در حال بارگذاری سایتهای برق - معاونت امور برق و انرژی وزارت نیرو ...

معاونت امور برق و انرژی وزارت نیرو


شرح:
شرح‌ وظايف‌ معاونت‌ انرژي‌ وزارت نيرو:

 • بررسي‌ و مط‌العه‌ و تحقيق‌ درباره‌ منابع‌ موجود و ظ‌رفيت‌ هاي‌ بالقوه‌ انواع‌انرژي‌اعم‌ ازفسيلي‌،غيرفسيلي‌، متداول‌، نو و تجديدپذير.
 • تنظ‌يم‌ و تدوين‌ برنامه‌ هاي‌ كوتاه‌ مدت‌، ميان‌ مدت‌، درازمدت‌ برنامه‌ هاي‌اضط‌راري‌ و جامع‌ انرژي‌ با توجه‌ به‌ امنيت‌ ملي‌ و در ارتباط‌ بابرنامه‌ هاي‌كلان‌ توسعه‌اقتصادي‌ اجتماعي‌وفرهنگي‌ مصوب‌.
 • برآورد ميزان‌ تقاضا و عرضه‌ سالانه‌ انرژي‌ برحسب‌ بخشهاي‌ مصرف‌ كننده‌ و عرضه‌ كننده‌انرژي‌.
 • تدوين‌ و اجراي‌ سياستهاي‌ لازم‌ در هماهنگي‌ عرضه‌ و تقاضاي‌ انرژي‌.
 • تنظ‌يم‌ و تدوين‌ سياستها و اجراي‌ پروژه‌ هاي‌ لازم‌ در زمينه‌ جذب‌، انتقال‌ و بومي‌ كردن‌ انرژيهاي‌ نو.
 • بررسيهاي‌ فني‌ اقتصادي‌، اجراء و بهينه‌ سازي‌ انواع‌ مدلها و تجهيزات‌مربوط‌ به‌انرژيهاي‌ نو.
 • تهيه‌ و تدوين‌ استراتژيهاو سياستهاي‌ انرژي‌ كشور درچارچوب‌ سياستهاي‌كلان‌ مصوب‌ كشور.
 • تدوين‌ و اجراي‌ استراتژي‌ توسعه‌ انرژي‌ در روستاها و مناط‌ق‌ دور افتاده‌.
 • همكاري‌ با ساير وزارتخانه‌ ها و سازمانهاي‌ ذيربط‌ در تهيه‌ و تدوين‌ برنامه‌بخش‌ انرژي‌ در برنامه‌ كلان‌ توسعه‌ اقتصادي‌ اجتماعي‌ و فرهنگي‌ كشور و اجراي‌ط‌رحهاي‌ جامع‌ انرژي‌ به‌ منظ‌ور حصول‌ اط‌مينان‌ از هماهنگي‌ برنامه‌ ها و ط‌رحها بابرنامه‌ جامع‌ انرژي‌ كشور.
 • ايجاد هماهنگي‌ بين‌ فعاليتهاي‌ توسعه‌اي‌ بخشهاي‌ مختلف‌ انرژي‌ در كشور، بخشهاي‌ مختلف‌توليدكننده‌ انرژي‌ با توجه‌ به‌ برنامه‌ كلان‌ توسعه‌ اقتصادي‌.
 • تهيه‌ و تدوين‌ استانداردها و دستورالعمل‌ هاي‌ مصرف‌ انرژي‌ به‌ تفكيك‌ بخشهاي‌مصرف‌ كننده‌ انرژي‌.
 •  تدوين‌ و اجراي‌ سياستهاي‌ لازم‌ در برقراري‌ استانداردهاي‌ مصرف‌ انرژي‌ با توجه‌ به‌ آثار اقتصادي‌ و زيست‌ محيط‌ي‌ آن‌.
 •  تعيين‌ واجراي‌ سياستهاي‌ لازم‌ در بهينه‌ سازي‌ مصرف‌ انرژي‌.
 • مميزي‌ و نظ‌ارت‌ بر مصرف‌ انرژي‌ با همكاري‌ موسسات‌ ذيصلاح‌.
 •  تبادل‌ علمي‌، اط‌لاعاتي‌ و همكاريهاي‌ علمي‌، تحقيقاتي‌ با موسسات‌ و مراكز علمي‌ تحقيقاتي‌ داخل‌ و خارج‌ از كشور.
 • برآوردو پيش‌ بيني‌ نيازهاي‌ نيروي‌ انساني‌ وآموزش‌ لازم‌ دربخشهاي‌ مختلف‌ انرژي‌ باتوجه‌ به‌ برنامه‌ هاي‌ توسعه‌ كشور.
 •  برگزاري‌ همايش‌ ها، سمينارها و كنفرانسها و دوره‌ هاي‌ ويژه‌ آموزشي‌ تخصصي‌ درامور انرژي‌ با همكاري‌ و مشاركت‌ ساير سازمانها.
 • مط‌العه‌ و بررسي‌ آثار اقتصادي‌ تغييرات‌ قيمت‌ انواع‌ انرژي‌، يارانه‌ ونظام تعرفه‌انرژي‌ بر روي‌ رشد اقتصادي‌.
 • اط‌لاع‌ رساني‌ در امور انرژي‌.
 • مط‌العه‌ و بررسي‌ و تدوين‌ و اجراي‌ سياستهاي‌ لازم‌ درتامين‌ مالي‌ سرمايه‌گذاري‌ در توسعه‌ بخش‌ انرژي‌.
 • ارائه‌ پيشنهاداتي‌ در سازماندهي‌ امورانرژي‌ در سط‌ح‌ كلان‌.
 • تهيه‌ قانون‌ انرژي‌ و نظ‌ارت‌ بر حسن‌ اجراي‌ قوانين‌ مصوب‌ انرژي‌.
 •  مط‌العه‌ و بررسي‌ آثار زيست‌ محيط‌ي‌ بخش‌ انرژي‌ كشور و تدوين‌ سياستهايي‌درباره‌ كاهش‌ آثار نامط‌لوب‌ ناشي‌ از عرضه‌ انرژي‌ بر امور زيست‌ محيط‌ي‌.

 

تهران ـ شهرك قدس , انتهاي پونك باختري , ساختمان معاونت برق و انرژي
تلفن :   9_ 88085006
پست الکترونیک :    info@iranenergy.org.irاضافه شده در تاریخ : 20 دي ماه ، 1387 بازدید: 1647
»» مشاهده سایت | به این سايت رای دهید


سه شنبه 14 مهر ماه 1394

تبلیغات