در حال بارگذاری مقالات PDF کنفرانسهای برق ...
جدید امروز جدید سه روز گذشته جدید این هفته
جدید دو هفته گذشته   معروفترین

مقاله هائی که بیشتر دریافت شده اند: 193% (از همه 1929 مقالات )
نمایش برترینها: [ 10 - 25 - 50 | 1% - 5% - 10% ]
 شبکه هاي Smart Grid و مزایاي آن در شبکه هاي توزیع  معروفترین
شرح: چکیده:
امروزه صنعت برق، نه تنها با فراهم کردن منابع جهت برآورده سازي انرژي مورد تقاضا صنایع مواجه هستند، بلکه از طرفی حداقل سازي و کاهش اثراتی که بشر بر روي محیط در ارتباط با تولید این انرژي دارد نیز یکی دیگر از موارد مورد توجه راه حلی براي این چالش است که سود و بازدهی بسیار زیادي دارد. براي سمت مصرف کننده Smart Grid می باشد و بدین معنی است که آنها می توانند بروي مصرف خود مدیریت هوشمندانه انجام دهند تا در ساعات پیک که Smart Grid قیمت انرژي گران می باشد، هزینه کمتري بپردازند و براي کارشناسان محیط زیست، این شبکه بمعنی استفاده از تکنولوژي
جهت کمک به حل تغییرات مضر آب و هوایی و اجتناب از تولید گازهاي کربن بیش از اندازه می باشد و براي همکاران صنعت برق پیک سایی و تصمیم گیري هوشمندانه و ارائه اطلاعات دقیق از وضعیت شبکه است. در این مقاله با بررسی هزینه هاي بررسی آن در یک منطقه نمونه، موثر و کارا بودن آن ننتیجه گیري می Smart Grid مربوط به استفاده از شبکه هاي توزیع شود.


نام نویسندگان: فردین حسین زاده - مهدي پوراکبري کسمائی
تاریخ ارسال: 12 فروردين ماه ، 1388
دریافت: 4694
دسترسی: تمامی بازدیدکنندگان
شاخه: كنفرانسهاي شبكه هاي توزيع برق -> چهاردهمین کنفرانس (1388 کرمان)
 پخش بار شبکه توزیع با حضور تولید پراکنده  معروفترین
شرح: چکیده:
محاسبات پخش بار یکی از محاسبات کلیدي براي تعیین رفتار استاتیکی سیستم توزیع می باشد. در حضور تولید پراکنده روشهاي متداول پخش بار توزیع دیگر کارایی لازم را نداشته و لازم است در این روشها تغییراتی حاصل گردد . واحدهاي تولید پراکنده به صورت شین هاي PQ یا PV در محاسبات پخش بار مدل می شوند. شین هاي PQ معمولا به صورت یک بار منفی در مطالعات پخش بار در نظر گرفته می شوند . اما براي مدل کردن شین هاي PV نیاز به فرآیندهاي اضافه تري در حل پخش بار می باشد . در این مقاله روشی بسیار ساده مبتنی بر تکنیک جبران سازي براي مدل کردن شین هاي PV ارائه می گردد . الگوریتم پیشنهادي بر یک سیستم تست 30 باسه براي سناریوهاي مختلف حضور و عدم حضور تولید پراکنده حل و نتایج ارائه می گردند.


نام نویسندگان: الهه مشهور - سید مسعود مقدس تفرشی
تاریخ ارسال: 12 فروردين ماه ، 1388
دریافت: 4107
دسترسی: تمامی بازدیدکنندگان
شاخه: كنفرانسهاي شبكه هاي توزيع برق -> چهاردهمین کنفرانس (1388 کرمان)
 جایابی بهینه ریکلوزرها در شبکه هاي توزیع جهت کاهش انرژي توزیع نشده با استفاده از روش الگوریتم مورچگان  معروفترین
شرح: چکیده:
در سیستمهاي توزیع از ریکلوزر به عنوان حذف خطاهاي گذرا، ایزوله کردن خطاها، مدیریت ساختار شبکه و در نتیجه افزایش قابلیت اطمینان استفاده می شود. ریکلوزرها نقش اساسی در قابلیت اطمینان شبکه هاي توزیع ایفا می کنند و به همین دلیل انتخاب تعداد کافی و محل مناسب براي آنها یک عامل مهم در طرح این سیستمها می باشد. تابع هدفی که براي مسئله جایابی بهینه ریکلوزرها در یک شبکه توزیع مطرح می گردد، عموما در جهت کاهش انرژي توزیع نشده با محدود بودن تعداد ریکلوزرها می باشد. براي بهینه سازي تابع هدف در این مقاله که جایابی بهینه ریکلوزرهادر شبکه هاي توزیع می باشد، از روش بهینه سازي الگوریتم مورچگان ( Ant Colony ) ، استفاده می شود. این روش بهینه سازي با الهام از رفتار مورچگان واقعی و چگونگی عملکردشان در یافتن مسیر هاي بهینه براي کسب غذا، طراحی شده و به خوبی توانایی بهینه سازي مسایل شناخته شده مهندسی و تجاري را دارد. در این مقاله جهت بررسی دقیق کاربرد روش بهینه سازي الگوریتم مورچگان در جایابی بهینه ریکلوزرها در شبکه هاي توزیع جهت کاهش انرژي توزیع نشده، برنامه نویسی انجام شده توسط نرم افزار matlab براي یک شبکه تست استاندارد 13 باس IEEE،اجرا می گردد و نتایج اثربخشی استفاده از آن، حاکی از توانایی بالاي این روش در حل مسائل قدرت است.


نام نویسندگان: علی مهربخش - ام لیلا بیگدلی
تاریخ ارسال: 12 فروردين ماه ، 1388
دریافت: 3867
دسترسی: تمامی بازدیدکنندگان
شاخه: كنفرانسهاي شبكه هاي توزيع برق -> چهاردهمین کنفرانس (1388 کرمان)
 پخش بار پیشرو - پسرو بهینه شده در شبکه هاي توزیع  معروفترین
شرح: چکیده:
ر این مقاله با بهینهسازي روش پخش بار پیشرو - پسرو براي شبکههاي توزیع، حل مسئله پخش بار به حل روابط ساده امپدانسی تبدیل میشود. از مزایاي عمده این روش اینست که در هر تکرار تنها عناصر روي قطر اصلی ماتریس امپدانس تغییر میکند و مابقی عناصر ثابت میباشند. تغییر عناصر روي قطر اصلی نیز ناشی از تغییر ولتاژ بار میباشد که در مرحله قبل بدست آمده است. از طرفی چون در این روابط از ولتاژ ابتداي فیدر استفاده میشود و این ولتاژ نیز در کل روابط ثابت بوده بنابراین تعداد عناصري که در هر تکرار باید محاسبه و ذخیره شود کاهش چشمگیري مییابد. بکارگیري این روابط در کارهاي قبلی براي حل شبکههاي حلقوي با افزایش تعداد معادلات همراه بوده است، از اینرو در ادامه مقاله حل شبکههاي حلقوي با این روش مطرح میشود که با یک روش جدید و ساده بدون افزایش تعداد معادلات، این روش قادر به حل شبکههاي حلقوي نیز خواهد بود. با استفاده از این روش حل شبکههاي توزیع گسترده با تعداد باس زیاد با سرعت و دقت بالایی امکانپذیر می گردد.


نام نویسندگان: عبدالله محمودي - سید حسین حسینیان - فریدون بهنیا
تاریخ ارسال: 12 فروردين ماه ، 1388
دریافت: 3041
دسترسی: تمامی بازدیدکنندگان
شاخه: كنفرانسهاي شبكه هاي توزيع برق -> چهاردهمین کنفرانس (1388 کرمان)
 تاثیر نفوذ واحدهاي تولید پراکنده بر تلفات توان و پروفیل ولتاژ شبکه توزیع: مطالعه موردي در شرکت توزیع نیروي برق استان خوزستان  معروفترین
شرح: چکیده:
با توجه به سیاستهاي اخیر وزارت نیرو در راستاي تقویت و تشویق تولیدات پراکنده ( DG ) در شبکه توزیع، حضور این پدیده نو ظهور در آینده نزدیک در شبکه هاي توزیع بسیار محتمل می باشد. به منظور فراهم سازي درك بهتر از تاثیرات انواع تولید پراکنده بر شبکه توزیع، در این مقاله ابتدا بطور خلاصه به معرفی واحدهاي تولید پراکنده، نحوه اتصال آنها به شبکه و مد کنترلی آنها پرداخته می شود. سپس تاثیر سطح نفوذ تولید پراکنده و مد کنترلی آن بر پارامترهاي فنی شبکه توزیع شامل تلفات توان، پروفیل ولتاژ و همچنین جهت فلوي توان با یک مطالعه موردي در شبکه توزیع برق استان خوزستان مورد بررسی قرار می گیرد.


نام نویسندگان: الهه مشهور - سید مسعود مقدس تفرشی
تاریخ ارسال: 12 فروردين ماه ، 1388
دریافت: 2966
دسترسی: تمامی بازدیدکنندگان
شاخه: كنفرانسهاي شبكه هاي توزيع برق -> چهاردهمین کنفرانس (1388 کرمان)
 طراحی و ساخت اینورتر تكفاز به روش دنبال كردن مرجع سینوسی برای منابع تغذیه اضطراری با قابلیتهای بالا  معروفترین
شرح: از مجموعه مقالات سيزدهمين کنفرانس مهندسی برق ايران، دانشگاه زنجان, ارديبهشت 1384
Papers of 13th Conference on Electrical Engineering - Zanjan University - ICEE 2005
نویسندگان: حمید رضا كارشناس-مهدی نیرومند

نام نویسندگان:
تاریخ ارسال: 12 فروردين ماه ، 1388
دریافت: 2682
دسترسی: تمامی بازدیدکنندگان
شاخه: کنفرانسهای مهندسی برق ایران -> سیزدهمین کنفرانس (زنجان 1384)
 ارائه روشی جدید براي کنترل توان منابع DG در شرایط اتصال کوتاه، جهت جلوگیري از ناپایداري شبکه هاي توزیع  معروفترین
شرح: چکیده:
امروزه با افزایش واحدهاي تولید پراکنده و لزوم استفاده از منابع تجدید پذیر در سیستمهاي قدرت و مخصوصا سیستمهاي توزیع، مسئله پایداري DG ها در حالتهاي گذرا نظیر افت ولتاژهاي ناشی از اتصال کوتاه، از جمله مسائل و مشکلاتی است که امروزه سیستمهاي توزیع در بسیاري از کشورها با آن روبرو هستند. در این مقاله ابتدا به بررسی مشکلاتی که منابع تولید پراکنده و مبدلهاي منبع ولتاژ، در حالتهاي گذراي ولتاژي نامتقارن پرداخته میشود، سپس روشی جدید، ساده و عملی براي تبادل توان مناسب و بدون نوسان منابع DG  پیشنهاد می شود، و با مقایسه روش پیشنهادي با روشهاي قبلی کنترل توان در حالتهاي گذرا، عملکرد روش پیشنهادي مورد بررسی قرار میگیرد.


نام نویسندگان: مهدي چوپانی - حسین عسکریان ابیانه - سید حمید فتحی
تاریخ ارسال: 12 فروردين ماه ، 1388
دریافت: 2539
دسترسی: تمامی بازدیدکنندگان
شاخه: كنفرانسهاي شبكه هاي توزيع برق -> چهاردهمین کنفرانس (1388 کرمان)
 تعیین محل دقیق انواع خطاي خطوط توزیع برق با استفاده از پردازش سیگنال هاي سیار فرکانس بالاي ولتاژ  معروفترین
شرح: چکیده:
در محدوده هاي جغرافیائی وسیع با انشعابات زیاد - چکیده: گستردگی شبکه هاي توزیع برق سبب می شود این خطوط (11-33 کیلو ولت) استقرار یابند . عیب یابی این خطوط با روش هاي سنتی، زمان رفع خاموشی را افزایش می دهد . با بکارگیري سیستم هاي مکان یاب خطا در ابتدا و وسط خطوط، زمان تعیین ناحیه، محل و مدت زمان رفع عامل خطا کاهش میابد . مکان یاب هاي مبتنی بر اندازه گیري امپدان س ظاهري خط، براي خطوط توزیع مناسب نیستند، چون دقت این روش ها به مقدار امپدانس خطا، مشخصات خط و منبع، تغییر بار و عوارض ساختاري خط بسیار حساس می باشد . همه موارد فوق جزئی از واقعیت هاي خطوط توزیع بویژه در ایران است. با پردازش امواج سیار گذراي ولتاژ یا جریان که درمحل بروز خطا و اتصالی با پهناي باند گسترده تولید شده و در طول خط منتشر میشوند و محاسبه زمان رفت و برگشت این امواج، می توان فاصله را از محل خطا محاسبه نمود . اگر انواع فرکانس بالاي این امواج در الگوریتم مکان یابی استفاده شوند، عوارض موثر در بالا رفتن خط اي روش هاي امپدانسی بی اثر شده و در دقت مکان یابی با استفاده از امواج سیار گذرا خللی بوجود نمی آید . به خاطر خصوصیات منحصر بفرد تحلیل ویولت در پردازش انواع سیگنال هاي گذرا، از این تحلیل براي فیلتر و آنالیز امواج سیارگذراي فرکانس بالاي تولید شده توسط خطاي خ طوط برق استفاده می شود.


نام نویسندگان: سید روزبه هاشمی دهکردي
تاریخ ارسال: 12 فروردين ماه ، 1388
دریافت: 2527
دسترسی: تمامی بازدیدکنندگان
شاخه: كنفرانسهاي شبكه هاي توزيع برق -> چهاردهمین کنفرانس (1388 کرمان)
 اثر اتصال توربینهاي بادي سرعت ثابت بر کیفیت توان شبکه وبکارگیري STATCOM جهت بهبود آن  معروفترین
شرح: چکیده:
این مقاله نشان می دهد که چگونه بعضی پدیده هاي آئرودینا میکی حاکم در توربینهاي بادي و اتصال این توربینها به شبکه هاي توزیع باعث تقلیل کیفیت توان شبکه میگردد. پدیده هائی همچون خطايYaw، سایه برج، Shear، عمودي باد و تند باد نوسانات و تغییراتی بر روي توان و ولتاژ تولیدي نیروگاه بادي ایجاد نموده و کیفیت توان شبکه را تقلیل می دهد. با بکار گیري STATCOM میتوان ولتاژ شبکه در نقطه اتصال به نیروگاه بادي را تثبیت و کیفیت توان را بهبود بخشید. در این تحقیق کلیه جنبه هاي آئرودینامیکی، مکانیکی و الکتریکی یک نیروگاه بادي متصل به شبکه با استفاده از نرم افزارهاي Simulink و FAST ،AeroDyn ،TurbSim مدل می گردد. این مدل براي بررسی آثار تغییر سرعت و جهت باد بر کیفیت توان و ولتاژ تولیدي مورد استفاده قرار میگیرد. بعلاوه نشان داده می شود که بکارگیري STATCOM در نقطه اتصال نیروگاه بادي به شبکه میتواند تغییرات ولتاژ ناشی از یک تند باد را کاهش داده و کیفیت ولتاژ را به طرز قابل توجهی بهبود بخشد.


نام نویسندگان: روح ا... فدائی نژاد - Gerry Moschopoulos - Mehrdad Moallem
تاریخ ارسال: 12 فروردين ماه ، 1388
دریافت: 2376
دسترسی: تمامی بازدیدکنندگان
شاخه: كنفرانسهاي شبكه هاي توزيع برق -> چهاردهمین کنفرانس (1388 کرمان)
 روش جدید برای حذف هارمونیک های اینورتر چندسطحی توسط شبکه های عصبی  معروفترین
شرح:
Title: روش جدید برای حذف هارمونیک های اینورتر چندسطحی توسط شبکه های عصبی
Authors: Seyyed Hamid Fathee سیدحمید فتحی Ali Jahanbani Ardakani علی جهانبانی اردکانی Ali Kashefi Kaviani علی کاشفی کاویانی Naeem Farrokhnia نعیم فرخ نیا
Organization: دانشگاه صنعتی امیرکبیر Amir -Kabir University
Keywords: اینورتر چندسطحی طبقه ای Cascaded Multilevel Inverter شکل موج پله ای باحذف هارمونیک های انتخابی Selective Harmonic Elimination Stepped Waveform-SH شبکه عصبی Neural Networks

PSC 2007
22nd International Power System Conference - 19-21 November, 2007
Tehran - Iran
Technical Sessions: Power Quality


نام نویسندگان: سیدحمید فتحی - علی جهانبانی اردکانی - علی کاشفی کاویانی
تاریخ ارسال: 12 فروردين ماه ، 1388
دریافت: 2299
دسترسی: تمامی بازدیدکنندگان
شاخه: كنفرانسهاي بين المللي برق (قدرت) -> بيست و دومين كنفرانس ( تهران - 2007)
 یک روش تحلیلی براي یافتن مقدار و موقعیت بهینه تولید پراکنده در سیستمهاي شعاعی  معروفترین
شرح: چکیده:
براي کمینه کردن تلفات خط سیستمهاي قدرت، تعیین مقدار و موقعیت تولید محلی که باید جایگذاري شود، بسیار مهم است. به دلیل برخی ویژگیهاي ذاتی سیستهاي توزیع از قبیل ساختار شعاعی، تعداد زیاد گرهها، محدوده گسترده X/R تکنیکهاي متداول که براي سیستمهاي انتقال، توسعه یافتهاند، عموماً در محاسبه مقدار و محل بهینه تولید پراکنده، ناموفق بودهاند. در این مطالعه، یک ضریب حساسیت تلف بر اساس جریان تزریقی معادل، براي سیستمهاي توزیع، فرمولبندي می شود. ضریب حساسیت فرموله شده براي تعیین مقدار و موقعیت بهینه تولید پراکنده به کار می رود تا کل تلفات توان را با یک روش تحلیلی و بدون استفاده از ماتریس ادمیتانس، معکوس ماتریس ادمیتانس یا ماتریس ژاکوبین، حداقل کند. نهایتا این مطلب نشان داده میشود که روش ارائه شده در این مقاله، با الگوریتم جستجوي شبکه مبتنی بر پخش بار تکراري، کاملاً انطباق دارد.


نام نویسندگان: بخشعلی شکرالهی گاوزن - احمد شکرالهی گاوزن
تاریخ ارسال: 12 فروردين ماه ، 1388
دریافت: 2050
دسترسی: تمامی بازدیدکنندگان
شاخه: كنفرانسهاي شبكه هاي توزيع برق -> چهاردهمین کنفرانس (1388 کرمان)
 طراحی، کنترل و مدیریت انرژي سیستم هیبرید فتوولتائیک- بادي-پیل سوختی براي کاربردهاي مستقل از شبکه  معروفترین
شرح: چکیده:
در این مقاله سیستم هیبرید فتوولتائیک- بادي جهت کاربرد هاي مستقل از شبکه طراحی می شود. هدف از این طراحی مینیمم کردن هزینه کل تولید در طول 20 سال عملکرد سیستم می باشد. این سیستم شامل سه منبع انرژي تجدید پذیر، شامل مولد فتوولتائیک، مولد بادي و پیل سوختی می باشد. انرژي حاصل از توربین هاي بادي و پنل هاي فتوولتائیک منابع اصلی سیستم بوده و از ترکیب پیل سوختی- الکترولیزور به همراه باتري به عنوان سیستم ذخیره سازي استفاده می شود. سیستم کنترل و مدیریت انرژي جامعی جهت کنترل توان تولیدي منابع موجود در شبیه سازي شده و کارایی آن در شرایط مختلف Matlab/Simulink سیستم و واحد هاي ذخیره سازي طراحی شده است. سیستم مذکور با عملکرد با اطلاعات واقعی پروفیل بار و هواشناسی شهر یزد مورد بررسی قرار گرفته شده است. از نتایج بهینه سازي چنین استنباط می گردد که سیستم مورد مطالعه جهت استفاده در کاربرد هاي مستقل از شبکه در مناطق دور افتاده، عملی و مقرون به صرفه است.


نام نویسندگان: ابوالفضل جلیلوند - حسین کرد - احمد روحانی
تاریخ ارسال: 12 فروردين ماه ، 1388
دریافت: 2012
دسترسی: تمامی بازدیدکنندگان
شاخه: كنفرانسهاي شبكه هاي توزيع برق -> چهاردهمین کنفرانس (1388 کرمان)
 جایابی بهینه خازنها در شبکههاي توزیع شعاعی با استفاده از روش مجموعه هاي فازي  معروفترین
شرح: چکیده:
این مقاله روش مجموعههاي فازي را براي پیدا کردن مکان و اندازه بهینه خازنها در سیستمهاي توزیع شعاعی بیان میکند. هدف از جایابی خازن در سیستمهاي توزیع، کاهش تلفات و بهبود پروفایل ولتاژ است. تابع هدف، مجموع هزینه تلفات اکتیو و هزینه خازنهاي نصب شده میباشد. دو تابع عضویت فازي براي ولتاژ باسها و تلفات خطوط سیستم توزیع تعریف شده و با استفاده از روش مجموعه هاي فازي، بهترین باس براي نصب خازن مشخص میگردد و با استفاده از تابع هدف، اندازه خازن بهینه در باس انتخاب شده، تعیین میشود. این روش بر روي سیستم نمونه 9 و 34 باس شبیهسازي شده و با روشهاي قبلی مقایسه و سپس نتایج آن مورد بررسی قرار گرفته است.


نام نویسندگان: رضا قدیري اناري - علیرضا سیفی - سعید اسماعیلی جعفرآبادي
تاریخ ارسال: 12 فروردين ماه ، 1388
دریافت: 1998
دسترسی: تمامی بازدیدکنندگان
شاخه: كنفرانسهاي شبكه هاي توزيع برق -> چهاردهمین کنفرانس (1388 کرمان)
 مقايسه عملکرد حفاظتي رله ديستانس با محدودساز جريان خطاي ابررسانايي و جبرانسازسري استاتيکي سنکرون در خطوط انتقال  معروفترین
شرح:
Performance Evaluation SSSC and SFCL on
Distance Relay in Transmission Lines

M. Bahardoost H. Heydari R. Gasemnia

ABSTRACT
With growing power system in deregulated structure the fault current is also increased. An approach is
to use fault current limiters (FCLs) to reduce the available fault current to a lower, safer levels so the
existing switchgear can still protect grid. Theses FCLs provide the necessary current limiting impedance
during a fault condition. However, the insertion of the impedance in transmission line may cause
improper function of distance relay.
There are two main fault current limiters: superconductor base and FACTS device operation (SSSC).
This paper evaluates the performance of SSSC as a FCL and superconductor fault current limiter (SFCL)
on distance relay operation. The simulation results show that the effect of SFCL on total distance relay
characteristic is not noticeable, whereas the existence of the SSSC seriously affect the amplitude and
angle of voltage and fault Impedance.


نام نویسندگان: محمد بهاردوست ، حسين حيدري ، رضا فرید قاسم نیا
تاریخ ارسال: 12 فروردين ماه ، 1388
دریافت: 1678
دسترسی: تمامی بازدیدکنندگان
شاخه: کنفرانس حفاظت و کنترل سیستمهای قدرت -> دومين كنفرانس ( دانشگاه امير كبير 1386 )
 راهکارهاي کنترل کیفیت برق در بخش توزیع  معروفترین
شرح: چکیده:
کی از شاخصهاي اساسی در ارزیابی کشورهاي توسعه یافته از دیدگاه تامین انرژي مورد نیاز، موضوع کیفیت برق تحویلی به مشترکین می باشد. لذا مجموعه قانونگذاري و نظار ت در صنعت برق، در حال یافتن روشهایی جهت جبران خسارات و اثرات ناشی از کاهش کیفیت برق هستند. مباحث کنترل کیفیت برق باید به واسطه علاقه وافر و روز افزون مصرف کنندگان، بیش از پیش مورد بررسی و موشکافی قرار گیرند . در این مقاله روشهاي مختلف کنترل کیفیت برق و عوام ل موثر آن ها در چند کشور اروپایی و از جمله ایران به بحث گذاشته شده و پیشنهادهاي مشخصی ارائه می گردند.


نام نویسندگان: محمد یزدي زاده
تاریخ ارسال: 12 فروردين ماه ، 1388
دریافت: 1623
دسترسی: تمامی بازدیدکنندگان
شاخه: كنفرانسهاي شبكه هاي توزيع برق -> چهاردهمین کنفرانس (1388 کرمان)
 شبكه های حسگر بیسیم موبایل و ارائه الگوریتمی بهینه برای بهبود كارائی و مصرف انرژی  معروفترین
شرح: از مجموعه مقالات سيزدهمين کنفرانس مهندسی برق ايران، دانشگاه زنجان, ارديبهشت 1384
Papers of 13th Conference on Electrical Engineering - Zanjan University - ICEE 2005
نویسندگان: رضا آذردرخش- امیر حسین جهانگیر

نام نویسندگان:
تاریخ ارسال: 12 فروردين ماه ، 1388
دریافت: 1563
دسترسی: تمامی بازدیدکنندگان
شاخه: کنفرانسهای مهندسی برق ایران -> سیزدهمین کنفرانس (زنجان 1384)
 بررسی اثر خازن گذاري روي فیدر فشار متوسط اندوهجرد درجهت بهبود پروفیل ولتاژ با استفاده از نرم افزار Digsilent  معروفترین
شرح: چکیده:
در این مقاله اثر خازن شنت فشار متوسط در کاهش تلفات و افت ولتاژ فیدر اندوهجرد از توابع شهر کرمان با استفاده از نرم افزار Digsilent مورد بررسی قرار می گیرد. براي این منظور از سیستم GIS و برنامه مبدل اطلاعات براي انتقال اطلاعات مکانی و توصیفی فیدر، اعم از طول و نوع هادي ها، تعداد و قدرت ترانسها به محیط نرم افزار Digsilent استفاده شده است. براي مدل کردن بار ترانس ها از سه دوره اطلاعات Digsilent طول و نوع هادي ها، تعداد و قدرت ترانسها به محیط نرم افزار بارگیري ترانسها در پیک بار و میان باري وکم باري استفاده می شود. با انجام پخش بار مقدار تلفات و افت ولتاژ را در سه دوره مشخص نموده و با در اختیار داشتن خازن هاي 300 کیلو واري جایابی محل بهینه و تعداد آنها بر عهده نرم افزار گذاشته شده. و نتایج مورد بررسی قرار می گیرند.


نام نویسندگان: بهاره رنجبر - حکیمه رضایی
تاریخ ارسال: 12 فروردين ماه ، 1388
دریافت: 1541
دسترسی: تمامی بازدیدکنندگان
شاخه: كنفرانسهاي شبكه هاي توزيع برق -> چهاردهمین کنفرانس (1388 کرمان)
 بررسي عملكرد رله موجك ديفرانسيل در حفاظت خطوط انتقال جبران شده سري  معروفترین
شرح:
Investigation of Wavelet Differential Relay Operation on
Series Compensation Transmission Line

Sadegh Shahamati Beris ; S.M.Shahrtash

ABSTRACT
Series Compensation (SC) has been applied to worldwide EHV transmission lines where the transmission
distances are great and large power transfer required. But series capacitor installing will generate some
problems for protection schemes. In This Paper a new differential protection algorithm based on Travelling
waves and wavelet analysis that can be implemented on series compensated transmission lines investigated.
A simple transmission line is simulated in EMTP_RV environment and main algorithm implemented in
MATLAB software. The algorithm's operation for each fault types and distances in tow compensation levels
with different fault resistances for tow well-known configurations has been tested and the results reported.


نام نویسندگان: صادق شهامتي بريس ، سيد محمد شهرتاش
تاریخ ارسال: 12 فروردين ماه ، 1388
دریافت: 1489
دسترسی: تمامی بازدیدکنندگان
شاخه: کنفرانس حفاظت و کنترل سیستمهای قدرت -> دومين كنفرانس ( دانشگاه امير كبير 1386 )
 مدیریت هیورستیک انرژي سیستمهاي تولید پراکنده در شبکه هاي توزیع  معروفترین
شرح: چکیده:
مقاله حاضر به ارائه استرا تژي کنترلی مدیریت انرژي در ساختار یک سیستم تولید پراکنده بر اساس تئوري بهینه سازي کلونی مورچگان می پردازد. ساختار تولید پراکنده مورد بررسی مبتنی بر پیل سوختی و یک مجموعه باتري بوده و کنترل کننده پیشنهادي به قسمی طراحی گردیده که با توجه به توان درخواستی سیستم توزیع، نقاط کار پیل سوختی را به ناحیه کارکرد با ماکزیمم راندمان نگاشت نماید. بهره گیري از مجموعه باتري در کنار پیل سوختی، ساختار هایبریدي را فراهم می آورد که با توجه به درجه آزادي ایجاد شده امکان استفاده از الگوریتم متاهیورستیک کلونی مورچگان را جهت مدیریت انرژي فراهم می آورد. در این میان نتایج شبیه سازي توانمندي روش پیشنهادي را تایید می نماید.


نام نویسندگان: محسن محمدیان
تاریخ ارسال: 12 فروردين ماه ، 1388
دریافت: 1460
دسترسی: تمامی بازدیدکنندگان
شاخه: كنفرانسهاي شبكه هاي توزيع برق -> چهاردهمین کنفرانس (1388 کرمان)
 SMES و استفاده از آن براي جبرانسازي افت ولتاژهاي لحظه اي درشبکه هاي توزیع جهت حفاظت از بارهاي حساس  معروفترین
شرح: چکیده:
هدف این مقاله توسعه سیستم هاي ذخیره انرژي مغناطیسی ابر رساناي (SMES) بوده که در زمانهاي وقوع خطا در شبکه هاي توزیع و ایجاد افت ولتاژ لحظه اي، از بارهاي حساس روي سیستم حفاظت می کند. صنایع داراي دستگاه هاي حساس زیادي هستند و نگهداشتن توان در شرایط مناسب و ایده ال براي تغذیه دستگاهها حائز اهمیت بوده و نوع خطا در شبکه هاي توزیع اجتناب ناپذیر و موجب کاهش دامنه مقدار موثر ولتاژ مصرف کنندگان می گردد. در این مقاله بصورت موردي یک سیستم (SMES) براي بهبود کیفیت توان در بارهاي الکتریکی حساس در یک شبکه نمونه توزیع در شبکه برق آذربایجان شرقی مورد بررسی قرار گرفته و نتایج حاصله از شبیه سازي با حضور و بدون (SMES) در نرم افزار MATLAB/Simulink ارائه می شود.


نام نویسندگان: غلامحسن محمدپور - حسن احدي
تاریخ ارسال: 12 فروردين ماه ، 1388
دریافت: 1337
دسترسی: تمامی بازدیدکنندگان
شاخه: كنفرانسهاي شبكه هاي توزيع برق -> چهاردهمین کنفرانس (1388 کرمان)
 کارائی ترانسفورماتورهاي هرمتیک در شبکه هاي توزیع و مقایسه آن با ترانسفورماتورهاي معمولی  معروفترین
شرح: چکیده:
یکی از مسائل مهمی که در سالهاي اخیر بسیار به آن پرداخته شده است تحقیق و پژوهش در جهت بهبود فاکتورهاي اساسی ص نایع و دستیابی به حداکثر رضایت ذینفعان می باشد از آنجائیکه صنعت برق کشور در حال تغییر و تحول ساختاري می باشد لذا پرداختن به مشکلات پیش روي شرکتهاي تولید، انتقال و توزیع امر ضروري به نظر می رسد . در این میان شرکتهاي توزیع به دلیل مستقل شدن و جلوگیري از ضرردهی، نیازمند نگرش کیفی در مورد پارامترهاي اساسی شبکه می باشند . در این مقاله سعی بر این شده است با تحلیل و مقایسه کلی در خصوص یکی از مهمترین تجهیزات شبکه به نام ترانسفورماتورها گام اساسی در این زمینه برداشته شود از طرفی با توجه به تعدد و گسترش روز افزون این تجهیزات در شبکه هاي توزیع به مراتب می توان باعث بهبود پارامترهاي دیگر شبکه از جمله تلفات، افت ولتاژ و ضریب توان شد.


نام نویسندگان: سعید تاجپور
تاریخ ارسال: 12 فروردين ماه ، 1388
دریافت: 1253
دسترسی: تمامی بازدیدکنندگان
شاخه: كنفرانسهاي شبكه هاي توزيع برق -> چهاردهمین کنفرانس (1388 کرمان)
 فرورزونانس در نیروگاههای برق بادی و اثر آن در تخریب برقگیرها  معروفترین
شرح:
حسین کاظمی کارگر، سید رسول حسینی
دانشگاه زنجان


نام نویسندگان: حسین کاظمی کارگر ، سید رسول حسینی
تاریخ ارسال: 12 فروردين ماه ، 1388
دریافت: 1201
دسترسی: تمامی بازدیدکنندگان
شاخه: کنفرانس حفاظت و کنترل سیستمهای قدرت -> اولین کنفرانس ( دانشگاه امیرکبیر 1385)
 مطالعه و انتخاب صحیح روشهاي جبرانسازي و طراحی نوین در خطوط فشار متوسط  معروفترین
شرح: چکیده:
از آنجایی که خطوط فشار متوسط د اراي محدودیت هاي شدید انتقال توان، افت ولتاژ نسبتا زیاد و تلفات قابل توجه می باشند، لذا به منظور برقرسانی به مشترکین با برآوردن شرایط فنی مناسب، می بایست تمهیداتی در بهره برداري و نوآوري در طراحی ایجاد نمود. انتخاب بهترین روش جبرانسازي با استفاده از شاخص ا ستخراج شده در این مقاله در بهره برداري خطوط توزیع و همچنین تعیین سطح بارگذاري حائز اهمیت می باشد، این شاخص براي تعدادي از فیدرهاي واقعی محاسبه گردیده است و همچنین طرحی نو جهت کاهش امپدانس موجی خط از طریق کاهش خاصیت سلفی و افزایش خاصیت خازنی خط به منظور کاه ش شاخص پایداري و افزایش ظرفیت خطوط از مسائل مطرح شده در این مقاله می باشند.


نام نویسندگان: سعید ایران نژاد پاریزي - منصور شجاعی - سعید حسینی نوه - محمد اله داد
تاریخ ارسال: 12 فروردين ماه ، 1388
دریافت: 1201
دسترسی: تمامی بازدیدکنندگان
شاخه: كنفرانسهاي شبكه هاي توزيع برق -> چهاردهمین کنفرانس (1388 کرمان)
 افزایش کارآیی نیروگاه بادي بوسیله مدیریت سمت تقاضابا استفاده از بهینهسازي چند خصیصه اي  معروفترین
شرح: چکیده:
ا افزایش قیمت سوختهاي فسیلی و مطرح شدن مسائل زیست محیطی، استفاده از منابع تجدید پذیر رو به گسترش میباشد. در بین تمام این منابع، فقط منابع بادي به صورت تجاري درآمدهاند. از طرفی دیگر استفاده از این منابع باعث بوجود آمدن مشکلات فنی در شبکه قدرت میگردد که از مهمترین آنها میتوان به تراکم خطوط انتقال و عدم قطعیت در تولید این منابع اشاره کرد، بخصوص که این مشکلات پس از تشکیل بازار برق حادتر گشته اند، به علت احتمالاتی بودن تولید این منابع امکان عقد قرارداد دقیق میسر نیست. در این مقاله جهت برطرف کردن این مشکلات از دو روش اتصال به شبکه مجاور و اجراي راهکارهاي مدیریت سمت تقاضا بطور همزمان استفاده می شود. در فرایند بهینهسازي چند خصیصهاي با تغییر در شکل منحنی بارها در شبکه نمونه – به کمک مدیریت سمت تقاضا – بگونهاي که حداکثر هماهنگی را با تولید منابع بادي داشته باشد، سعی در رفع مشکلات فنی شبکه و افزایش قابلیت اطمینان آن می شود. توابع هدف در نظر گرفته شده شامل افزایش ظرفیت در دسترس خط انتقال (ATC) کاهش تلفات کریدر، افزایش بار پایه و کاهش پیک بار مبادله شده با شبکه مجاور میباشد.


نام نویسندگان: احسان علیشاهی - پیام تیمورزاده بابلی - محسن پارسا مقدم - فریبا لطفیفر
تاریخ ارسال: 12 فروردين ماه ، 1388
دریافت: 1188
دسترسی: تمامی بازدیدکنندگان
شاخه: كنفرانسهاي شبكه هاي توزيع برق -> چهاردهمین کنفرانس (1388 کرمان)
 کاهش دقت عملکرد رله ديستانس در حفاظت خطوط انتقال با حضور CVT و TCSC  معروفترین
شرح:
یاسر دامچی، احسان نصر آزادانی، میثم محمدی
دانشگاه زنجان


نام نویسندگان: یاسر دامچی ، احسان نصر آزادانی ، میثم محمدی
تاریخ ارسال: 12 فروردين ماه ، 1388
دریافت: 1176
دسترسی: تمامی بازدیدکنندگان
شاخه: کنفرانس حفاظت و کنترل سیستمهای قدرت -> اولین کنفرانس ( دانشگاه امیرکبیر 1385)
 کنترل توربین بادی باژنراتور آسنکرون تغذیه دوبل، جهت کار درنقطه بازده ماکزیمم  معروفترین
شرح:
Title: کنترل توربین بادی باژنراتور آسنکرون تغذیه دوبل، جهت کار درنقطه بازده ماکزیمم
Authors: Hassan Monsef حسن منصف Mohammad Sadeghirad محمد صادقی راد Alireza Kahrobaeeian علیرضا کهربائیان
Organization: دانشگاه تهران-دانشکده برق Tehran University-Electric Engineering Department
Keywords: توربین بادی ژنراتور آسنکرون تغذیه دوبل

PSC 2007
22nd International Power System Conference - 19-21 November, 2007
Tehran - Iran
Technical Sessions: Renewable Energies


نام نویسندگان: حسن منصف - محمد صادقی راد - علیرضا کهربائیان
تاریخ ارسال: 12 فروردين ماه ، 1388
دریافت: 1087
دسترسی: تمامی بازدیدکنندگان
شاخه: كنفرانسهاي بين المللي برق (قدرت) -> بيست و دومين كنفرانس ( تهران - 2007)
 اصول موتورهاي خطي و شبيه سازي موتور خطي سنكرون با مغناط  معروفترین
شرح: اصول موتورهاي خطي و شبيه سازي موتور خطي سنكرون با مغناطيس داپم از مجموعه مقالات برگزیده در هشتمین کنفرانس دانشجویی مهندسی برق ایران - کرمان - شهریور 1384
Papers of 8th Iranian Student Conference on Electrical Engineering - 2005 - Kerman
محقق: حامد حمزه بهمني

نام نویسندگان:
تاریخ ارسال: 12 فروردين ماه ، 1388
دریافت: 1074
دسترسی: تمامی بازدیدکنندگان
شاخه: کنفرانسهای دانشجویی برق ایران -> هشتمین کنفرانس
 توسعه الگوریتم پخش بار سه فاز نامتقارن با در نظر گرفتن حالتهاي مختلف تولیدات پراکنده ( PQ و PV) و رشد بار  معروفترین
شرح: چکیده:
افزایش در خواست توان از طرف مشترکین، شرکت هاي توزیع را براي نصب واحدهاي تولیدي کوچک و پراکنده انعطاف پذیري زیادي براي سوخت می باشند سوق می دهند . جنبه هاي زیست محیطی و استفاده از انرژیهاي تجدید پذیر از عوامل مهم دیگربراي در ج هان شده است . یکی از محاسبات کلیدي براي هر سیستمی تضمین حالت ماندگار آن سیستم بوده و در DG توجه دولت مردان به توسعه سیستم توزیع به عنوان پخش بار توزیع شناخته می شود. روشهاي مختلفی براي انجام پخش بار در شبکه هاي توزیع نامتقارن وجود دارند که هرکدام به واسطه الگوریتم پیشنهادي براي حل مسأ له داراي نقاط قوت و ضعف می باشند ولی هیچکدام از آنها به نحوه مشارکت تولید پراکنده براي انجام پخش بار در شبکه هاي توزیع نپرداخته است.در این مقاله الگورتیم جدیدي براي پخش بار سه فاز نامتقارن با استفاده از مدل هاي هاي مختلف و با ضرایب نفوذ DG و نیز استفاه از PQ و PV به صورت گره هاي DG ارایه می گردد. هدف این مقاله ارایه مدل هاي DG مختلف متفاوت و بررسی اثر حضور آن بر روي کاهش تلفات و بهبود پروفیل ولتاژ خواهد بود.


نام نویسندگان: عبدالله جعفریان - شهرام جدید
تاریخ ارسال: 12 فروردين ماه ، 1388
دریافت: 1073
دسترسی: تمامی بازدیدکنندگان
شاخه: كنفرانسهاي شبكه هاي توزيع برق -> چهاردهمین کنفرانس (1388 کرمان)
 بازآرایی شبکه هاي توزیع برق با استفاده از الگوریتم تکثیر باکتري  معروفترین
شرح: چکیده:
امروزه مهمترین دغدغه مهندسین در شبکه هاي توزیع کاهش تلفات توان، تامین انرژي قابل اطمینان و مستمر با حداقل هزینه براي مصرف کننده ها می باشد. جایابی بهینه سکسیونرها ( بازآرایی) ساده ترین و کم هزینه ترین روش براي تامین هدف فوق می باشد. تحلیل شبکه به منظور قطع یا وصل بودن هر سکسیونر می بایست بدون خطا و در حداقل زمان ممکنه و متناسب با محدودیت هاي شبکه انجام گیرد و به منظور کاهش هزینه هاي سخت افزاري لازم است تعداد سکسیونرهایی که تغییر وضعیت می دهند، حداقل باشد. با توجه به گسترش شبکه هاي توزیع و پیچیده تر شدن ارتباطات در این شبکه ها استفاده از تکنیک هاي هوشمند اجتناب ناپذیر است. در این مقاله از الگوریتم تکثیر باکتري (BFA) به منظوریافتن سکسیونر هایی که با تغییر وضعیت آنها، باز آرایی انجام می گیرد استفاده شده است، که در واقع نوآوري این مقاله در استفاده از الگوریتم تکثیر باکتري براي اولین بار در حل مسأله بازآرایی می باشد.


نام نویسندگان: محمدعلی محمدنیا - علی اکبر قره ویسی - غضنفر شاهقلیان
تاریخ ارسال: 12 فروردين ماه ، 1388
دریافت: 1033
دسترسی: تمامی بازدیدکنندگان
شاخه: كنفرانسهاي شبكه هاي توزيع برق -> چهاردهمین کنفرانس (1388 کرمان)
 A Hybrid Approach of Marginal Benefit and Normal Boundary Interesection Algorithm for Distributed ..  معروفترین
شرح:
Title: A Hybrid Approach of Marginal Benefit and Normal Boundary Interesection Algorithm for Distributed Generation Planning
Authors: Shahram Jadid شهرام جدید Ali Zangeneh علی زنگنه Ashkan Rahimikian اشکان رحیمی کیان
Organization: دانشگاه علم وصنعت ایران Sience and Technology University
Keywords: بهینه سازی چند هدفه Multiobjective Optimization سود حاشیه ای Marginal Benefit تولید پراکنده Distributed Generation

PSC 2007
22nd International Power System Conference - 19-21 November, 2007
Tehran - Iran
Technical Sessions: Planning and System Studies


نام نویسندگان: شهرام جدید - علی زنگنه - اشکان رحیمی کیان
تاریخ ارسال: 12 فروردين ماه ، 1388
دریافت: 1020
دسترسی: تمامی بازدیدکنندگان
شاخه: كنفرانسهاي بين المللي برق (قدرت) -> بيست و دومين كنفرانس ( تهران - 2007)
 حذف بار بهینه در شبکه هاي توزیع در حضور واحدهاي تولید پراکنده برق جهت کاهش هزین ه خاموشی مشترکین  معروفترین
شرح: چکیده:
در شرایط کمبود توان در شبکه توزیع، می توان توان الکتریکی برخی نواحی را توسط واحدهاي تولید پراکنده برق تأمین کرد و در نتیجه قابلیت اطمینان سیستم را بهبود داد . به علت اینکه مولدهاي محلی توانایی تغذیه تمامی بارها را ندارند، بنابراین باید برخی از بارهاي فیدرها را حذف کرد. در این مقاله روش حذف بار بهینه اي با وجود مولدهاي پراکنده برق در سیستم توزیع ارائه می شود که هدف حداقل کردن هزینه خاموشی مشترکین می باشد. براي نقاط بار موجود در شبکه توزیع، ضریب و زنی هزینه تعریف می شود، سپس با استفاده از ادوات حفاظتی، شبکه توزیع به نواحی مختلف تقسیم شده و نواحی مطلوب به منظور بارزدایی تعیین می شوند . در نهایت با استفاده از این روش، شاخص هاي هزینه عدم اطمینان در یک سیستم نمونه نشان داده می شوند.


نام نویسندگان: آرمان امینی بدر - محمود فتوحی فیروزآباد - حیدرعلی شایانفر - سعید عباچی زاده
تاریخ ارسال: 12 فروردين ماه ، 1388
دریافت: 994
دسترسی: تمامی بازدیدکنندگان
شاخه: كنفرانسهاي شبكه هاي توزيع برق -> چهاردهمین کنفرانس (1388 کرمان)
 روشی جدید در بازارایی و جایابی بهینه توامان خازن و سکسیونر در سیستمهاي توزیع  معروفترین
شرح: چکیده:
بهبود ولتاژ و کاهش تلفات شبکه هاي توزیع، از جمله مسائل مهم مورد توجه شرکت هاي توزیع است. جایابی بهینه سکسیونرها (باز آرایی ) و خازنهاي موازي بهمراه تعیین ظرفیت بهینه خازنها، نقش مهمی در بهبود پروفیل ولتاژ و کاهش تلفات سیستم توزیع ایفا می کند . این مقا له تفکري جدید براي جایابی بهینه توامان سکسیونرها و خازنها در شبکه هاي توزیع فشار متوسط هوایی ارائه می دهد، بدین ترتیب که محل و مقدار بهینه خازنها و محل بهینه سکسیونرها بصورت توامان با حل یک مسئله بهینه سازي تعیین می گردند. درحل مسأله جایابی بهینه توامان سکسیونرها و خازنها و همچنین تعیین ظرفیت بهینه خازنها الگوریتم ژنتیک بکار می رود، مقایسه نتایج روش ارائه شده با دو روش مجزاي برتري روش پیشنهادي این مقاله را نشان می دهد.


نام نویسندگان: عبدالباسط صالح زهی - مسعود رشیدي نژاد - علی اکبر قره ویسی
تاریخ ارسال: 12 فروردين ماه ، 1388
دریافت: 991
دسترسی: تمامی بازدیدکنندگان
شاخه: كنفرانسهاي شبكه هاي توزيع برق -> چهاردهمین کنفرانس (1388 کرمان)
 بررسی قابلیت اعتماد سیستم های انتقال قدرت با به کارگیری کنترل کننده یکپارچه توان یو پی اف سی با ...  معروفترین
شرح:
Title: بررسی قابلیت اعتماد سیستم های انتقال قدرت با به کارگیری کنترل کننده یکپارچه توان یو پی اف سی با نگرش اقتصادی به آن
Authors: Rahmatollah Houshmand رحمت اله هوشمند Saeed Khalili سعید خلیلی Mehdi Torabian Esfahani مهدی ترابیان اصفهانی
Organization: دانشگاه اصفهان Isfahan University
Keywords: ادوات فکتس FACTS قابلیت اعتماد سیستم قدرت UPFC

PSC 2007
22nd International Power System Conference - 19-21 November, 2007
Tehran - Iran
Technical Sessions: Planning and System Studies


نام نویسندگان: رحمت اله هوشمند - سعید خلیلی - مهدی ترابیان اصفهانی
تاریخ ارسال: 12 فروردين ماه ، 1388
دریافت: 988
دسترسی: تمامی بازدیدکنندگان
شاخه: كنفرانسهاي بين المللي برق (قدرت) -> بيست و دومين كنفرانس ( تهران - 2007)
 بهبود کیفیت توان بابکارگیری سیستم اچ وی دی سی چند ترمیناله مبتنی برمبدلهای منبع ولتاژ  معروفترین
شرح:
Title: بهبود کیفیت توان بابکارگیری سیستم اچ وی دی سی چند ترمیناله مبتنی برمبدلهای منبع ولتاژ
Authors: Seyyed Hossein Hosseini سیدحسین حسینی George Gharehpetian گئورگ قره پتیان Ghassem Habibi-Markani قاسم حبیبی مارکانی
Organization: دانشگاه تبریز Tabriz University
Keywords: کانورتر منبع ولتاژ Muti-Therminal HVDC-MTDC کنترل ولتاژ DC Voltage Source Converter_DSC کیفیت توان Power Quality DC Voltage Control

PSC 2007
22nd International Power System Conference - 19-21 November, 2007
Tehran - Iran
Technical Sessions: Power Quality


نام نویسندگان: سیدحسین حسینی - مهران صباحی - علی یزدان پناه
تاریخ ارسال: 12 فروردين ماه ، 1388
دریافت: 978
دسترسی: تمامی بازدیدکنندگان
شاخه: كنفرانسهاي بين المللي برق (قدرت) -> بيست و دومين كنفرانس ( تهران - 2007)
 محاسبه جريان اتصال كوتاه در شبكه‌هاي نامتعادل توزيع همراه با توليد پراكنده  معروفترین
شرح:
رضا ابراهيمي، صادق جمالي، احمد غلامي، عبدالله بابائي
دانشگاه علم و صنعت


نام نویسندگان: رضا ابراهيمي ، صادق جمالي ، احمد غلامي ، عبدالله بابائي
تاریخ ارسال: 12 فروردين ماه ، 1388
دریافت: 959
دسترسی: تمامی بازدیدکنندگان
شاخه: کنفرانس حفاظت و کنترل سیستمهای قدرت -> اولین کنفرانس ( دانشگاه امیرکبیر 1385)
 مکان یابی بهینه خازن درشبکه های توزیع بااستفاده از ترکیب نظریه فازی و الگوریتم ژنتیک  معروفترین
شرح:
Title: مکان یابی بهینه خازن درشبکه های توزیع بااستفاده از ترکیب نظریه فازی و الگوریتم ژنتیک
Authors: Gholamali Montazer غلامعلی منتظر Maryam Ramzani مریم رمضانی Niloofar Ja'fari نیلوفر جعفری
Organization: دانشگاه تربیت مدرس تهران Tarbiat-e Modarres University
Keywords: شبکه توزیع Distribution System مکانیابی خازن Capacitor Placement نظریه فازی Fuzzy Theory الگوریتم ژنتیک Genetic Algorithm

PSC 2007
22nd International Power System Conference - 19-21 November, 2007
Tehran - Iran
Technical Sessions: Power Distribution System


نام نویسندگان: غلامعلی منتظر - مریم رمضانی - نیلوفر جعفری
تاریخ ارسال: 12 فروردين ماه ، 1388
دریافت: 956
دسترسی: تمامی بازدیدکنندگان
شاخه: كنفرانسهاي بين المللي برق (قدرت) -> بيست و دومين كنفرانس ( تهران - 2007)
 کاربرد مهندسی ارزش در طراحی بهینه شبکه توزیع جهت کاهش تلفات  معروفترین
شرح: چکیده:
طراحی و انتخاب بهینه سیستم و تجهیزات شبکه هاي توزیع موجب کاهش تلفات، بهب ود کیفیت ولتاژ وکاهش نرخ خاموشی در شبکه شده و باعث بالا رفتن قابلیت اطمینان و اقتصادي تر شدن شبکه می گردد، در این راستا مهندسی ارزش که فرایندي کوتاه مدت و تیم محور است با بکارگیري سیستماتیک روشهاي مشخص وخلاقانه و بر پایه کار تیمی که هدف از آن شناسایی و حذف هزینه هاي غیرضروري و افزایش کیفیت وکارآیی سیستم می باشد نقش بسیار موثري ایفا می کند . در این مقاله براي مطالعه فرآیند اجراي مهندسی ارزش در طراحی بهینه و اقتصادي شبکه توزیع از روشی که به وسیله SAVE بیان شده است استفاده می شود.


نام نویسندگان: علیرضا خواجه - سید پرهام منفرد
تاریخ ارسال: 12 فروردين ماه ، 1388
دریافت: 946
دسترسی: تمامی بازدیدکنندگان
شاخه: كنفرانسهاي شبكه هاي توزيع برق -> چهاردهمین کنفرانس (1388 کرمان)
 بررسی عوامل انگیزشی، آموزشی و مدیریتی بر توانمندسازي کارکنان و بهره وري در شرکت توزیع برق استان لرستان  معروفترین
شرح: چکیده:
توانمند سازي کارکنان، یکی از عوامل اصلی و اساسی در افزایش بهره وري و در واقع پیش نیاز افزایش بهره وري می باشد. در این مقاله سه عامل موثر بر توانمند سازي کارکنان و همچنین تاثیر آن بر بهره وري شرکت توزیع برق استان لرستان مورد بررسی قرار می گیرد. عوامل موثر بر توانمند سازي کارکنان که به عنوان سه فرضیه از چهار فرضیه این تحقیق در نظر گرفته شده اند، به ترتیب عبارتند از : عوامل انگیزشی، عوامل آموزشی و عوامل مدیریتی. اطلاعات جمع آوري شده در این مقاله در محدوده جغرافیایی شرکت توزیع برق استان لرستان و از یک جامعه آماري متشکل از 100 نفر از کارکنان این شرکت می باشند . جهت تجزیه و تحلیل داده هاي آماري این پژوهش از نرم افزار spss 11/5 استفاده شده است. نتایج به خوبی نشان می دهد که شرکت توزیع برق استان لرستان جهت افزایش بهره وري خود ابتدا می بایست به توانمند سازي کارکنان توجه نماید و در راستاي این امر نیز به ترتیب باید عوامل آموزشی، انگیزشی و مدیریتی را مد نظر قرار دهد.


نام نویسندگان: ابراهیم شریفی پور - مجید فتحی بیرانوند - هجت بهاروند - سید سعید موسوي
تاریخ ارسال: 12 فروردين ماه ، 1388
دریافت: 923
دسترسی: تمامی بازدیدکنندگان
شاخه: كنفرانسهاي شبكه هاي توزيع برق -> چهاردهمین کنفرانس (1388 کرمان)
 پیش بینی بار فیدرهاي توزیع با استفاده از داده هاي محدود  معروفترین
شرح: چکیده:
پیش بینی بار فیدرهاي توزیع یک مسئله پیچیده و با اهمیت است که در بهره برداري، برنامه ریزي و اتوماسیون شبکه هاي توزیع کاربرد فراوانی دارد. پیش بینی بار به دلیل اهمیت فوق العاده اي که در سیستم هاي قدرت دارد از مباحثی است که از بدو پیدایش صنعت برق به آن توجه خاصی شده است . در این مقاله از دو روش مجزا جهت پیش بینی پیک بار روزهاي کاري و روزهاي تعطیل فیدرهاي توزیع، براي افق زمانی یک ساله استفاده می شود . براي پیش بینی پیک بار روزهاي کاري از ترکیب روش هاي رگرسیون و شبکه هاي عصبی و براي روزهاي تعطیل از سیستم فار ي استفاده می شود . این روش روي یک سیستم واقعی اجرا شده و نتایج بدست آمده با توجه به محدود بودن داده هاي پیک بار و در دسترس نبودن اطلاعات دمایی دقت و قدرت بالاي این روش را نشان می دهد، به گونه اي که خطاي پیش بینی براي روزهاي کاري 6/ 2 درصد و براي روزهاي تعطیل حدود 5 / 2 درصد می باشد.


نام نویسندگان: آزاده زین الدینی - محمد افکوسی پاقلعه - رضا شجاعی
تاریخ ارسال: 12 فروردين ماه ، 1388
دریافت: 919
دسترسی: تمامی بازدیدکنندگان
شاخه: كنفرانسهاي شبكه هاي توزيع برق -> چهاردهمین کنفرانس (1388 کرمان)
 طراحی، مدل سازی و بررسی عملکرد توربین بادی سرعت متغیر با بهره گیری از چاپر مجهز به سلف ابررسانا  معروفترین
شرح:
Title: طراحی، مدل سازی و بررسی عملکرد توربین بادی سرعت متغیر با بهره گیری از چاپر مجهز به سلف ابررسانا
Authors: George Gharehpetian گئورگ قره پتیان Mohammad Monfared محمد منفرد
Organization: دانشگاه صنعتی امیرکبیر Amir -Kabir University
Keywords: توربین بادی سرعت متغیر Variable Speed Wnd Turbine کنترل توان های اکتیو و راکتیو Boost Converter استحصال حداکثر توان Superconductive Coil سلف ابررسانا اتصال DC

PSC 2007
22nd International Power System Conference - 19-21 November, 2007
Tehran - Iran
Technical Sessions: Renewable Energies


نام نویسندگان: گئورگ قره پتیان - محمد منفرد
تاریخ ارسال: 12 فروردين ماه ، 1388
دریافت: 854
دسترسی: تمامی بازدیدکنندگان
شاخه: كنفرانسهاي بين المللي برق (قدرت) -> بيست و دومين كنفرانس ( تهران - 2007)
 تمييز بين جريان هجومي ترانسفورماتور قدرت و خطاي تکفاز به زمين به کمک ضرائب همبستگي  معروفترین
شرح:
Inrush Current and Phase to Earth Fault Detection by
CorrelationFfactors

H.Kazemi Kargar M. Jabari S. golmohammadzadeh

ABSTRACT
In this paper, a new method for detection of inrush currents from earth faults at the time of
power transformer swiching will be proposed. The new method is based on the corolation
factors between the harmonics of positive sequence of two currents. The method has been
demonstrated on a sample power transformer and the obtained results show that the method
is efficient. The simulation has been done by MATLAB program.


نام نویسندگان: حسين كاظمي كارگر ، مهدی جباری ، شهریار گلمحمد زاده
تاریخ ارسال: 12 فروردين ماه ، 1388
دریافت: 840
دسترسی: تمامی بازدیدکنندگان
شاخه: کنفرانس حفاظت و کنترل سیستمهای قدرت -> دومين كنفرانس ( دانشگاه امير كبير 1386 )
 بهبود عملکرد سیکل حرارتی نیروگاه بخار شازند اراک بااستفاده ازتحلیل مرکب پینچ و اکسرژی  معروفترین
شرح:
Title: بهبود عملکرد سیکل حرارتی نیروگاه بخار شازند اراک بااستفاده ازتحلیل مرکب پینچ و اکسرژی
Authors: Mohammad Hassan Panjeh Shahi محمدحسن پنجه شاهی Abtin Ataee آبتین عطایی Farideh Atabi فریده عتابی Yasser Golzari یاسر گلزاری
Organization: دانشگاه آزاد اسلامی ایران
Keywords: آنالیز ترکیبی پینچ و اکسرژی CPEA راندمان Combined Pinch and Exergy Analysis نیروگاه Efficiency توربین Power Plant سیکل آب و بخار Turbine Water and Steam Cycle

PSC 2007
22nd International Power System Conference - 19-21 November, 2007
Tehran - Iran
Technical Sessions: Electric Power Generation


نام نویسندگان: محمدحسن پنجه شاهی - آبتین عطایی - فریده عتابی - یاسر گلز
تاریخ ارسال: 12 فروردين ماه ، 1388
دریافت: 818
دسترسی: تمامی بازدیدکنندگان
شاخه: كنفرانسهاي بين المللي برق (قدرت) -> بيست و دومين كنفرانس ( تهران - 2007)
 کاربرد تئوري گراف براي حفاظت تطبيقي وگسترده در شبکه هاي توزيع با حضور منابع توليد پراکنده  معروفترین
شرح:
Application of Graph Theory for Adaptive and
Distributed Protection of Distribution Systems in
Presence of DG

Ali Farzanehrafat, S.Mohammad Taghi Bathaee

ABSTRACT
Distributed generation resources in distribution systems is predicted to play an increasing role in the
electric power system of the near future because of its useful advantages, but it makes several challenges
for distribution systems which must be taken into account. Protection is one of these challenges. In recent
years, with growing concern on digital relays, a wide variety of efforts have been made to develop a
systematic algorithm for solving the problems of distributed generation`s penetration in distribution
systems using adaptive and distributed protection. This paper presents a graph-theoretical method for
achieve an optimal protection system for an arbitrary network configuration from control center. In order
to show the performance of the method, the design of protection systems for a typical single-loop
conventional distribution feeder in presence of distributed generation, has taken as an example. Finally,
the authenticity of method will be examined by DIgSILENT Power Factory 13.2 software.

KEYWORDS
Distribution System, Distributed Generation, Adaptive and Distributed Protection, Graph Theory.


نام نویسندگان: علي فرزانه رفعت ، سيد محمد تقي بطحايي
تاریخ ارسال: 12 فروردين ماه ، 1388
دریافت: 807
دسترسی: تمامی بازدیدکنندگان
شاخه: کنفرانس حفاظت و کنترل سیستمهای قدرت -> دومين كنفرانس ( دانشگاه امير كبير 1386 )
 تعیین طرح بهینه جهت طراحی خطوط انتقال نیروی کمپکت درمناطق پرتراکم شمال کشور ایران  معروفترین
شرح:
Title: تعیین طرح بهینه جهت طراحی خطوط انتقال نیروی کمپکت درمناطق پرتراکم شمال کشور ایران
Authors: Amir Mehrtash امیر مهرتاش Reza Sirjani رضا سیرجانی
Organization: شرکت مشانیر
Keywords: خطوط انتقال نیرو حریم میدانهای الکترومغناطیسی کمپکت

PSC 2007
22nd International Power System Conference - 19-21 November, 2007
Tehran - Iran
Technical Sessions: Power Transmission Lines


نام نویسندگان: امیر مهرتاش - رضا سیرجاني
تاریخ ارسال: 12 فروردين ماه ، 1388
دریافت: 804
دسترسی: تمامی بازدیدکنندگان
شاخه: كنفرانسهاي بين المللي برق (قدرت) -> بيست و دومين كنفرانس ( تهران - 2007)
 روش جدیدی برای مدلسازی موتور القایی خطی در كنترل برداری غیر مستقیم سرعت با در نظر گرفتن اثر لبه ها  معروفترین
شرح: از مجموعه مقالات سيزدهمين کنفرانس مهندسی برق ايران، دانشگاه زنجان, ارديبهشت 1384
Papers of 13th Conference on Electrical Engineering - Zanjan University - ICEE 2005
نویسندگان: مهدی هندیجانی زاده- علی یزدیان ورجانی

نام نویسندگان:
تاریخ ارسال: 12 فروردين ماه ، 1388
دریافت: 790
دسترسی: تمامی بازدیدکنندگان
شاخه: کنفرانسهای مهندسی برق ایران -> سیزدهمین کنفرانس (زنجان 1384)
 حل مسئله درمدار قرار گرفتن نیروگاه ها با تلفیق قابلیت اطمینان شبکه های تولید و انتقال  معروفترین
شرح:
Title: حل مسئله درمدار قرار گرفتن نیروگاه ها با تلفیق قابلیت اطمینان شبکه های تولید و انتقال
Authors: Saeed Jalilzadeh سعید جلیل زاده Hossein Shayeghi Moghanlou حسین شایقی مغانلو Hossein Haddadian حسین حدادیان
Organization: دانشگاه محقق اردبیلی Mohaghegh Ardebily University
Keywords: قیود قابلیت اطمینان Reliability Constraints در مدار قرار گرفتن نیروگاه ها Unit Commitment شبکه انتقال Transmission Network الگوریتم ژنتیک کد گذاری شده با اعداد صحیح Integer-Coded Genetic Algorithm

PSC 2007
22nd International Power System Conference - 19-21 November, 2007
Tehran - Iran
Technical Sessions: Planning and System Studies


نام نویسندگان: سعید جلیل زاده - حسین شایقی مغانلو - حسین حدادیان
تاریخ ارسال: 12 فروردين ماه ، 1388
دریافت: 786
دسترسی: تمامی بازدیدکنندگان
شاخه: كنفرانسهاي بين المللي برق (قدرت) -> بيست و دومين كنفرانس ( تهران - 2007)
 كنترل مقاوم موتور سنكرون مغناطیس دائم از نوع سطحی رتور بدون نمونه بردار مكانیكی بر پایه روش ...  معروفترین
شرح: كنترل مقاوم موتور سنكرون مغناطیس دائم از نوع سطحی رتور بدون نمونه بردار مكانیكی بر پایه روش خطی سازی ورودی- خروجی تطبیقی از مجموعه مقالات سيزدهمين کنفرانس مهندسی برق ايران، دانشگاه زنجان, ارديبهشت 1384
Papers of 13th Conference on Electrical Engineering - Zanjan University - ICEE 2005
نویسندگان: جعفر سلطانی- مجید پهلوانی نژاد

نام نویسندگان:
تاریخ ارسال: 12 فروردين ماه ، 1388
دریافت: 782
دسترسی: تمامی بازدیدکنندگان
شاخه: کنفرانسهای مهندسی برق ایران -> سیزدهمین کنفرانس (زنجان 1384)
 بهره برداری بهینه از یک فیلتر اکتیو غیرایده آل تحت شرایط ولتاژ غیرسینوسی  معروفترین
شرح:
Title: بهره برداری بهینه از یک فیلتر اکتیو غیرایده آل تحت شرایط ولتاژ غیرسینوسی
Authors: Seyyed-Reza Rafi'ee سیدمحمدرضا رفیعی Reza Asadi رضا اسدی
Organization: دانشگاه صنعتی شاهرود
Keywords: فیلتر اکتیو موازی کیفیت توان استراتژی کنترل بهینه جبرانسازی محدود جبران هارمونیک ها ولتاژ غیرسینوسی

PSC 2007
22nd International Power System Conference - 19-21 November, 2007
Tehran - Iran
Technical Sessions: Power Quality


نام نویسندگان: سیدمحمدرضا رفیعی - رضا اسدی
تاریخ ارسال: 12 فروردين ماه ، 1388
دریافت: 778
دسترسی: تمامی بازدیدکنندگان
شاخه: كنفرانسهاي بين المللي برق (قدرت) -> بيست و دومين كنفرانس ( تهران - 2007)
 ارزیابی قابلیت اطمینان نیروگاه های بادی منجیل و نیشابور  معروفترین
شرح:
Title: ارزیابی قابلیت اطمینان نیروگاه های بادی منجیل و نیشابور
Authors: Hassan Rastegar حسن رستگار Aboalfazl Pirayesh Neghab ابوالفضل پیرایش نقاب Mohammad Taghi Arab Yarmohammadi محمدتقی عرب یارمحمدی Mahmoud Fendereski محمود فندرسکی
Organization: دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات Sience & Research Department of Islamic Azad University
Keywords: نیروگاه بادی قابلیت اطمینان منطقه بادی شاخص LOLE

PSC 2007
22nd International Power System Conference - 19-21 November, 2007
Tehran - Iran
Technical Sessions: Renewable Energies


نام نویسندگان: حسن رستگار-ابوالفضل پیرایش نقاب-محمدتقی عرب-محمود فندر
تاریخ ارسال: 12 فروردين ماه ، 1388
دریافت: 769
دسترسی: تمامی بازدیدکنندگان
شاخه: كنفرانسهاي بين المللي برق (قدرت) -> بيست و دومين كنفرانس ( تهران - 2007)
 مدلسازی ژنراتورسنکرون آهنربای دایم شار محوری سرعت بالا  معروفترین
شرح:
Title: مدلسازی ژنراتورسنکرون آهنربای دایم شار محوری سرعت بالا
Authors: Ahmad Darabi احمد دارابی Hassan Monsef حسن منصف Hamid Lesani حمید لسانی Mohammad Sadeghirad محمد صادقی راد
Organization: دانشگاه تهران Tehran University
Keywords: ژنراتور سرعت بالا ماشین شار محوری مدل سازی ژنراتور سنکرون آهنربای دائم

PSC 2007
22nd International Power System Conference - 19-21 November, 2007
Tehran - Iran
Technical Sessions: Electric Machines


نام نویسندگان: احمد دارابی - حسن منصف - حمید لسانی - محمد صادقی راد
تاریخ ارسال: 12 فروردين ماه ، 1388
دریافت: 746
دسترسی: تمامی بازدیدکنندگان
شاخه: كنفرانسهاي بين المللي برق (قدرت) -> بيست و دومين كنفرانس ( تهران - 2007)
 مقایسه الگوریتم برنامه ریزي تکاملی و الگوریتم هاي وراثتی باینري و حقیقی در بازآرایی چند منظوره شبکه هاي توزیع  معروفترین
شرح: چکیده:
با توجه به اینکه شبکه هاي توزیع به صورت حلقوي طراحی و به صورت شعاعی بهره برداري می گردند لذا "بازآرایی" روشی ساده و کم هزینه جهت استفاده از امکانات موجود بدون نیاز به هرگونه تجهیز جدید در شبکه هاي توزیع جهت نیل به اهداف مختلفی از قبیل : کاهش تلفات اهمی، کاهش اضافه بار فیدرها و ایجاد تعادل بار، بهبود پروفیل ولتاژ، کاهش تعداد کلیدزنی و ... با در نظرگرفتن محدودیتها و قیودي که در نهایت کاهش تلفات را به دنبال دارند می باشد . با توجه به گستردگی شبکه هاي توزیع و پیچیدگی ارتباطات در این شبکه ها و از همه مهمتر تعدد پارامترها، استفاده از تکنیکه اي هوشمند اجتناب ناپذیر است . در این مقاله، بازآرایی چند منظورة شبکه هاي توزیع به منظور حداقل نمودن تلفات حقیقی، متعادل کردن بار فیدرها و بهبود پروفیل ولتاژ با استفاده از الگوریتم هاي هیورستیک (تکاملی ) انجام گرفته و الگوریتم برنامه ریزي و الگوریتم (BGA) به عنو ان قدرتمندترین الگوریتم تکاملی موجود معرفی و جهت اثبات آن نتایج حاصله، با الگوریتم وراثتی باینري ،(EP) تکاملی مقایسه می گردد . جهت اعمال توابع هدف به شبکه هاي مورد مطالعه، از روش "جمع وزنی" استفاده گردیده است . در ،(RGA) وراثتی حقیقی کنار الگوریتم هاي مذک ور، از "نظریۀ گراف" و "ماتریس مجاورت گراف" متناظر شبکه توزیع، جهت بررسی قیود و محدودیت هاي توابع هدف کمک گرفته شده است.


نام نویسندگان: محمد سلیمانی ساردو - مراد امیري مقدم - عبدالوحید مهدوي نیا
تاریخ ارسال: 12 فروردين ماه ، 1388
دریافت: 732
دسترسی: تمامی بازدیدکنندگان
شاخه: كنفرانسهاي شبكه هاي توزيع برق -> چهاردهمین کنفرانس (1388 کرمان)
 نگرشی جدید در طراحی سیستم زمین در منطقه تحت پوشش شرکت توزیع جنوب کرمان  معروفترین
شرح: چکیده:
طرح و ایده ي استفاده از سیستم هاي ارت مناسب با توجه به ضررهاي فراوان اقتصادي و خطرات انسانی مطرح می گردد. استفاده از نگرشی جدید می تواند راه حل مناسبی براي مشخص نمودن سیستم ارت براي هر منطقه باشد. مسایل زیادي در رابطه با بحث هاي الکتریکی، شیمیایی، فیزیکی و زمین شناسی مربوط به سیستم هاي زمین مورد بررسی و تجزیه و تحلیل قرار می گیرد و دلایل نیاز به سیستم ارت مشخص براي هر ناحیه با استفاده از روش هاي اندازه گیري مقاومت ویژه، ارتباط کاربري زمین ها با مقاومت ویژه و جنس خاك، تحلیل مسایل مربوط به خوردگی سیستم توجیه می شود. در این مقاله بررسی نقشه هاي توپوگرافی، زمین شناسی، بررسی نوع خاك، املاح، آب، دما و کاربري مناطق شهرستانهاي کهنوج، جیرفت، بم، منوجان، بافت، بردسیر و سیرجان حوزه فعالیت شرکت توزیع نیروي برق جنوب استان انجام می شود.


نام نویسندگان: رضا سالاري خو
تاریخ ارسال: 12 فروردين ماه ، 1388
دریافت: 711
دسترسی: تمامی بازدیدکنندگان
شاخه: كنفرانسهاي شبكه هاي توزيع برق -> چهاردهمین کنفرانس (1388 کرمان)
 تخمین حالت در شبکه هاي توزیع با استفاده از اندازه گیري هاي شدت جریان و الگوریتم ژنتیک  معروفترین
شرح:
چکیده:
تخمین حالت، عمل تخصیص مقدار به یک متغیر حالت نامعلوم سیستم بر طبق معیاري بخصوص است که با استفاده از اندازه گیري از آن سیستم انجام می شود. در سیستم هاي قدرت، متغیر هاي حالت شامل مقادیر ولتاژ و زوایاي نسبی فاز در شین هاي مختلف سیستم می باشند. اندازه گیري هایی مورد نیاز است تا بتوان عملکرد سیستم را در وضعیت بلادرنگ هم براي کنترل قابلیت اطمینان و هم براي قیود موجود در مسئله توزیع اقتصادي بار تخمین زد. در این مقاله روشی براي تخمین حالت بر پایه الگوریتم ژنتیک ارائه می شود که در آن از مجموعه اندازه گیري هاي شامل سطح ولتاژ شین ها و جریان خطوط استفاده می گردد. الگوریتم ارائه شده براي تخمین حالت یک شبکه توزیع نمونه استفاده شده است. نتایج شبیه سازي ، قدرت و دقت این الگوریتم را در مواجهه با اندازه گیري هاي ناقص و کم دقت نشان می دهد.
 
 


نام نویسندگان: حمیدرضا آخوندي - حسن رستگار
تاریخ ارسال: 12 فروردين ماه ، 1388
دریافت: 695
دسترسی: تمامی بازدیدکنندگان
شاخه: كنفرانسهاي شبكه هاي توزيع برق -> چهاردهمین کنفرانس (1388 کرمان)
 اندازه یابی بهینه یک نیروگاه مختلط بادی-خورشیدی با استفاده از الگوریتم پی اس او  معروفترین
شرح:
Title: اندازه یابی بهینه یک نیروگاه مختلط بادی-خورشیدی با استفاده از الگوریتم پی اس او
Authors: Gholamhossein Riyahee-Dehkordi غلامحسین ریاحی دهکردی Ali Kashefi Kaviani علی کاشفی کاویانی Hamid Reza Baghaee حمیدرضا بقایی
Organization: دانشگاه صنعتی امیرکبیر Amir -Kabir University
Keywords: انرژی باد Optimal Sizing سلول خورشیدی PV اندازه یابی بهینه Wind Generation الگوریتم PSO Capital Cost Maintenance Cost Particle Swarm Optimization

PSC 2007
22nd International Power System Conference - 19-21 November, 2007
Tehran - Iran
Technical Sessions: Renewable Energies


نام نویسندگان: غلامحسین ریاحی دهکردی - علی کاشفی کاویانی - حمیدرضا بقا
تاریخ ارسال: 12 فروردين ماه ، 1388
دریافت: 667
دسترسی: تمامی بازدیدکنندگان
شاخه: كنفرانسهاي بين المللي برق (قدرت) -> بيست و دومين كنفرانس ( تهران - 2007)
 کنترل پیش بین مبتنی بر مدل غیر خطی با در نظر گرفتن اغتشاشات قابل اندازه گیری برای یک رآکتور تانک همز  معروفترین
شرح: از مجموعه مقالات سيزدهمين کنفرانس مهندسی برق ايران، دانشگاه زنجان, ارديبهشت 1384
Papers of 13th Conference on Electrical Engineering - Zanjan University - ICEE 2005
نویسندگان: حسین بلندی- مهدی خدابنده

نام نویسندگان:
تاریخ ارسال: 12 فروردين ماه ، 1388
دریافت: 656
دسترسی: تمامی بازدیدکنندگان
شاخه: کنفرانسهای مهندسی برق ایران -> سیزدهمین کنفرانس (زنجان 1384)
 نقش مهندسی مجدد و مدیریت کیفیت فراگیر در فرایند بهبود و نوسازي شرکتهاي توزیع برق  معروفترین
شرح: چکیده:
پیشرفت هاي علمی و تکنولوژي قرن بیستم شامل مدیریت نیز می شود و می توان گفت که آهنگ پیشرفت فنون مدیریت نسبت به بسیاري از علوم و فنون سریعتر بوده است. مدیریت سازمانهاي وسیع و پیشرفتۀ امروزي مستلزم به کار بردن فنون جدیدي است که باید مد نظر مدیران قرار گیرد و فنون مهندسی مجدد سازمانها، یکی از موثر ترین آنهاست. اعمال مدیریت صحیح بدون تجزیه و تحلیل روشها، یعنی شناخت مسایل و مشکلات سازمان و ارائه راه حل براي آنها، امکان پذیر نیست. مهندسی مجدد سازمانها را می توان از جهات مختلف، محصول تکامل طبیعی و عملی استراتژي هاي کاربردي برخی از رویکردهاي مدیریتی اخیر دانست که تأثیر عمده اي بر نحوه نگرش مدیریت و دگرگونی سازمانها داشته اند. این رویکردهاي جدید شامل مدیریت کیفیت فراگیر رقابت بر مبناي زمان تمرکز بر مشتریان و اخیرا، فرآیند مهندسی مجدد کسب و کار است. مهندسی مجدد سازمانها یک رویکرد کل نگر است که استراتژي رقابت سازمان را طی فرآیندي با پردازشهاي درونی و کارکنان آن مرتبط می کند. این ارتباط از طریق به کارگیري جدید ترین و در دسترس ترین تکنولوژي اطلاعات و ارتباطات برقرار می شود. تفاوت عمده مهندسی مجدد سازمانها نسبت به سایر رویکردهاي مدیریتی اخیر در دگرگونی بنیادي و بهبود اساسی اي است که به واسطه آن در نحوة انجام دادن فعالیتهاي سازمان صورت می گیرد.


نام نویسندگان: علی آقولی
تاریخ ارسال: 12 فروردين ماه ، 1388
دریافت: 655
دسترسی: تمامی بازدیدکنندگان
شاخه: كنفرانسهاي شبكه هاي توزيع برق -> چهاردهمین کنفرانس (1388 کرمان)
 بررسی میزان آلایندگی منابع تولید پراکنده مدل سازي شده در ساختمان بلند با در نظر گرفتن جریمه هاي محیط زیست  معروفترین
شرح: چکیده:
نیاز به بهبود بازده انرژي و کاهش آلودگی هاي ناشی از CO2 و دیگر آلاینده ها و نیز تجدید ساختار بازار هاي انرژي، افزایش منابع انرژي پراکنده (DER) را متوجه خود ساخته است. کنترل مناسب این منابع شامل منابع انرژي تجدید پذیر(RES) و تولیدات پراکنده (DG) که در DG) 2) و تولیدات پراکنده RES) 1) را متوجه خود ساخته است. کنترل مناسب این منابع شامل منابع انرژي تجدید پذیر DER) پراکنده مقایسه با تولیدات حرارتی مرکزي مبتنی بر زغال سنگ و نفت از بازده بالا و آلودگی کمتر برخوردار است، چندین مزیت زیست محیطی را در پی دارد. این مزایا می توانند براساس مشارکت و نقش DER در بازار تجاري آلودگی ناشی از CO2 واجد شرایط شوند. در این مقاله ابتدا بار خانگی در قالب نمودار هاي مربوطه معرفی و سپس فن آوري هاي میکروتوربین، دیزل ژنراتور، پیل سوختی، توربین بادي، سلول هاي خورشیدي بهمراه ذخیره کننده انرژي و مبدل ولتاژ بعنوان منابع تولید پراکنده براي آن منظور شده است. پس از رتبه بندي هاي صورت پذیرفته توسط نرم افزار HOMER در خصوص آرایش بهینه سیستم و براساس کمترین هزینه خالص کنونی به تحلیل و بررسی میزان آلایندگی ترکیبات گوناگون فن آوري هاي یاد شده در ساختمان پرداخته و نهایتاً میزان تأثیر اعمال جریمه هاي ناشی از گازهاي آلاینده خروجی سیستم، براساس تعرفه هاي جریمه معین سازمان محیط زیست، بر نوع سیستم هاي انتخابی و هزینه خالص کنونی بررسی می گردد.


نام نویسندگان: جواد علمائی - سید مرتضی نبوي - عین الله درامامی
تاریخ ارسال: 12 فروردين ماه ، 1388
دریافت: 650
دسترسی: تمامی بازدیدکنندگان
شاخه: كنفرانسهاي شبكه هاي توزيع برق -> چهاردهمین کنفرانس (1388 کرمان)
 ارزیابی اقتصادی توربینهای بادی با درنظر گرفتن عدم قطعیت درتولید  معروفترین
شرح:
Title: ارزیابی اقتصادی توربینهای بادی با درنظر گرفتن عدم قطعیت درتولید
Authors: Hassan Siahkali حسن سیاهکلی
Organization: دانشگاه آزاد اسلامی ایران
Keywords: ارزیابی اقتصادی عدم قطعیت تولید توربین بادی منابع تولید پراکنده

PSC 2007
22nd International Power System Conference - 19-21 November, 2007
Tehran - Iran
Technical Sessions: Renewable Energies


نام نویسندگان: حسن سیاهکلی
تاریخ ارسال: 12 فروردين ماه ، 1388
دریافت: 633
دسترسی: تمامی بازدیدکنندگان
شاخه: كنفرانسهاي بين المللي برق (قدرت) -> بيست و دومين كنفرانس ( تهران - 2007)
 استفاده از مطالعات قابلیت اطمینان درطراحی وتوسعه شبکه های انتقال وفوق توزیع  معروفترین
شرح:
Title: استفاده از مطالعات قابلیت اطمینان درطراحی وتوسعه شبکه های انتقال وفوق توزیع
Authors: Davoud Jalali داود جلالی Niki Moslemi نیکی مسلمی Ja'far Abbasi جعفر عباسی Alireza Al- Sa'di علیرضا آل سعدی Floor Niko-Ra'i فلور نیکورای
Organization: پژوهشگاه نیرو Niroo Research institue
Keywords: قابلیت اطمینان شبکه انتقال طرح و توسعه روش کاتست مینیمم آنالیز حساسیت

PSC 2007
22nd International Power System Conference - 19-21 November, 2007
Tehran - Iran
Technical Sessions: Planning and System Studies


نام نویسندگان: داود جلالی-نیکی مسلمی-جعفر عباسی-علیرضا آل سعدی-فلور نی
تاریخ ارسال: 12 فروردين ماه ، 1388
دریافت: 628
دسترسی: تمامی بازدیدکنندگان
شاخه: كنفرانسهاي بين المللي برق (قدرت) -> بيست و دومين كنفرانس ( تهران - 2007)
 ارزيابي عملکرد، قابليت اطمينان و ريسک در طرح حفاظتي سيستم  معروفترین
شرح:
ايرج رحيمي پردنجاني، حسين عسکريان ابيانه، کاظم مظلومي، ياسر گريواني
دانشگاه صنعتي اميرکبير


نام نویسندگان: ايرج رحيمي پردنجاني ، حسين عسکريان ابيانه ، کاظم مظلومي ، ياسر گريواني
تاریخ ارسال: 12 فروردين ماه ، 1388
دریافت: 625
دسترسی: تمامی بازدیدکنندگان
شاخه: کنفرانس حفاظت و کنترل سیستمهای قدرت -> اولین کنفرانس ( دانشگاه امیرکبیر 1385)
 شبیه سازی و بهینه سازی عملكرد فیلتر كالمن یك نوع رادار خاص  معروفترین
شرح: از مجموعه مقالات سيزدهمين کنفرانس مهندسی برق ايران، دانشگاه زنجان, ارديبهشت 1384
Papers of 13th Conference on Electrical Engineering - Zanjan University - ICEE 2005
نویسندگان: صادق فاضل- محمد حسن محمدیان

نام نویسندگان:
تاریخ ارسال: 12 فروردين ماه ، 1388
دریافت: 620
دسترسی: تمامی بازدیدکنندگان
شاخه: کنفرانسهای مهندسی برق ایران -> سیزدهمین کنفرانس (زنجان 1384)
 طراحی یک نمونه موتور سوئیچ رلوکتانس برای استفاده در کولرهای آبی وتحلیل حساسیت بر روی ابعاد و ...  معروفترین
شرح:
Title: طراحی یک نمونه موتور سوئیچ رلوکتانس برای استفاده در کولرهای آبی وتحلیل حساسیت بر روی ابعاد وپارامترهای آن
Authors: Mohammad Reza Besmi محمدرضا بسمی Maryam Bahramgiri مریم بهرامگیری Mojtaba Babaee مجتبی بابایی
Organization: دانشگاه آزاد اسلامی ایران
Keywords: موتور سوئیچ رلوکتانس Switched Reluctance Motor روش مسیرهای شار مغناطیسی Magnetic Flux Tubes Method تحلیل حساسیت Sensitivity Analysis روش المان محدود Finite Element Method

PSC 2007
22nd International Power System Conference - 19-21 November, 2007
Tehran - Iran
Technical Sessions: Electric Machines


نام نویسندگان: محمدرضا بسمی - مریم بهرامگیری - مجتبی بابایی
تاریخ ارسال: 12 فروردين ماه ، 1388
دریافت: 617
دسترسی: تمامی بازدیدکنندگان
شاخه: كنفرانسهاي بين المللي برق (قدرت) -> بيست و دومين كنفرانس ( تهران - 2007)
 جایابی ومقداریابی بهینه منابع تولید پراکنده بااستفاده از دو الگوریتم جی ای و پی اس او باهدف بهبود...  معروفترین
شرح:
Title: جایابی ومقداریابی بهینه منابع تولید پراکنده بااستفاده از دو الگوریتم جی ای و پی اس او باهدف بهبود پروفیل ولتاژ باصرف کمترین هزینه ممکن
Authors: Mohsen Sedighi محسن صدیقی Yousef Alinejad Barami یوسف علی نژاد برمی
Organization: دانشگاه سمنان Semnan University
Keywords: الگوریتم ژنتیک GA الگوریتم PSO تولید پراکنده پروفیل ولتاژ نامتعادلی ولتاژ

PSC 2007
22nd International Power System Conference - 19-21 November, 2007
Tehran - Iran
Technical Sessions: Power Distribution System


نام نویسندگان: محسن صدیقی - یوسف علی نژاد برمی
تاریخ ارسال: 12 فروردين ماه ، 1388
دریافت: 606
دسترسی: تمامی بازدیدکنندگان
شاخه: كنفرانسهاي بين المللي برق (قدرت) -> بيست و دومين كنفرانس ( تهران - 2007)
 هماهنگی رله های جريان زياد در شبکه های توزيع مش به کمک الگوريتم IGA-MU  معروفترین
شرح:
سعيد محتوي پور ، مجيد حسين‌پور ، علي يزديان ورجاني 
دانشگاه تربيت مدرس


نام نویسندگان: سعيد محتوي پور ، مجيد حسين‌پور ، علي يزديان ورجاني
تاریخ ارسال: 12 فروردين ماه ، 1388
دریافت: 587
دسترسی: تمامی بازدیدکنندگان
شاخه: کنفرانس حفاظت و کنترل سیستمهای قدرت -> اولین کنفرانس ( دانشگاه امیرکبیر 1385)
 كنترل مستقیم گشتاور موتور آهنربای دائم (PMSM) با اینورتر چند سطحی و استفاده از SVM  معروفترین
شرح: از مجموعه مقالات سيزدهمين کنفرانس مهندسی برق ايران، دانشگاه زنجان, ارديبهشت 1384
Papers of 13th Conference on Electrical Engineering - Zanjan University - ICEE 2005
نویسندگان: عبدالرضا رحمتی- سید ادیب ابریشمی فر- مهدی عالمی رستمی

نام نویسندگان:
تاریخ ارسال: 12 فروردين ماه ، 1388
دریافت: 584
دسترسی: تمامی بازدیدکنندگان
شاخه: کنفرانسهای مهندسی برق ایران -> سیزدهمین کنفرانس (زنجان 1384)
 تحلیل عملکرد محدود کننده ابررسانایی جریان خطا ازنوع مقاومتی در شبکه قدرت  معروفترین
شرح:
Title: تحلیل عملکرد محدود کننده ابررسانایی جریان خطا ازنوع مقاومتی در شبکه قدرت
Authors: Hossein Heidari حسین حیدری Reza Sharifi رضا شریفی Rohollah Abbasi روح الله عباسی
Organization: دانشگاه علم وصنعت ایران Sience and Technology University
Keywords: محدود کننده های جریان خطا ابررسانا SFCL مدارشکن EMTP ابررسانای دمابالا HTS ولتاژ بازیابی گذرا TRV

PSC 2007
22nd International Power System Conference - 19-21 November, 2007
Tehran - Iran
Technical Sessions: Control and Protection


نام نویسندگان: حسین حیدری - رضا شریفی - روح الله عباسی
تاریخ ارسال: 12 فروردين ماه ، 1388
دریافت: 574
دسترسی: تمامی بازدیدکنندگان
شاخه: كنفرانسهاي بين المللي برق (قدرت) -> بيست و دومين كنفرانس ( تهران - 2007)
 شبیه سازی وبررسی عملکرد سیستم خنک کن هوای ورودی توربین های گازی نیروگاه سیکل ترکیبی یزد  معروفترین
شرح:
Title: شبیه سازی وبررسی عملکرد سیستم خنک کن هوای ورودی توربین های گازی نیروگاه سیکل ترکیبی یزد
Authors: Masoud Soltani Hosseini مسعود سلطانی حسینی Hesam Taherian حسام طاهریان Seyyed Mohammad Tabatabaee سید محمد طباطبایی
Organization: پژوهشگاه نیرو Niroo Research institue
Keywords: توربین گاز خنک کاری هوای ورودی سیستم مه ساز فاز گسسته تبخیر قطرات

PSC 2007
22nd International Power System Conference - 19-21 November, 2007
Tehran - Iran
Technical Sessions: Electric Power Generation


نام نویسندگان: مسعود سلطانی حسینی - حسام طاهریان - سید محمد طباطبایی
تاریخ ارسال: 12 فروردين ماه ، 1388
دریافت: 571
دسترسی: تمامی بازدیدکنندگان
شاخه: كنفرانسهاي بين المللي برق (قدرت) -> بيست و دومين كنفرانس ( تهران - 2007)
 تاثیر محدود کننده های جریان خطای ابررسانا از نوع مقاومتی برحفاظت شبکه توزیع  معروفترین
شرح:
Title: تاثیر محدود کننده های جریان خطای ابررسانا از نوع مقاومتی برحفاظت شبکه توزیع
Authors: Hossein Heidari حسین حیدری Reza Sharifi رضا شریفی Rohollah Abbasi روح الله عباسی
Organization: دانشگاه علم وصنعت ایران Sience and Technology University
Keywords: محدود کننده های جریان خطا ابررسانا SFCL رله اضافه جریان کلیدهای قدرت

PSC 2007
22nd International Power System Conference - 19-21 November, 2007
Tehran - Iran
Technical Sessions: Control and Protection


نام نویسندگان: حسین حیدری - رضا شریفی - روح الله عباسی
تاریخ ارسال: 12 فروردين ماه ، 1388
دریافت: 568
دسترسی: تمامی بازدیدکنندگان
شاخه: كنفرانسهاي بين المللي برق (قدرت) -> بيست و دومين كنفرانس ( تهران - 2007)
 تحلیل پدیده ضربه قوچ بر روی سیستم خنک کن نیروگاه سیکل ترکیبی نکا و اراده راهکار برای کاهش اثرات آن  معروفترین
شرح:
Title: تحلیل پدیده ضربه قوچ بر روی سیستم خنک کن نیروگاه سیکل ترکیبی نکا و اراده راهکار برای کاهش اثرات آن
Authors: Hesam Pirouzmand حسام پیروزمند Sajad Ranjbaran سجاد رنجبران Hamed Sarkardeh حامد سرکرده Mohammad Reza Amjadi محمدرضا امجدی
Organization: دانشگاه صنعتی امیرکبیر Amir -Kabir University
Keywords: ضربه قوچ Water Hammer لوله های کامپوزیتی Composite Pipe شیر هوایی Air Chamber مخزن هوا Air Valve

PSC 2007
22nd International Power System Conference - 19-21 November, 2007
Tehran - Iran
Technical Sessions: Electric Power Generation


نام نویسندگان: حسام پیروزمند- سجاد رنجبران -حامد سرکرده -محمدرضا امجدي
تاریخ ارسال: 12 فروردين ماه ، 1388
دریافت: 567
دسترسی: تمامی بازدیدکنندگان
شاخه: كنفرانسهاي بين المللي برق (قدرت) -> بيست و دومين كنفرانس ( تهران - 2007)
 کدام گزینه مناسب تر است LED یا CFL  معروفترین
شرح: چکیده:
سالهاي ا خیر استفاده بهینه از انرژي و مدیریت مصرف برق، توجه بسیاري از مسئولین صنعت برق را به سوي خود جلب کرده است. در کنار مزایاي بیشماري که با ایجاد سیر تحول در وسایل روشنایی، از لامپ هاي رشته اي گرفته تا لامپ هاي فلورسنت و ... پدیدار گشته است، با توجه به نقش عمده روشنایی در پیک بار لزوم جایگزینی لامپهاي سنتی رایج در کشور با لامپهاي پر بازده انکارناپذیر است. مسئله روشنایی به اندازه اي مهم است که آژانس بین المللی انرژي یکی از جدیدترین وظایف خود را به کاهش مصرف روشنایی اختصاص داده است. این مقاله پیرامون تحولات جاري در دو حوزه کاربردي روشنایی، خانگی و معابر، میباشد.


نام نویسندگان: لیلا جلیلی - مسعود صادقی خمامی - سید اعتضاد مقیمی - مجید برنگی
تاریخ ارسال: 12 فروردين ماه ، 1388
دریافت: 566
دسترسی: تمامی بازدیدکنندگان
شاخه: كنفرانسهاي شبكه هاي توزيع برق -> چهاردهمین کنفرانس (1388 کرمان)
 اتصال پذیری اسکادا و نرم افزارهای مدیریت شبکه برق  معروفترین
شرح:
Title: اتصال پذیری اسکادا و نرم افزارهای مدیریت شبکه برق
Authors: Mahdi Kavousian مهدی کاوسیان Farhad Ghafarzadeh Sefidi فرهاد غفارزاده سفیدی
Organization: پژوهشگاه نیرو Niroo Research institue
Keywords: مدیریت شبکه برق اتصال پذیری Power Network Management نرم افزارها تبادل اطلاعات Software Integration SCADA DMS EMS GIS

PSC 2007
22nd International Power System Conference - 19-21 November, 2007
Tehran - Iran
Technical Sessions: Dispatching and Telecommunication


نام نویسندگان: مهدی کاوسیان - فرهاد غفارزاده سفیدی
تاریخ ارسال: 12 فروردين ماه ، 1388
دریافت: 565
دسترسی: تمامی بازدیدکنندگان
شاخه: كنفرانسهاي بين المللي برق (قدرت) -> بيست و دومين كنفرانس ( تهران - 2007)
 محاسبه پارامترهای مدل مشروح آر ال سی ام ترانسفورماتور خشک رزینی جهت تحلیل فرکانس های بالا با ...  معروفترین
شرح:
Title: محاسبه پارامترهای مدل مشروح آر ال سی ام ترانسفورماتور خشک رزینی جهت تحلیل فرکانس های بالا با به کارگیری روش تحلیلی
Authors: Ebrahim Rahim pour ابراهیم رحیم پور Mohammad Reza Feyzi محمدرضا فیضی Karim Miralikhani کریم میرعلیخانی Abolfazl Nateghi ابوالفضل ناطقی
Organization: موسسه تحقیقات ترانسفورماتور ایران-زنجان Iran-Transfo Co.
Keywords: ترانسفورماتور خشک رزینی مدل مشروح حالت گذرا اندازه گیری

PSC 2007
22nd International Power System Conference - 19-21 November, 2007
Tehran - Iran
Technical Sessions: Transformers


نام نویسندگان: ابراهیم رحیم پور-محمدرضا فیضی-کریم میرعلیخانی-ابوالفض
تاریخ ارسال: 12 فروردين ماه ، 1388
دریافت: 555
دسترسی: تمامی بازدیدکنندگان
شاخه: كنفرانسهاي بين المللي برق (قدرت) -> بيست و دومين كنفرانس ( تهران - 2007)
 A New Approach For Control Of IPFC For Power Flow Management  معروفترین
شرح:
Title: A New Approach For Control Of IPFC For Power Flow Management
Authors: Ahad Kazemi احد کاظمی Roozbeh Asad روزبه اسد
Organization: دانشگاه علم وصنعت ایران Sience and Technology University
Keywords: ادوات فکتس FACTS Controllers کنترل پخش بار IPFC اینورتر منبع ولتاژ Power Flow Control VSC

PSC 2007
22nd International Power System Conference - 19-21 November, 2007
Tehran - Iran
Technical Sessions: Planning and System Studies


نام نویسندگان: احد کاظمی - روزبه اسد
تاریخ ارسال: 12 فروردين ماه ، 1388
دریافت: 551
دسترسی: تمامی بازدیدکنندگان
شاخه: كنفرانسهاي بين المللي برق (قدرت) -> بيست و دومين كنفرانس ( تهران - 2007)
 مطالعه میدانی صرفه جویی انرژي متاثراز نصب سیستم هوشمند پاورباس بر روي الکتروموتور نوار نقاله و پله برقی  معروفترین
شرح: چکیده:
سیستم هوشمند پاورباس، دستگاهی است که براي کار با الکتروموتور، طراحی شده است ت ا از طریق کاهش تلفات مغناطیسی در هسته موتور ولتاژ موتور را در بارهاي ناقص، بهینه سازي نماید. این دستگاه، دیماند و مصرف انرژي را در الکتروموتور کاهش می دهد . سیستم هوشمند پاورباس، در کاهش تلفات، براي الکتروموتورهایی که به مدت طولانی با بار کم کار می کنند، بسیار مفید است. هدف از اجراي پروژه پایلوت، تعیین در کارخانه لوي اشتراوس در « نوار نقاله » ناشی از نصب سیستم هوشمند پاورباس بر روي الکتروموتورهاي سه دستگاه « سطح ارتقاء بازده موتور » در فرودگاه مک کارن در منطقه لاس وگاس است. این نصب ها، نمونه اي از هزاران « پله برقی » منطقه هندرسون و بر روي الکتروموتور یک دستگاه بکار رفته است . پروژه پایلوتی که در این مقاله تشریح شده، شامل اموري از قبیل اندازه گیري دیماند، « پله برقی » و « نوارنقاله » موتوري است که در اندازه گیري مصرف انرژي در دو حالت با پاورباس و بدون آن و مقایسه این نتایج است که نتایج حاصله، و تجزیه و تحلیل آن در این گزارش، بصورت مستند، ارائه می گردد.


نام نویسندگان: محسن جبار - مصطفی نوري
تاریخ ارسال: 12 فروردين ماه ، 1388
دریافت: 550
دسترسی: تمامی بازدیدکنندگان
شاخه: كنفرانسهاي شبكه هاي توزيع برق -> چهاردهمین کنفرانس (1388 کرمان)
 كنترل غیر خطی مبدل AC/DC نوع PWM با ضریب قدرت واحد با استفاده از روش I.O.L  معروفترین
شرح: از مجموعه مقالات سيزدهمين کنفرانس مهندسی برق ايران، دانشگاه زنجان, ارديبهشت 1384
Papers of 13th Conference on Electrical Engineering - Zanjan University - ICEE 2005
نویسندگان: عبدالرضا رحمتی- محمد رضا جاهد مطلق - ابراهیم عبیری جهرمی

نام نویسندگان:
تاریخ ارسال: 12 فروردين ماه ، 1388
دریافت: 549
دسترسی: تمامی بازدیدکنندگان
شاخه: کنفرانسهای مهندسی برق ایران -> سیزدهمین کنفرانس (زنجان 1384)
 روش جديد براي هماهنگي رله هاي ديستانس در شبکه هاي به هم پيوسته  معروفترین
شرح:
A new Approach for Calculating Zones Setting of
Distance Relays in Meshed Networks

B. Razi, H.Askarian, F. Razavi, R. Mohamadi.

ABSTRACT

Since distance relays are the most important protection devices in power system, they became so
complex and so expensive.
In this paper some problems of the old methods of setting different zones in distance relays are
investigated and modified methods are presented. Some items that were ignored in the old methods are
also mentioned. Validity of the presented methods is proved by analyzing one standard power system
using MATLAB software and effects of key parameters are discussed.


نام نویسندگان: بيژن رازي ، رضا محمدي ، عسکریان ابیانه ، فرزاد رضوی
تاریخ ارسال: 12 فروردين ماه ، 1388
دریافت: 535
دسترسی: تمامی بازدیدکنندگان
شاخه: کنفرانس حفاظت و کنترل سیستمهای قدرت -> دومين كنفرانس ( دانشگاه امير كبير 1386 )
 بررسی فلیکر توربین های بادی سرعت متغیر دی اف آی جی و بهبود آن بااستفاده از کانورتر طرف شبکه توربین  معروفترین
شرح:
Title: بررسی فلیکر توربین های بادی سرعت متغیر دی اف آی جی و بهبود آن بااستفاده از کانورتر طرف شبکه توربین
Authors: Ali Yazdiyan Varjani علی یزدیان ورجانی Mostafa Mohammadian مصطفی محمدیان Majid Abadi-Marzooni مجید ابدی مرزونی Seyyed Ali Mohammad Javadian سیدعلی محمد جوادیان
Organization: دانشگاه تربیت مدرس تهران Tarbiat-e Modarres University
Keywords: توربین های بادی سرعت متغیر ژنراتور القایی تغذیه دوبل فلیکر

PSC 2007
22nd International Power System Conference - 19-21 November, 2007
Tehran - Iran
Technical Sessions: Renewable Energies


نام نویسندگان: علی یزدیان ورجانی-مصطفی محمدیان-مجید ابدی مرزونی-جوادی
تاریخ ارسال: 12 فروردين ماه ، 1388
دریافت: 523
دسترسی: تمامی بازدیدکنندگان
شاخه: كنفرانسهاي بين المللي برق (قدرت) -> بيست و دومين كنفرانس ( تهران - 2007)
 بررسی حالت جزیره شدگی منابع تولید پراکنده وحفظ شرایط پایدار سیستم با دی استاتکام  معروفترین
شرح:
Title: بررسی حالت جزیره شدگی منابع تولید پراکنده وحفظ شرایط پایدار سیستم با دی استاتکام
Authors: Sadegh Jamali صادق جمالی Vahid Salehipour وحید صالحی پور Sahar Aslanzadeh سحر اصلان زاده
Organization: دانشگاه تهران Tehran University
Keywords: منابع تولید پراکنده DSTATCOM ژنراتور القایی ژنراتور سنکرون جزیره سازی سیستم کیفیت توان نامتعادلی ولتاژ

PSC 2007
22nd International Power System Conference - 19-21 November, 2007
Tehran - Iran
Technical Sessions: Planning and System Studies


نام نویسندگان: صادق جمالی - وحید صالحی پور - سحر اصلان زاده
تاریخ ارسال: 12 فروردين ماه ، 1388
دریافت: 517
دسترسی: تمامی بازدیدکنندگان
شاخه: كنفرانسهاي بين المللي برق (قدرت) -> بيست و دومين كنفرانس ( تهران - 2007)
 روشی جدید با استفاده از ACO به منظور جایابی توأمان و بهینه خازن و هادي در شبکه هاي توزیع جهت حداکثر کاهش اقتصادي تلفات  معروفترین
شرح: چکیده:
در این مقاله با توجه به اهمیت مسأله کاهش تلفات در شبکه هاي توزیع و بحران فعلی انرژي در کشور، روشی نوین براي کاهش اقتصادي تلفات در این شبکه ها با الهام از طبیعت کولونی مورچه ها ارائه شده است. در این مقاله دو روش جایابی بهینه بانکهاي خازنی و انتخاب بهینه هادي هاي موجود، توأمان و بطور هوشمند در سیستم هاي توزیع بگونه اي صورت می گیرد که علاوه بر دست یافتن به حداکثر کاهش تلفات در سیستم، هزینه اقتصادي کل نیز کاهش یابد. جهت حل این مسأله بهینه سازي از یک روش جدید بهبود یافته الگوریتم بهینه سازي کلونی مورچه ها استفاده شده است. یکی از روندهاي مهمی که در حل مسائل مربوط به الگوریتم کولونی مورچه ها از آن بهره گرفته می شود داده هاي مربوط به فرضیات اولیه می باشد، یعنی فرض کردن اینکه عامل (Agent) براي حرکت و گردش، داده هاي مربوط به فاصله خود (جایگاه کنونی) را نسبت به منابع غذایی دارد و با این فرض و با انتخاب کوتاهترین مسیر به حل مسئله خود می پردازد. در صورتی که با نگرش واقعی به طبیعت کولونی مورچه ها دریافت می شود که آنها هیچ داده اي از اینکه کوتاهترین مسیر مربوط به کدام هدف می باشد را ندارند و با توجه به این دیدگاه روش جدیدي در این مقاله ارائه شده است. با بکارگیري روش جدید در بهینه سازي مسأله کاهش اقتصادي تلفات در یک شبکه نمونه توزیع شعاعی 10 شینه، نتایج قابل قبولی همانند همگرایی مطلوب و پاسخ بهینه و پایدار بدست آمده است.


نام نویسندگان: وحید مروستی - آذرالسادات پوریه - حسین عسکریان ابیانه - منوچهر نوذري
تاریخ ارسال: 12 فروردين ماه ، 1388
دریافت: 508
دسترسی: تمامی بازدیدکنندگان
شاخه: كنفرانسهاي شبكه هاي توزيع برق -> چهاردهمین کنفرانس (1388 کرمان)
 تخمین كانال و آشكارسازی همزمان اطلاعات در سیستمهای MIMO با استفاده از الگوریتم EM و دیكدینگ كروی  معروفترین
شرح: از مجموعه مقالات سيزدهمين کنفرانس مهندسی برق ايران، دانشگاه زنجان, ارديبهشت 1384
Papers of 13th Conference on Electrical Engineering - Zanjan University - ICEE 2005
نویسندگان: پگاه حاجیانی- حسین تجلی- حمید رضا شفیعی

نام نویسندگان:
تاریخ ارسال: 12 فروردين ماه ، 1388
دریافت: 507
دسترسی: تمامی بازدیدکنندگان
شاخه: کنفرانسهای مهندسی برق ایران -> سیزدهمین کنفرانس (زنجان 1384)
 هماهنگي بهينه رله‌هاي اضافه جريان در شبکه هاي بهم پيوسته با استفاده از الگوريتم ژنتيک  معروفترین
شرح:
سيد محسن صدر ، جواد ساده 
دانشگاه فردوسي مشهد


نام نویسندگان: سيد محسن صدر ، جواد ساده
تاریخ ارسال: 12 فروردين ماه ، 1388
دریافت: 506
دسترسی: تمامی بازدیدکنندگان
شاخه: کنفرانس حفاظت و کنترل سیستمهای قدرت -> اولین کنفرانس ( دانشگاه امیرکبیر 1385)
 قیمت گذاری توان راکتیو براساس تئوری هزینه های حدی درمحیط های تجدید ساختاریافته بااستفاده از هزینه ها  معروفترین
شرح:
Title: قیمت گذاری توان راکتیو براساس تئوری هزینه های حدی درمحیط های تجدید ساختاریافته بااستفاده از هزینه های فرصت های ازدست رفته
Authors: Mohsen Saniee محسن صنیعی Seyyed-Ghodratollah Seif Ol-Sadat سیدقدرت اله سیف السادات Amin Raeiszadeh امین رئیس زاده
Organization: دانشگاه شهید چمران اهواز Ahvaz Shahid Chamran University
Keywords: بازار برق پخش بار بهینه سرویس جانبی قیمت گذاری توان اکتیو

PSC 2007
22nd International Power System Conference - 19-21 November, 2007
Tehran - Iran
Technical Sessions: Planning and System Studies


نام نویسندگان: محسن صنیعی - سیدقدرت اله سیف السادات - امین رئیس زاده
تاریخ ارسال: 12 فروردين ماه ، 1388
دریافت: 506
دسترسی: تمامی بازدیدکنندگان
شاخه: كنفرانسهاي بين المللي برق (قدرت) -> بيست و دومين كنفرانس ( تهران - 2007)
 تعیین زاویه بهینه پره های توربین بادی براساس جایابی بهینه مقادیر ویژه ژنراتورالقایی  معروفترین
شرح:
Title: تعیین زاویه بهینه پره های توربین بادی براساس جایابی بهینه مقادیر ویژه ژنراتورالقایی
Authors: Farid Totonchian فرید توتونچیان Zahra Nasiri Ghidari زهرا نصیری قیداری
Organization: دانشگاه علم وصنعت ایران Sience and Technology University
Keywords: توربین بادی Substation Automation System ژنراتورالقایی سه فاز Protection کنترل بهینه Control دینامومتری IED شناسایی پارامترهای الکتریکی و مکانیکی

PSC 2007
22nd International Power System Conference - 19-21 November, 2007
Tehran - Iran
Technical Sessions: Renewable Energies


نام نویسندگان: فرید توتونچیان - زهرا نصیری قیداری
تاریخ ارسال: 12 فروردين ماه ، 1388
دریافت: 500
دسترسی: تمامی بازدیدکنندگان
شاخه: كنفرانسهاي بين المللي برق (قدرت) -> بيست و دومين كنفرانس ( تهران - 2007)
 بهینه سازی الگوی کلیدزنی مدولاسیون پهنای پالس فضای برداری در اینورترهای دو سطحی باتوابع هدف مختلف  معروفترین
شرح:
Title: بهینه سازی الگوی کلیدزنی مدولاسیون پهنای پالس فضای برداری در اینورترهای دو سطحی باتوابع هدف مختلف
Authors: Abbas Shoulaee عباس شولایی Mohammad Reza Alizadeh Pahlavani محمدرضا علیزاده پهلوانی
Organization: دانشگاه علم وصنعت ایران Sience and Technology University
Keywords: اینورتر دوسطحی Conduction Losses تلفات هدایتی Distortion Factor-DF تلفات سوئیچینگ Space Vector Pulse Width Modulation-SVPWM ضریب اعوجاج هارمونیکی Switching Losses مدولاسیون پهنای پالس فضای برداری Two Level Inverters Total Harmonic Distortion

PSC 2007
22nd International Power System Conference - 19-21 November, 2007
Tehran - Iran
Technical Sessions: Power Quality


نام نویسندگان: عباس شولایی - محمدرضا علیزاده پهلوانی
تاریخ ارسال: 12 فروردين ماه ، 1388
دریافت: 498
دسترسی: تمامی بازدیدکنندگان
شاخه: كنفرانسهاي بين المللي برق (قدرت) -> بيست و دومين كنفرانس ( تهران - 2007)
 کاربرد فن آوري DLC در اتوماسیون توزیع و بررسی یک نمونه عملی  معروفترین
شرح: چکیده:
با توجه به اهمیت مسئله اتوماسیون شبکه توزیع جهت کنترل خطوط، مدیریت مصرف و افزایش ضریب اطمینان شبکه که نیاز به تبادل دیتا میباشد موضو ع انتقال دیتا بسیار حائز اهمیت مینماید . در همین راستا روش انتقال دیتا از طریق خطوط توزیع انرژي با توجه به هزینه پائین تر نسبت به دیگر روشهاي انتقال دیتا مورد توجه قرار گرفته است .در این مقاله کاربردها، مشکلات (ناشی از ویژگی ذاتی شبکه توزیع )، روشهاي اعمال سیگنال به خط، کدینگ و مدولاسیونهاي قابل استفاده در ساخت DLC بررسی می شود. پس از آن مقایسه اي بین روشهاي انتقال دیتا صورت میگیرد و نهایتا" یک مدار عملی الکترونیکی ساخته و آزمایش شده جهت اجراي این روش با مدولاسیون ASK ارائه می شود.


نام نویسندگان: رسول عبدالهی
تاریخ ارسال: 12 فروردين ماه ، 1388
دریافت: 492
دسترسی: تمامی بازدیدکنندگان
شاخه: كنفرانسهاي شبكه هاي توزيع برق -> چهاردهمین کنفرانس (1388 کرمان)
 در ساختار سازمانی شرکت هاي توزیع برق GIS بررسی لزوم تعریف دپارتمان  معروفترین
شرح: چکیده:
سیستم اطلاعات جغراف یایی آوري و هم کاربرد در زندگ ی امروز ین انسان، در دهه ي اخیر برجسته تر گردیده است. این سیستم ها در هر زمینه اي که نیاز به آمیختن اطلاعات کاري با اطلاعات مکان ی باشد پا به عرصه م یگذارند. هر گاه تمام یا بخشی از اطلاعات یک سازمان وابسته یا در آمیخته با اطلاعات مکانی باشد نی از به عنوان یک ابزار سعی کرده GIS به یک س یستم اطلاعات جغرافیایی وجود خواهد داشت. صنعتِ برق کشور ایران نیز با احساس نیاز به استفاده از استفاده نماید. واکاوي دلایل این امر GIS است از آن در زمینه هاي مختلف استفاده نماید، هرچند تاکنون نتوانسته به طور کامل از ظرفیت هاي در بطنِ شرکت توزیع GIS مبحث مفصلی است که در این مقال نمی گنجد و شاید بحث مورد نظر این مقاله یعنی تشکیل جایگاه سازمانی براي در صنعتِ برق با تعریف خدمات آن، و نقدِ جایگاه فعلی، GIS برق، خود یکی از راهگشاهاي اصلی این مدخل باشد . در این مقاله با بررسی اهمیت ساختار و جایگاهِ سازمانی مشخصی براي GIS  در شرکت توزیع تعریف می شود.


نام نویسندگان: سیدمحسن بنی فاطمه - محمدرضا اسعدي
تاریخ ارسال: 12 فروردين ماه ، 1388
دریافت: 491
دسترسی: تمامی بازدیدکنندگان
شاخه: كنفرانسهاي شبكه هاي توزيع برق -> چهاردهمین کنفرانس (1388 کرمان)
 انتخاب بهینه سیستم مخابراتی براي اتوماسیون توزیع با استفاده از روش تصمیم گیري Fuzzy AHP و بهینه سازي آن توسط الگوریتم ژنتیک  معروفترین
شرح: چکیده:
اتوماسیون توزیع یکی از نیازهاي اصلی شبکه هاي توزیع میباشد . سیستم ارتباطی مخابراتی یکی از اجزاي اصلی  اتوماسیون توزیع است و سیستمهاي ارتباطی مختلفی جهت این کاربرد در دسترس است . با این وجود به دلایل زیادي از جمله ضوابط گوناگون براي انتخاب بهینه ، انتخاب سیستم بهینه کاري دشوار است. در این مقاله با مسئله گوتاگونی شرایط انتخاب مواجه می شویم، در ابتدا یک سیستم م خابراتی تک مبدا تک مقصد تحت سه پارامتر هزینه، قابلیت اطمینان و تسهیل در فراهم کردن سایر سرویسها جهت ارزیابی بررسی می گردد و سپس به یک شبکه عام تعمیم داده می شود.


نام نویسندگان: مجید منصوري
تاریخ ارسال: 12 فروردين ماه ، 1388
دریافت: 487
دسترسی: تمامی بازدیدکنندگان
شاخه: كنفرانسهاي شبكه هاي توزيع برق -> چهاردهمین کنفرانس (1388 کرمان)
 Application Scheme of Resistive type Superconducting Fault Current Limiters to Protect 63/20 KV West Ardabil Distribution Post from Symmetrical Short Circuit Faults  معروفترین
شرح:
ABSTRACT
One way to limit short circuit currents in distribution networks is using Superconducting Fault Current Limiters (SFCL). Resistive type SFCL (RSFCL) is a nonlinear resistance in which is installed in series with the circuit breakers in distribution networks. In case of a short circuit fault, its resistance increases to a certain value automatically to limit the short circuit fault currents to a lower level in which the circuit breakers can handle. In this paper, we investigated the application scheme of Resistive type SFCL in 20 KV side of the 63/20 KV West Ardabil Distribution Substation when a symmetrical three phase short circuit fault are occurred because in more conditions symmetrical three phase short circuit faults have the highest short circuit current levels. We have studied using Resistive type SFCL in three position as installed in loads lines, in transformers lines and in tie bus.


نام نویسندگان: M. Alizadeh Sangari , M.H. Varahram , I. Kheirizad , M.A. Khaburi
تاریخ ارسال: 12 فروردين ماه ، 1388
دریافت: 486
دسترسی: تمامی بازدیدکنندگان
شاخه: کنفرانس حفاظت و کنترل سیستمهای قدرت -> دومين كنفرانس ( دانشگاه امير كبير 1386 )
 پیاده سازی راه انداز نرم موتور القایی سه فاز با قابلیت افزایش بازده در بارهای سبك  معروفترین
شرح: از مجموعه مقالات سيزدهمين کنفرانس مهندسی برق ايران، دانشگاه زنجان, ارديبهشت 1384
Papers of 13th Conference on Electrical Engineering - Zanjan University - ICEE 2005
نویسندگان:مهدی اره پناهی- جعفر میلی منفرد- كریم عباس زاده

نام نویسندگان:
تاریخ ارسال: 12 فروردين ماه ، 1388
دریافت: 483
دسترسی: تمامی بازدیدکنندگان
شاخه: کنفرانسهای مهندسی برق ایران -> سیزدهمین کنفرانس (زنجان 1384)
 بررسی مولفه های فرهنگ سازمانی  معروفترین
شرح:
Title: بررسی مولفه های فرهنگ سازمانی
Authors: Saeed Alishahi سعید علیشاهی Fatemeh Zamani فاطمه زمانی Saeed Sahriati-MAzinani سعید شریعتی مزینانی
Organization: شرکت توزیع نیروی برق شهرستان مشهد
Keywords: فرهنگ سازمانی سازمان مولفه

PSC 2007
22nd International Power System Conference - 19-21 November, 2007
Tehran - Iran
Technical Sessions: Management


نام نویسندگان: سعید علیشاهی - فاطمه زمانی - سعید شریعتی مزینانی
تاریخ ارسال: 12 فروردين ماه ، 1388
دریافت: 483
دسترسی: تمامی بازدیدکنندگان
شاخه: كنفرانسهاي بين المللي برق (قدرت) -> بيست و دومين كنفرانس ( تهران - 2007)
 بررسی فنی و اقتصادي پروژه اتوماسیون و اتوماسیون یک دستگاه پست زمینی در شهر کرمان  معروفترین
شرح: چکیده:
از وظایف شرکتهاي توزیع، تحویل انرژي برق به صورت مداوم و با قابلیت اطمینان بالا به مصرف کنندگان است. با توجه به گستردگی هاي بوجود آمده در خطوط توزیع، اتوماسیون کردن سیستمهاي توزیع جهت بهبود عملکرد شرکتهاي توزیع اجتناب ناپذیر است. در همین راستا در این مقاله، اتوماسیون سیستمهاي توزیع استان کرمان بررسی و قابلیتهاي و امکانات نرم افزار اتوماسیون یکی از پستهاي زمینی استان کرمان که به صورت پایلوت اجرا شده است آورده می شود.


نام نویسندگان: احمد گنجعلیخانی - محمد رضا عرب زاده - عصمت راشدي - سید مهدي هاشمی
تاریخ ارسال: 12 فروردين ماه ، 1388
دریافت: 482
دسترسی: تمامی بازدیدکنندگان
شاخه: كنفرانسهاي شبكه هاي توزيع برق -> چهاردهمین کنفرانس (1388 کرمان)
 روشی نو درمحاسبه تلفات کرونا بادرنظرگیری اثر ضریب پراکندگی یون متغیر بامیدان بااستفاده از روش ...  معروفترین
شرح:
Title: روشی نو درمحاسبه تلفات کرونا بادرنظرگیری اثر ضریب پراکندگی یون متغیر بامیدان بااستفاده از روش اجزای محدود
Authors: Aref Doroudi عارف درودی Javad Shokrollahi-Moghani جواد شکرالهی مغانی Mohammad Mohammadi محمد- محمدی
Organization: دانشگاه شاهد - دانشکده فنی و مهندسی Shahed University -Technical and Engineering Department
Keywords: خطوط انتقال فشارقوی روش اجزای محدود ضریب انتشار یون کرونا تلفات کرونا

PSC 2007
22nd International Power System Conference - 19-21 November, 2007
Tehran - Iran
Technical Sessions: Power Transmission Lines


نام نویسندگان: عارف درودی - جواد شکرالهی مغانی - محمد محمدی
تاریخ ارسال: 12 فروردين ماه ، 1388
دریافت: 480
دسترسی: تمامی بازدیدکنندگان
شاخه: كنفرانسهاي بين المللي برق (قدرت) -> بيست و دومين كنفرانس ( تهران - 2007)
 محاسبه ظرفيت قابل نصب توليدات پراكنده براي كاهش و حذف حوزه عدم تشخيص(NDZ) رله ROCOF در هنگام رخداد پديده جزيره شدن  معروفترین
شرح:
Calculation of Distributed Generation Capacity for
Reduction and Eliminate Non-Detection Zone (NDZ) of
ROCOF Relay in Islanding Condition Detection Time
 
H.Kazemi Kargar J.Mirzaei M.Moradloo
Assistant Professor MSc Student MSc Student
h_kazemi@sbu.ac.ir jaber.mirzaei@gmail.com majidmoradlo@yahoo.com
Shahid beheshti University Zanjan University Isfahan University of Technology
 
ABSTRACT
In this paper proposes a new power flow based method for capacity calculation of synchronous
Distributed Generators (DG), that a proper operation of rate of change of frequency(ROCOF) relay will
be guarantee. Since proper operation of this relay directly depends on active power imbalance, thus, for
this purpose, new DG is installed on bus no. 2 of modified 13-bus IEEE distribution system and for
different topology of load structure, the imbalance that can trigger relay is calculated.
 
KEYWORDS
Distributed Generation - Islanding – ROCOF relay – None Detection Zone – DG sizing


نام نویسندگان: حسين كاظمي كارگر ، جابر ميرزائي ، مجید مرادلو
تاریخ ارسال: 12 فروردين ماه ، 1388
دریافت: 479
دسترسی: تمامی بازدیدکنندگان
شاخه: کنفرانس حفاظت و کنترل سیستمهای قدرت -> دومين كنفرانس ( دانشگاه امير كبير 1386 )
 کنترل مستقل ناحیه ای بار-فرکانس درسیستمهای قدرت تجدید ساختار یاقته  معروفترین
شرح:
Title: کنترل مستقل ناحیه ای بار-فرکانس درسیستمهای قدرت تجدید ساختار یاقته
Authors:Shahram Jadid شهرام جدید Abbas Shiri عباس شیری
Organization: دانشگاه علم وصنعت ایران Sience and Technology University
Keywords: کنترل بار-فرکانس Load-Frequency Control استقلال ناحیه ای Area Autonomy بازار برق Electricity Market خدمات جانبی Ancillary Service

PSC 2007
22nd International Power System Conference - 19-21 November, 2007
Tehran - Iran
Technical Sessions: Planning and System Studies


نام نویسندگان: شهرام جدید - عباس شیری
تاریخ ارسال: 12 فروردين ماه ، 1388
دریافت: 477
دسترسی: تمامی بازدیدکنندگان
شاخه: كنفرانسهاي بين المللي برق (قدرت) -> بيست و دومين كنفرانس ( تهران - 2007)
 کنترل منابع پراکنده مبتنی براینورتر سه فاز چهارسیمه درحضور بارهای نامتعادل وغیرخطی  معروفترین
شرح:
Title: کنترل منابع پراکنده مبتنی براینورتر سه فاز چهارسیمه درحضور بارهای نامتعادل وغیرخطی
Authors: Mohammad Esmael Hamedani Golshan محمداسماعیل همدانی گلشن Ismaeel Rok Rok اسماعیل رک رک
Organization: دانشگاه صنعتی اصفهان Isfahan -Industrial University
Keywords: منابع تولید پراکنده Distriuted Resources بار نامتعادل و غیرخطی اینورتر چهار بازویی Unbalance and Nonlinear Load کنترل کننده تناسبی-تشدیدی Four-Leg Inverter Proportional-Resonant Controller

PSC 2007
22nd International Power System Conference - 19-21 November, 2007
Tehran - Iran
Technical Sessions: Power Quality


نام نویسندگان: محمداسماعیل همدانی گلشن - اسماعیل رک رک
تاریخ ارسال: 12 فروردين ماه ، 1388
دریافت: 472
دسترسی: تمامی بازدیدکنندگان
شاخه: كنفرانسهاي بين المللي برق (قدرت) -> بيست و دومين كنفرانس ( تهران - 2007)
 آنالیز حالت گذرای اضافه ولتاژ موج صاعقه درسیستم انتقال با مدلسازی وبررسی دکل خط انتقال 400 کیلوولت ت  معروفترین
شرح:
Title: آنالیز حالت گذرای اضافه ولتاژ موج صاعقه درسیستم انتقال با مدلسازی وبررسی دکل خط انتقال 400 کیلوولت تبریز-زیاران
Authors: Sa'eed Abachi-zadeh سعید عباچی زاده Sajjad Najafi سجاد نجفی Arash Vahidnia آرش وحیدنیا
Organization: شرکت منا-مهندسین مشاورنیروی آذربایجان Mona Company
Keywords: خط انتقال 400 کیلوولت تبریز-زیاران EMTP-Multistory Back Flashover Flashover

PSC 2007
22nd International Power System Conference - 19-21 November, 2007
Tehran - Iran
Technical Sessions: Power Transmission Lines


نام نویسندگان: سعید عباچی زاده - سجاد نجفی - آرش وحیدنیا
تاریخ ارسال: 12 فروردين ماه ، 1388
دریافت: 472
دسترسی: تمامی بازدیدکنندگان
شاخه: كنفرانسهاي بين المللي برق (قدرت) -> بيست و دومين كنفرانس ( تهران - 2007)
 مطالعه و تجربیات عملی دلایل پانچ مقره هاي سوزنی پرسلینی در شرکت توزیع نیروي برق استان گیلان  معروفترین
شرح: چکیده:
قابلیت اطمینان فیدر هاي فشار متوسط از اهمیت زیادي در شبکه هاي توزیع برخوردار است، زیرا قطعی فیدرها باعث افزایش انرژي توزیع نشده و نارضایتی بسیار زیاد مشترکین می گردد. لذا شناسایی و بررسی عوامل قطعی شبکه از ضرورت هاي بسیار مهم شرکت هاي توزیع می باشد. ایراد در مقره سوزنی پرسلینی، یکی از دلایل عمده قطعی فیدرهاي فشار متوسط می باشد. در این بررسی به مشکلات به وجود آمده در مقره هاي سوزنی پرسلینی با تأکید بر مشکل ناشی از پانچ آن ها پرداخته می شود. این تحقیق متکی بر مطالعات تئوري و شناخت هرچه بیشتر مقره هاي سوزنی و نیز متکی بر مطالعات میدانی و حوادث بوجود آمده در اثر پانچ مقره ها است. در این راستا ابتدا ضمن معرفی انواع مقره هاي سوزنی، خواص و ساختمان و خصوصیات آنها از نظر فیزیکی و شیمیایی و دوام مکانیکی و استقامت الکتریکی و غیره بررسی شده و سپس بر اساس آمار و مشاهدات ناشی از حوادث بوجود آمده بر اثر پانچ مقره ها به تطبیق علل پانچ شدن مقره با موارد تئوري پرداخته می شود. در پایان با انجام آزمایشات مختلف بر روي مقره ها، دلایل اشکالات آنها نتیجه گیري می شود.


نام نویسندگان: هادي دوستی برحق - محمد اسماعیل هنرمند - جمشید طالبی
تاریخ ارسال: 12 فروردين ماه ، 1388
دریافت: 460
دسترسی: تمامی بازدیدکنندگان
شاخه: كنفرانسهاي شبكه هاي توزيع برق -> چهاردهمین کنفرانس (1388 کرمان)
 مطالعه موردی، بررسی اثر عیوب گیربکس برعملکرد توربین بادی ومیزان اثربخشی هریک از راهکارهای اصلاحی ...  معروفترین
شرح:
Title: مطالعه موردی، بررسی اثر عیوب گیربکس برعملکرد توربین بادی ومیزان اثربخشی هریک از راهکارهای اصلاحی بربهبود آن
Authors: Abbas Bahri عباس بحری Behnam Taghizadan بهنام تقی زادان
Organization: پژوهشگاه نیرو Niroo Research institue
Keywords: توربین بادی Wind Turbine گیربکس Gearbox عملکرد Performance

PSC 2007
22nd International Power System Conference - 19-21 November, 2007
Tehran - Iran
Technical Sessions: Renewable Energies


نام نویسندگان: عباس بحری - بهنام تقی زادان
تاریخ ارسال: 12 فروردين ماه ، 1388
دریافت: 456
دسترسی: تمامی بازدیدکنندگان
شاخه: كنفرانسهاي بين المللي برق (قدرت) -> بيست و دومين كنفرانس ( تهران - 2007)
 الگوریتمی سریع مبتنی بر فیلتر كالمن برای اندازه گیری به هنگام هارمونیكهای متغیر با زمان  معروفترین
شرح: از مجموعه مقالات سيزدهمين کنفرانس مهندسی برق ايران، دانشگاه زنجان, ارديبهشت 1384
Papers of 13th Conference on Electrical Engineering - Zanjan University - ICEE 2005
نویسندگان: سید حمید حسینی- كامیار محمدی

نام نویسندگان:
تاریخ ارسال: 12 فروردين ماه ، 1388
دریافت: 455
دسترسی: تمامی بازدیدکنندگان
شاخه: کنفرانسهای مهندسی برق ایران -> سیزدهمین کنفرانس (زنجان 1384)
 قیمت گذاری انتقال بکمک روش ارائه شده درمحیط تجدید ساختار یافته برق ومقایسه آن با روشهای گذشته  معروفترین
شرح:
Title: قیمت گذاری انتقال بکمک روش ارائه شده درمحیط تجدید ساختار یافته برق ومقایسه آن با روشهای گذشته
Authors: Mohammad Reza Ebrahimi محمدرضا ابراهیمی Hossein Honaramooz حسین هنرآموز
Organization: دانشگاه صنعتی شریف Sharif Technological University-sina.sharif.ac.ir/mechinfo
Keywords: قیمت گذاری انتقال هزینه خط هزینه سیستم محاسبات بهینه

PSC 2007
22nd International Power System Conference - 19-21 November, 2007
Tehran - Iran
Technical Sessions: Planning and System Studies


نام نویسندگان: محمدرضا ابراهیمی - حسین هنرآموز
تاریخ ارسال: 12 فروردين ماه ، 1388
دریافت: 450
دسترسی: تمامی بازدیدکنندگان
شاخه: كنفرانسهاي بين المللي برق (قدرت) -> بيست و دومين كنفرانس ( تهران - 2007)
 اثر استات کام دی دربهبود رفتاردینامیکی موتورهای القایی هم محور مورد استفاده درسیستمهای حفاری چاه ...  معروفترین
شرح:
Title: اثر استات کام دی دربهبود رفتاردینامیکی موتورهای القایی هم محور مورد استفاده درسیستمهای حفاری چاه های نفت
Authors: Mehrdad Abedi مهرداد عابدی Pirooz Javanbakht پیروز جوانبخت
Organization: دانشگاه صنعتی امیرکبیر Amir -Kabir University
Keywords: موتورهای القایی هم محور D-STATCOM سیمولینک اینورتر PWM

PSC 2007
22nd International Power System Conference - 19-21 November, 2007
Tehran - Iran
Technical Sessions: Power Quality


نام نویسندگان: مهرداد عابدی - پیروز جوانبخت
تاریخ ارسال: 12 فروردين ماه ، 1388
دریافت: 449
دسترسی: تمامی بازدیدکنندگان
شاخه: كنفرانسهاي بين المللي برق (قدرت) -> بيست و دومين كنفرانس ( تهران - 2007)
 کاربرد منطق فازی درمطالعات پخش بارشبکه خوزستان  معروفترین
شرح:
Title: کاربرد منطق فازی درمطالعات پخش بارشبکه خوزستان
Authors: Seyyed-Saeed ollah Mortazavi سیدسعیداله مرتضوی Mehrdad Heidari Orejloo مهرداد حیدری ارجلو
Organization: دانشگاه آزاد اسلامی ایران
Keywords: سیستم قدرت Power System پخش بار Load Flow منطق فازی Fuzzy Logic

PSC 2007
22nd International Power System Conference - 19-21 November, 2007
Tehran - Iran
Technical Sessions: Planning and System Studies


نام نویسندگان: سیدسعیداله مرتضوی - مهرداد حیدری ارجلو
تاریخ ارسال: 12 فروردين ماه ، 1388
دریافت: 431
دسترسی: تمامی بازدیدکنندگان
شاخه: كنفرانسهاي بين المللي برق (قدرت) -> بيست و دومين كنفرانس ( تهران - 2007)
 امکان سنجی تولید محلی برق در یک فیدر فشار متوسط نمونه با استفاده از موتورهاي گاز سوز  معروفترین
شرح: چکیده:
در سال هاي اخیر اقدامات مختلفی براي بهینه سازي و تغییر سیستم هاي قدرت از ساختاري سنتی به ساختاري جدید با
مالکیت هاي خصوصی صورت گرفته است . استفاده از واحدهاي تولید پراکنده در سطح شبکه هاي توزیع نقشی مهم و اساسی جهت میل به این مقصود ایفا می کنند . در این مقاله امکان احداث واحد تولید محلی برق با استفاده از موتورهاي گازسوز در فیدر شهرك صنعتی پست 66 کیلوولت سپیدان استان فارس بررسی خواهد شد . پس از تحلیل شبکه الکتریکی موجود، ظرفیت و مکان مناسب جهت احداث واحد تولید پراکنده با هدف کاهش تلفات و بهبود پروفیل ولتاژ پیشنهاد می گردد . یک نوع موتور گازي با ژنراتور مناسب معرفی شده و شبکه در حضور منابع تحلیل می شود . سپس حالت جزیره اي و نیز حفاظت هاي مورد نیاز ذکر خواهند شد و در انتها نیز امکان تولید همزمان برق و حرارت بررسی خواهد گردید.


نام نویسندگان: ایمان ویسی - مهدي ستوده - آرمان کیانی - علی ناصح
تاریخ ارسال: 12 فروردين ماه ، 1388
دریافت: 430
دسترسی: تمامی بازدیدکنندگان
شاخه: كنفرانسهاي شبكه هاي توزيع برق -> چهاردهمین کنفرانس (1388 کرمان)
 کنترل اف/وی موتورالقایی بااستفاده از اینورترهای چندسطحی به روش الگوریتم بهینه سازی اجتماع ذرات PSO  معروفترین
شرح:
Title: کنترل اف/وی موتورالقایی بااستفاده از اینورترهای چندسطحی به روش الگوریتم بهینه سازی اجتماع ذرات پی اس او
Authors: Seyyed Hamid Fathee سیدحمید فتحی Ali Kashefi Kaviani علی کاشفی کاویانی Abbas Ghayebloo عباس غایب لو Naeem Farrokhnia نعیم فرخ نیا
Organization: دانشگاه صنعتی امیرکبیر Amir -Kabir University
Keywords: موتور القایی PSO کنترل V/f اینورتر چندسطحی طبقه ای شکل موج پله ای باهارمونیک های مرتبه پایین بهینه شد الگوریتم بهینه سازی اجتماع ذرات

PSC 2007
22nd International Power System Conference - 19-21 November, 2007
Tehran - Iran
Technical Sessions: Electric Machines


نام نویسندگان: سیدحمید فتحی - علی کاشفی کاویانی - عباس غایب لو - نعیم فر
تاریخ ارسال: 12 فروردين ماه ، 1388
دریافت: 430
دسترسی: تمامی بازدیدکنندگان
شاخه: كنفرانسهاي بين المللي برق (قدرت) -> بيست و دومين كنفرانس ( تهران - 2007)
 An Adaptive PID Controller in STATCOM Application for Performance Improvement Based on the Genetic..  معروفترین
شرح:
Title: An Adaptive PID Controller in STATCOM Application for Performance Improvement Based on the Genetic Algorithm
Authors: Ghazanfar Shahgholian غضنفر شاهقلیان Mohammad Bayati Poodeh محمد بیاتی پوده Saeed Eshtehardiha سعید اشتهاردیها
Organization: دانشگاه آزاد اسلامی ایران
Keywords: Adaptive Control Genetic Algorithm PID Controller STATCOM

PSC 2007
22nd International Power System Conference - 19-21 November, 2007
Tehran - Iran
Technical Sessions: Power Quality


نام نویسندگان: غضنفر شاهقلیان - محمد بیاتی پوده - سعید اشتهاردیها
تاریخ ارسال: 12 فروردين ماه ، 1388
دریافت: 430
دسترسی: تمامی بازدیدکنندگان
شاخه: كنفرانسهاي بين المللي برق (قدرت) -> بيست و دومين كنفرانس ( تهران - 2007)
 محاسبات تحليلي جايابي بهينه اتوبوستر در شبكه هاي فشار متوسط توزيع  معروفترین
شرح: از مجموعه مقالات برگزيده دهمین كنفرانس سراسري شبكه هاي توزيع برق - تبریز 1384 - بخش خازن گذاری و تحليل شبکه های توزيع

نام نویسندگان:
تاریخ ارسال: 12 فروردين ماه ، 1388
دریافت: 424
دسترسی: تمامی بازدیدکنندگان
شاخه: كنفرانسهاي شبكه هاي توزيع برق -> دهمين كنفرانس (1384 تبريز)
 كاربرد سيستمهاي هوشمند براي كاهش تلفات در شبكه هاي توزيع  معروفترین
شرح: از مجموعه مقالات برگزيده پنجمین كنفرانس سراسري شبكه هاي توزيع برق - خراسان 1374

نام نویسندگان:
تاریخ ارسال: 12 فروردين ماه ، 1388
دریافت: 423
دسترسی: تمامی بازدیدکنندگان
شاخه: كنفرانسهاي شبكه هاي توزيع برق -> پنجمين كنفرانس (1374خراسان)
 بهینه سازی مدارات اسنابر برجهای تریستوری در مبدلهای HVDC  معروفترین
شرح: از مجموعه مقالات سيزدهمين کنفرانس مهندسی برق ايران، دانشگاه زنجان, ارديبهشت 1384
Papers of 13th Conference on Electrical Engineering - Zanjan University - ICEE 2005
نویسندگان: رضا قندهاری- عباس شولایی

نام نویسندگان:
تاریخ ارسال: 12 فروردين ماه ، 1388
دریافت: 420
دسترسی: تمامی بازدیدکنندگان
شاخه: کنفرانسهای مهندسی برق ایران -> سیزدهمین کنفرانس (زنجان 1384)
 اتصال تکفاز سیستمهای فتوولتائیک به شبکه توزیع برق باقابلیت جبرانسازی توان راکتیو مصرفی بار  معروفترین
شرح:
Title: اتصال تکفاز سیستمهای فتوولتائیک به شبکه توزیع برق باقابلیت جبرانسازی توان راکتیو مصرفی بار
Authors: Seyyed Hossein Hosseini سیدحسین حسینی Saeed Daniali سعید دانیالی
Organization: دانشگاه تبریز Tabriz University
Keywords: ردیابی نقطه حداکثر توان MPPT سیستمهای فتوولتائیک Photovoltaic Systems جبرانسازی توان راکتیو Reactive Power Compensation

PSC 2007
22nd International Power System Conference - 19-21 November, 2007
Tehran - Iran
Technical Sessions: Power Quality


نام نویسندگان: سیدحسین حسینی - سعید دانیالی
تاریخ ارسال: 12 فروردين ماه ، 1388
دریافت: 412
دسترسی: تمامی بازدیدکنندگان
شاخه: كنفرانسهاي بين المللي برق (قدرت) -> بيست و دومين كنفرانس ( تهران - 2007)
 كاربرد SVC براي كنترل بهينه قدرت راكتيو  معروفترین
شرح: از مجموعه مقالات برگزيده دومین كنفرانس سراسري شبكه هاي توزيع برق - اصفهان 1371

نام نویسندگان:
تاریخ ارسال: 12 فروردين ماه ، 1388
دریافت: 403
دسترسی: تمامی بازدیدکنندگان
شاخه: كنفرانسهاي شبكه هاي توزيع برق -> دومين كنفرانس (1371 اصفهان)
 كاربرد نظريه صف بندي در بهره برداري بهينه از شبكه هاي توزيع نيروي برق  معروفترین
شرح: از مجموعه مقالات برگزيده نهمین كنفرانس سراسري شبكه هاي توزيع برق - زنجان 1383

نام نویسندگان:
تاریخ ارسال: 12 فروردين ماه ، 1388
دریافت: 398
دسترسی: تمامی بازدیدکنندگان
شاخه: كنفرانسهاي شبكه هاي توزيع برق -> نهمين كنفرانس (1383 زنجان)
 استاندارد اس-دي-اچ (SDH)  معروفترین
شرح: استاندارد اس-دي-اچ (SDH) از مجموعه مقالات برگزیده در هشتمین کنفرانس دانشجویی مهندسی برق ایران - کرمان - شهریور 1384
Papers of 8th Iranian Student Conference on Electrical Engineering - 2005 - Kerman
محقق: بهنام زرقوني

نام نویسندگان:
تاریخ ارسال: 12 فروردين ماه ، 1388
دریافت: 390
دسترسی: تمامی بازدیدکنندگان
شاخه: کنفرانسهای دانشجویی برق ایران -> هشتمین کنفرانس
 محل‌يابي خطا در شبکه انتقال با استفاده از تخمين‌ حالت مبتني بر اندازه‌گيري‌هاي فازوري  معروفترین
شرح:
Fault Location on Transmission Network Using State
Estimation Based on Phasor Measurements

S.Daniar ; M.Shiroei ; S.Jamali

ABSTRACT
In this paper, a new method for fault location on transmission line based on phasor measurements is
presented. Fault location and voltage of fault point, are added as the new state variables in linear state
estimator based on PMU data. In addition, by using the ability of bad data identification in state
estimation, a new schematic for fault detection and identification of faulted transmission line is proposed.
Simulation results on a sample system are presented.


نام نویسندگان: صباح دانيار ، مجتبي شيرويي ، صادق جمالی
تاریخ ارسال: 12 فروردين ماه ، 1388
دریافت: 389
دسترسی: تمامی بازدیدکنندگان
شاخه: کنفرانس حفاظت و کنترل سیستمهای قدرت -> دومين كنفرانس ( دانشگاه امير كبير 1386 )
 صرفه جویی درمصرف انرژی با تامین روشنایی معابر توسط لامپ های متال هالید  معروفترین
شرح:
Title: صرفه جویی درمصرف انرژی با تامین روشنایی معابر توسط لامپ های متال هالید
Authors: Mohammad Farid Hanifi محمدفرید حنیفی Zohreh Hesari زهره حصاری
Organization: شرکت نورگستر- مهندسین مشاور
Keywords: آستانه کنتراست Contrast Threshold قابلیت رویت Visibility لامپ متال هالید Metal Halide Lamp ضریب شار موثر Effective Lumen Ratio

PSC 2007
22nd International Power System Conference - 19-21 November, 2007
Tehran - Iran
Technical Sessions: Power Distribution System


نام نویسندگان: محمدفرید حنیفی - زهره حصاری
تاریخ ارسال: 12 فروردين ماه ، 1388
دریافت: 385
دسترسی: تمامی بازدیدکنندگان
شاخه: كنفرانسهاي بين المللي برق (قدرت) -> بيست و دومين كنفرانس ( تهران - 2007)
 ارزیابی اقتصادی سیستم های برق خورشیدی-فتوولتائیک-بصورت وشبکه سراسری دربرق رسانی به مناطق فاقد دسترسی  معروفترین
شرح:
Title: ارزیابی اقتصادی سیستم های برق خورشیدی-فتوولتائیک-بصورت وشبکه سراسری دربرق رسانی به مناطق فاقد دسترسی به شبکه سراسری برق
Authors: Samira Monshipoor سمیرا منشی پور Robabeh Abdollahi ربابه عبدالهی
Organization: سازمان انرژی های نو ایران-سانا Iran renewable Energy org.-Sana
Keywords: نرخ تنزیل سیستم فتوولتائیک هزینه متغیر هزینه ثابت فاصله از شبکه برق

PSC 2007
22nd International Power System Conference - 19-21 November, 2007
Tehran - Iran
Technical Sessions: Renewable Energies


نام نویسندگان: سمیرا منشی پور - ربابه عبدالهی
تاریخ ارسال: 12 فروردين ماه ، 1388
دریافت: 384
دسترسی: تمامی بازدیدکنندگان
شاخه: كنفرانسهاي بين المللي برق (قدرت) -> بيست و دومين كنفرانس ( تهران - 2007)
 شبیه سازي تأثیر شرایط بار بر روي ولتاژ شبکه نول در سیستم هاي توزیع سه فاز چهارسیمه  معروفترین
شرح: چکیده:
یکی از مشکلات شبکه هاي توزیع سه فاز چهارسیمه، عدم تعادل بار شبکه و زیادي جریان سیم نول می باشد که موجب افت ولتاژ سیم نول می شود و باعث بروز اختلالاتی براي مشترکین این سیستم ها می گردد. در این مقاله، اثر نامتعادلی بار بر روي ولتاژ سیم نول در تمامی شین ها در یک شبکه نمونه بررسی شده و نشان داده می شود که در یک سیستم نامتعادل و نامتقارن، نامتعادلی بار در یک شین می تواند هم در راستاي کاهش ولتاژ شبکه نول (سیم نول و هادي معادل زمین) و هم در راستاي افزایش ولتاژ شبکه نول باشد. همچنین نشان داده می شود که سه فاز کردن بار تکفاز در یک شین به منظور کاهش ولتاژ سیم نول، می تواند باعث افزایش ولتاژ سیم در محل بار به عنوان روش کاهش ولتاژ سیم نول نیز نشان می دهد که این cosφ نول در شین هاي دیگر شود. نتایج حاصل از افزایش عمل می تواند هم باعث کاهش ولتاژ سیم نول و هم باعث افزایش آن گردد. روش پیاده شده براي انجام محاسبات، مبتنی بر روش جاروب پس ران/پیش ران می باشد که امکان مدلسازي پنج سیمه (سه فاز بعلاوه سیم نول و هادي معادل زمین) و محاسبه ولتاژ سیم نول در آن میسر گردیده است.


نام نویسندگان: قاسم احمدي - سید محمد شهرتاش
تاریخ ارسال: 12 فروردين ماه ، 1388
دریافت: 374
دسترسی: تمامی بازدیدکنندگان
شاخه: كنفرانسهاي شبكه هاي توزيع برق -> چهاردهمین کنفرانس (1388 کرمان)
 تاثیر یو پی اف سی بردینامیکی و پایداری یک نیروگاه بادی متصل به شبکه توزیع  معروفترین
شرح:
Title: تاثیر یو پی اف سی بردینامیکی و پایداری یک نیروگاه بادی متصل به شبکه توزیع
Authors: Afshin Roushan Milani افشین روشن میلانی Mehrdad Tarafdar Hagh مهرداد طرفدارحق Amin Lafzi امین لفظی
Organization: دانشگاه تبریز Tabriz University
Keywords: نیروگاه بادی دینامیک پایداری UPFC

PSC 2007
22nd International Power System Conference - 19-21 November, 2007
Tehran - Iran
Technical Sessions: Renewable Energies


نام نویسندگان: افشین روشن میلانی - مهرداد طرفدارحق - امین لفظی
تاریخ ارسال: 12 فروردين ماه ، 1388
دریافت: 368
دسترسی: تمامی بازدیدکنندگان
شاخه: كنفرانسهاي بين المللي برق (قدرت) -> بيست و دومين كنفرانس ( تهران - 2007)
 بررسی پدیده ناپایداری و فروپاشی ولتاژ در شبكه برق بوشهر و روشهای جلوگیری از آن  معروفترین
شرح: از مجموعه مقالات سيزدهمين کنفرانس مهندسی برق ايران، دانشگاه زنجان, ارديبهشت 1384
Papers of 13th Conference on Electrical Engineering - Zanjan University - ICEE 2005
نویسندگان: فرشاد فرامرزی-ابراهیم فرجاه- محمد علی كریمی

نام نویسندگان:
تاریخ ارسال: 12 فروردين ماه ، 1388
دریافت: 367
دسترسی: تمامی بازدیدکنندگان
شاخه: کنفرانسهای مهندسی برق ایران -> سیزدهمین کنفرانس (زنجان 1384)
 واترماركینگ تصاویر دیجیتال بر اساس مدولاسیون FSK دو بعدی در حوزه DCT و آشكارسازی بهینه به كمك ...  معروفترین
شرح: واترماركینگ تصاویر دیجیتال بر اساس مدولاسیون FSK دو بعدی در حوزه DCT و آشكارسازی بهینه به كمك مدل گاوسی تعمیم یافته از مجموعه مقالات سيزدهمين کنفرانس مهندسی برق ايران، دانشگاه زنجان, ارديبهشت 1384
Papers of 13th Conference on Electrical Engineering - Zanjan University - ICEE 2005
نویسندگان: احمد یعقوبی- علی اصغر بهشتی شیرازی

نام نویسندگان:
تاریخ ارسال: 12 فروردين ماه ، 1388
دریافت: 365
دسترسی: تمامی بازدیدکنندگان
شاخه: کنفرانسهای مهندسی برق ایران -> سیزدهمین کنفرانس (زنجان 1384)
 پیش بینی قیمت متوسط موزون برق درحراج های تمایزی وکاربرد آن بازار برق ایران  معروفترین
شرح:
Title: پیش بینی قیمت متوسط موزون برق درحراج های تمایزی وکاربرد آن بازار برق ایران
Authors: Habib Rajabi Mashhadi حبیب رجبی مشهدی Reza Masoudi رضا مسعودی
Organization: شرکت برق منطقه ای خراسان Khorasan Regional Electric Company
Keywords: بازار برق پیش بینی قیمت برق تابع توزیع سریهای زمانی شرکت توزیع

PSC 2007
22nd International Power System Conference - 19-21 November, 2007
Tehran - Iran
Technical Sessions: Socio-Economic Studies


نام نویسندگان: حبیب رجبی مشهدی - رضا مسعودی
تاریخ ارسال: 12 فروردين ماه ، 1388
دریافت: 365
دسترسی: تمامی بازدیدکنندگان
شاخه: كنفرانسهاي بين المللي برق (قدرت) -> بيست و دومين كنفرانس ( تهران - 2007)
 آزمایش عایقی پست گازی 400 کیلوولت در محل نصب  معروفترین
شرح:
Title: آزمایش عایقی پست گازی 400 کیلوولت در محل نصب
Authors: Hossein Mohseni حسین محسنی Amirabbas Shaygani Akmel امیرعباس شایگانی اکمل Edris Agheb ادریس عاقب Jooya Jadidian جویا جدیدیان Ehsan Hashemi احسان هاشمی Ali Ghorban Daeepoor علی قرباندائی پور Ali Reza Naeeni علیرضا نائینی Mehdi Khan Ali مهدی خانعلی
Organization: دانشگاه تهران-دانشکده برق Tehran University-Electric Engineering Department
Keywords: آزمون عایقی پست گازی ترانسفورماتورهای کاسکاد رزونانس سری و موازی

PSC 2007
22nd International Power System Conference - 19-21 November, 2007
Tehran - Iran
Technical Sessions: High Voltage Substations


نام نویسندگان: محسنی-شایگانی-عاقب-جدیدیان-هاشمی- قرباندائی- نائیني ...
تاریخ ارسال: 12 فروردين ماه ، 1388
دریافت: 364
دسترسی: تمامی بازدیدکنندگان
شاخه: كنفرانسهاي بين المللي برق (قدرت) -> بيست و دومين كنفرانس ( تهران - 2007)
 تأثير CVT با مدار کاهنده فرورزونانس غير فعال بر سيگنال هاي ورودي رله ديستانس  معروفترین
شرح:
Effect of CVT With Passive Ferroresonance
Suppression Circuit On Distance Relay Input Signals

H.R. Jahromi; S.M. Shahrtash

ABSTRACT
As most of investigation related to capacitive voltage transformer (CVT) were about active
ferroresonance suppression circuit, in this paper passive ferroresonance suppression circuit was simulated
in EMTP and MATLAB software and effect of CVT parameters variations by frequency response and
secondery voltage waveform was studied and pluralized.


نام نویسندگان: حمزه روغنيان جهرمي ، سيد محمد شهرتاش
تاریخ ارسال: 12 فروردين ماه ، 1388
دریافت: 360
دسترسی: تمامی بازدیدکنندگان
شاخه: کنفرانس حفاظت و کنترل سیستمهای قدرت -> دومين كنفرانس ( دانشگاه امير كبير 1386 )
 تخصیص صحیح توان راکتیو وتعیین بازه اجباری تامین راکتیو بااستفاده از روش ردیابی تعمیم یافته درشبکه...  معروفترین
شرح:
Title: تخصیص صحیح توان راکتیو وتعیین بازه اجباری تامین راکتیو بااستفاده از روش ردیابی تعمیم یافته درشبکه برق کشور
Authors: Majid Oloomi Bayegi مجید علومی بایگی Seyyed-Reza Rafi'ee سیدمحمدرضا رفیعی Mojtaba Rosta'ee مجتبی روستایی
Organization: دانشگاه صنعتی شاهرود
Keywords: تلفات توان راکتیو ردیابی توان اکتیو و راکتیو

PSC 2007
22nd International Power System Conference - 19-21 November, 2007
Tehran - Iran
Technical Sessions: Planning and System Studies


نام نویسندگان: مجید علومی بایگی - سیدمحمدرضا رفیعی - مجتبی روستایی
تاریخ ارسال: 12 فروردين ماه ، 1388
دریافت: 360
دسترسی: تمامی بازدیدکنندگان
شاخه: كنفرانسهاي بين المللي برق (قدرت) -> بيست و دومين كنفرانس ( تهران - 2007)
 ساخت مقره سوزنی بتن پلیمری ومطالعه خواص الکتریکی ومکانیکی آن  معروفترین
شرح:
Title: ساخت مقره سوزنی بتن پلیمری ومطالعه خواص الکتریکی ومکانیکی آن
Authors: Behnam Alamdoust بهنام علم دوست Hadi Beirami هادی بیرامی Mitra Khiabani Moghaddam میترا خیابانی مقدم Shirin Shafaee شیرین شفایی Sayna Reza nejhad ساینا رضانژاد Mona Taheri مونا طاهری
Organization: پژوهشگاه نیرو Niroo Research institue
Keywords: مقره Polymer Concrete بتن پلیمری Vinyl Ester رزین Composite فیلر Insulator PC

PSC 2007
22nd International Power System Conference - 19-21 November, 2007
Tehran - Iran
Technical Sessions: Power Transmission Lines


نام نویسندگان: بهنام علم دوست-هادی بیرامی-میترا خیابانی-شیرین شفایی ...
تاریخ ارسال: 12 فروردين ماه ، 1388
دریافت: 359
دسترسی: تمامی بازدیدکنندگان
شاخه: كنفرانسهاي بين المللي برق (قدرت) -> بيست و دومين كنفرانس ( تهران - 2007)
 توسعه بهینه شبکههاي فوق توزیع با استفاده از الگوریتم اصلاح شده مورچگان  معروفترین
شرح: چکیده:
الگوریتم مورچگان از روش هاي فرا اکتشافی و مناسب براي حل مسائل بهینه سازي پیچیده است که جزء روش هاي هوش
جمعی مبتنی بر رفتار کولونی مورچه ها به حساب میآید. در این مقاله از روشی جدید براي حل مسأله توسعه بهینه شبکههاي فوق توزیع استفاده شده که مبتنی بر اجراي اصلاحاتی در الگوریتم استاندارد مورچگان می باشد. الگوریتم پیشنهادي طوري تعدیل شده است که بتواند مکان و ظرفیت پست هاي فوق توزیع و مسیر و نوع فیدرهاي اولیه ولتاژ متوسط را، با استراتژي توسعه شبکه موجود، با سرعت 20 با 71 شین اجرا شده و نتایج نشان دهنده بهبود عملکرد kV محاسباتی بالایی بهینه کند . الگوریتم فوق بر روي یک شبکه نمونه الگوریتم در مقایسه با نوع متداول آن است . همچنین این نتایج نشان میدهند که روش پیشنهادي در مقایسه با سایر روشها نیز از پاسخ بهینه بهتري برخوردار است.


نام نویسندگان: مهدي صدقی - مسعود علیاکبر گلکار
تاریخ ارسال: 12 فروردين ماه ، 1388
دریافت: 357
دسترسی: تمامی بازدیدکنندگان
شاخه: كنفرانسهاي شبكه هاي توزيع برق -> چهاردهمین کنفرانس (1388 کرمان)
 A Multi Objective Framework for Integration of Distributed Generations in Liberalized Electricity...  معروفترین
شرح:
Title: A Multi Objective Framework for Integration of Distributed Generations in Liberalized Electricity Markets
Authors: Alimohammad Mehdizadeh علی محمد مهدیزاده Saber Noori-zadeh صابر نوری زاده Ali Reza Soroudi علیرضا سرودی
Organization: شرکت مدیریت شبکه برق ایران Department of Iran Grid Management Co.
Keywords: تولید پراکنده Distributed Generation بهینه سازی چند هدفه Multi Objective Optimization کاهش تلفات اکتیو Active Loss Reduction پروفیل ولتاژ Voltage Profile محیط زیست Environmental Concerns

PSC 2007
22nd International Power System Conference - 19-21 November, 2007
Tehran - Iran
Technical Sessions: Planning and System Studies


نام نویسندگان: Alimohammad Mehdizadeh - Saber Noori-zadeh - Ali Reza Soroudi
تاریخ ارسال: 12 فروردين ماه ، 1388
دریافت: 351
دسترسی: تمامی بازدیدکنندگان
شاخه: كنفرانسهاي بين المللي برق (قدرت) -> بيست و دومين كنفرانس ( تهران - 2007)
 طراحی، مدلسازي و شبیه سازي منابع مستقل توان تجدیدپذیر هایبرید  معروفترین
شرح: چکیده:
امروزه بکارگیري انرژیهاي تجدیدپذیر به خاطر دو مزیت مهم نامحدود بودن منابع و سازگاري آنها با طبیعت نسبت به انرژیهاي فسیلی رو به افزایش می باشد. از جمله مهمترین ساختارهاي بهره جویی از این انرژیها، می توان به ترکیب توربینهاي بادي و مزرعه هاي فتوولتائیک اشاره نمود. در این مقاله طراحی، مدلسازي و شبیه سازي یک منبع توان هایبرید فتوولتاییک بادي مستقل ارائه می شود. در ابتدا نظر به شرایط محیطی منطقه و نیازمندیهاي بار به انتخاب ساختار مناسب پرداخته می شود. سپس ظرفیت تولیدي واحدهاي بادي و فتوولتاییک را با استفاده از مقادیر واقعی سرعت باد و تابش خورشید با هدف حداقل کردن تابع هزینه تعریف شده محاسبه میشود. در ادامه پس از طراحی اندازه منبع ثانویه توان و تجهیزات الکترونیک-قدرت واسط به مدلسازي سیستم پرداخته و با توجه به شرایط محیطی نامنظم، یک کنترلر مقاوم خود تنظیم براي استحصال توان حداکثر پیشنهاد می گردد. در پایان نیز رفتار سیستم در حالتهاي مختلف در محیط سیمولینک مطلب شبیه سازي شده که نتایج ارائه شده صحت طراحی و عملکرد صحیح سیستم را تایید می نماید.


نام نویسندگان: مجید شریفی - علی اصغر یار علی
تاریخ ارسال: 12 فروردين ماه ، 1388
دریافت: 346
دسترسی: تمامی بازدیدکنندگان
شاخه: كنفرانسهاي شبكه هاي توزيع برق -> چهاردهمین کنفرانس (1388 کرمان)
 تعیین و اولویت بندي فعالیتها و پروژه هاي کاهش تلفات انرژي برق در شبکه هاي توزیع ایران با استفاده از QFD ابزار  معروفترین
شرح: چکیده:
با توجه به آمار و اطلاعات شبکه توزیع برق تحت پوشش و مدیریت شرکتهاي توزیع ایران و مقایسه بین شاخصهاي مختلف در گروههاي با تلفات کم و با تلفات زیاد و بررسی عوامل و پارامترهاي تاثیر گذار بر تلفات انرژي برق در شبکه هاي توزیع ایران نتیجه می گیریم که فعالیتهاي فنی و مدیریتی متعددي در کاهش تلفات انرژي شبکه هاي توزیع موثر می باشند، لذا تصمیم گیري در خصوص راه کارهاي مناسب اقتصادي ، فنی و با اولویت اجرایی، بسیار مشکل و نتایج اجراي آنها غیر قابل پیش بینی است. از طرفی بدلیل تعدد متغیرها، پارامترها و عوامل موثر در کاهش تلفات انرژي، بررسی ) QFD و انجام پروژه ها و فعالیتهایی با هدف کمی، بسیار سخت و نتایج آن چندان قابل اعتماد نمی باشد. بنابراین در این مقاله با استفاده از ابزار فرآیند تحلیل سلسله مراتبی ) بصورت کیفی پروژه ها و فعالیتهاي فنی و غیر فنی کاهش تلفات انرژي ) AHP توسعه عملکردهاي کیفیت ) و روش برق در شبکه توزیع توسط کارشناسان خبره بعنوان مشتري شبکه توزیع برق تعریف، اولویت بندي و برنامه اي به مدیریت ارشد شرکتهاي توزیع برق جهت اجراء و تصمیم گیري کلان ارائه می گردد.


نام نویسندگان: عبدالحمید اشراق جهرمی - حسن بشیري
تاریخ ارسال: 12 فروردين ماه ، 1388
دریافت: 341
دسترسی: تمامی بازدیدکنندگان
شاخه: كنفرانسهاي شبكه هاي توزيع برق -> چهاردهمین کنفرانس (1388 کرمان)
 بررسي ارتباط بين ويژگيهاي شغل (بر مبناي مدل هاكمن - اولدهام) با رضايت شغلي كاركنان در شركت توزيع  معروفترین
شرح: بررسي ارتباط بين ويژگيهاي شغل (بر مبناي مدل هاكمن – اولدهام) با رضايت شغلي كاركنان در شركت توزيع نيروي برق جنوب غرب تهران از مجموعه مقالات برگزيده دهمین كنفرانس سراسري شبكه هاي توزيع برق - تبریز 1383 - بخش مطالعات اجتماعی، اقتصادی و مديريتی در شبکه های توزيع

نام نویسندگان:
تاریخ ارسال: 12 فروردين ماه ، 1388
دریافت: 339
دسترسی: تمامی بازدیدکنندگان
شاخه: كنفرانسهاي شبكه هاي توزيع برق -> دهمين كنفرانس (1384 تبريز)
 کنترل فرکانس برمبنای بارمزرعه بادی دیزباد نیشابور توسط سیستم های فازی  معروفترین
شرح:
Title: کنترل فرکانس برمبنای بارمزرعه بادی دیزباد نیشابور توسط سیستم های فازی
Authors: Ali Akbar Gharahveisi علی اکبر قره ویسی Hamid-Reza Mohammad-zadeh حمیدرضا محمدزاده Hadi Faghfoori هادی فقفوری
Organization: دانشگاه شهیدباهنرکرمان Kerman Shahid Ba Honar University
Keywords: توربین های بادی سرعت متغیر ژنراتور القایی تغذیه دوبلمزرعه بادی Demand Based Frequency Control-DBFC کنترل فازی ممدانی Fuzzy Logic Madman Controller کنترل فرکانس بر پایه دیماند Farm Wind

PSC 2007
22nd International Power System Conference - 19-21 November, 2007
Tehran - Iran
Technical Sessions: Renewable Energies


نام نویسندگان: علی اکبر قره ویسی - حمیدرضا محمدزاده - هادی فقفوری
تاریخ ارسال: 12 فروردين ماه ، 1388
دریافت: 339
دسترسی: تمامی بازدیدکنندگان
شاخه: كنفرانسهاي بين المللي برق (قدرت) -> بيست و دومين كنفرانس ( تهران - 2007)
 روشی براي بررسی عملکرد برقگیرهاي مورد استفاده در شرکت توزیع برق جنوب استان کرمان  معروفترین
شرح: چکیده:
در حال حاضر جهت حفاظت تجهیزات شبکه در مقابل اضافه ولتاژهاي گذرا مانند اضافه ولتاژهاي ناشی از صاعقه و یا کلید زنی از برقگیرهاي مختلفی در شبکه هاي توزیع استفاده می شود و نظر به اهمیت عملکرد مناسب و صحیح برقگیر به منظور جلوگیري از بروز حادثه و خسارت ناشی از اعمال اضافه ولتاژهاي موجی به تجهیزات گران قیمتی مانند ترانسفورماتورها، خازنها، سرکابلها و ... و همچنین جلوگیري از بروز ضایعات براي مشترکین و مصرف کنندگان برق و با توجه به تبعات مالی و ارزي تعیین برقگیر مناسب اهمیت بسزایی دارد . در این مقاله ما با انتخاب صاعقه خیز ترین منطقه و همچنینن بررسی تعداد ترانس سوزیها در این منطقه و عملکرد انواع برقگیر در سالهاي گذشته نوع بهینه برقگیر را انتخاب می نماییم.


نام نویسندگان: مهدي احمدي نژاد - حشمت ا... صحبتی - مهدیه داراب
تاریخ ارسال: 12 فروردين ماه ، 1388
دریافت: 336
دسترسی: تمامی بازدیدکنندگان
شاخه: كنفرانسهاي شبكه هاي توزيع برق -> چهاردهمین کنفرانس (1388 کرمان)
 افزایش قابلیت اطمینان و کاهش تلفات سیستم توزیع با حضور منابع تولید پراکنده با استفاده از بهینه سازی  معروفترین
شرح: از مجموعه مقالات برگزيده دهمین كنفرانس سراسري شبكه هاي توزيع برق - مازندران 1385

نام نویسندگان:
تاریخ ارسال: 12 فروردين ماه ، 1388
دریافت: 334
دسترسی: تمامی بازدیدکنندگان
شاخه: كنفرانسهاي شبكه هاي توزيع برق -> یازدهمین کنفرانس (1385 مازندران)
 کنترل حداکثر توان ژنراتور القایی قفس سنجابی برای سیستم های بادی سرعت متغیر متصل به شبکه  معروفترین
شرح:
Title:کنترل حداکثر توان ژنراتور القایی قفس سنجابی برای سیستم های بادی سرعت متغیر متصل به شبکه
Authors: Ali Yazdiyan Varjani علی یزدیان ورجانی Mostafa Mohammadian مصطفی محمدیان Majid Hossein-poor مجید حسین پور
Organization: دانشگاه تربیت مدرس تهران Tarbiat-e Modarres University
Keywords: کنترل حداکثر توان سیستم های بادی سرعت نتغیر ژنراتور القایی قفس سنجابی کنترل برداری

PSC 2007
22nd International Power System Conference - 19-21 November, 2007
Tehran - Iran
Technical Sessions: Renewable Energies


نام نویسندگان: علی یزدیان ورجانی - مصطفی محمدیان - مجید حسین پور
تاریخ ارسال: 12 فروردين ماه ، 1388
دریافت: 333
دسترسی: تمامی بازدیدکنندگان
شاخه: كنفرانسهاي بين المللي برق (قدرت) -> بيست و دومين كنفرانس ( تهران - 2007)
 محاسبه شاخص های هارمونیکی براساس تبدیل موجک برای یک شبکه توزیع نمونه ومقایسه آنها باشاخصهای متداول  معروفترین
شرح:
Title: محاسبه شاخص های هارمونیکی براساس تبدیل موجک برای یک شبکه توزیع نمونه ومقایسه آنها باشاخصهای متداول
Authors: Hossein Askarian Abyaneh حسین عسکریان ابیانه Kazem Mazloumi کاظم مظلومی Amir-Hossein Gha'emi امیرحسین قائمی
Organization: دانشگاه صنعتی امیرکبیر Amir -Kabir University
Keywords: اینورتر دوسطحیتبدیل موجک اعوجاج هارمونیکی کل فاکتور K شاخصهای سیستمی اعوجاج هارمونیک

PSC 2007
22nd International Power System Conference - 19-21 November, 2007
Tehran - Iran
Technical Sessions: Power Quality


نام نویسندگان: حسین عسکریان ابیانه - کاظم مظلومی - امیرحسین قائمی
تاریخ ارسال: 12 فروردين ماه ، 1388
دریافت: 331
دسترسی: تمامی بازدیدکنندگان
شاخه: كنفرانسهاي بين المللي برق (قدرت) -> بيست و دومين كنفرانس ( تهران - 2007)
 اثر سيستمهاي زمين بر جريان سرگردان و ولتاژ ريل  معروفترین
شرح:
The Effect of Grounding Systems on Stray Current
and Rail Voltage

S. Jamali; M. M. Alamuti

ABSTRACT
Running rails are used as return path for the train current in DC electrified rail transit systems. The
resultant rail voltage causes stray current returning to the source via other paths such as metallic
infrastructures. Stray current is the main reason of corrosion in the metallic parts which are located in the
proximity of the railway. Many efforts have been made for controlling and reducing stray current. This
paper presents and compares safety and corrosive effects of the stray current produced by various
schemes including thyristor earthed, diode earthed, floating and solidly earthed scheme. Experience
shows that the corrosion damage increase near substations, the fact verified here by simulation studies.


نام نویسندگان: صادق جمالي ، محسن محمدي الموتي
تاریخ ارسال: 12 فروردين ماه ، 1388
دریافت: 329
دسترسی: تمامی بازدیدکنندگان
شاخه: کنفرانس حفاظت و کنترل سیستمهای قدرت -> دومين كنفرانس ( دانشگاه امير كبير 1386 )
 تخمین پارامترهای دینامیکی ژنراتور سنکرون باروش کمترین مربعات غیرخطی و بااستفاده از آزمایش درحین کار  معروفترین
شرح:
Title: تخمین پارامترهای دینامیکی ژنراتور سنکرون باروش کمترین مربعات غیرخطی و بااستفاده از آزمایش درحین کار
Authors: Mehdi Karrari مهدی کراری Isma'eel Ghahremani اسماعیل قهرمانی
Organization: دانشگاه صنعتی امیرکبیر Amir -Kabir University
Keywords: پارامترهای دینامیکی Synchronous Generators Modeling ژنراتور سنکرون Parameter Estimation تخمین پارامتر Nonlinear Least Square شناسایی غیرخطی Online Measurement آزمایش درحین کار

PSC 2007
22nd International Power System Conference - 19-21 November, 2007
Tehran - Iran
Technical Sessions: Electric Machines


نام نویسندگان: مهدی کراری - اسماعیل قهرمانی
تاریخ ارسال: 12 فروردين ماه ، 1388
دریافت: 326
دسترسی: تمامی بازدیدکنندگان
شاخه: كنفرانسهاي بين المللي برق (قدرت) -> بيست و دومين كنفرانس ( تهران - 2007)
 روشي جديد براي کاهش اثر TCSC بر حفاظت ديستانس  معروفترین
شرح:

A New Method for Minimizing the Impact of TCSC on
Distance Protection


Sayyed Ali Akbar,  Shahriari Ali Yazdian
Tarbiat Modares University

ABSTRACT
FACTS series devices such as Thyristor control series capacitor (TCSC) are used to improve the power transfer
capability of long transmission lines. These series connected FACTS devices inject a series voltage with the line and
change the line impedance and cause the impedance seen by distance relay to be lower or higher than the actual line
impedance and the distance relay either over reaches or under reaches.
In this paper, a new method is proposed to minimize the impact of TCSC on distance relay. In this method each
TCSC is equipped with the Variable Impedance Fault Current Limiter, when fault is occurred, this Fault Current
Limiter enters in the system and by injecting series impedance, minimizes the impact of TCSC on distance relay.
The simulation results verify the suggested method.نام نویسندگان: سيد علي اکبر شهرياري ، علي يزديان
تاریخ ارسال: 12 فروردين ماه ، 1388
دریافت: 322
دسترسی: تمامی بازدیدکنندگان
شاخه: کنفرانس حفاظت و کنترل سیستمهای قدرت -> دومين كنفرانس ( دانشگاه امير كبير 1386 )
 بررسی ومقایسه عملکرد الگوریتم ژنتیک جی ای والگوریتم اجتماع ذرات پی اس او در مساله کاهش تلفات باخازن  معروفترین
شرح:
Title: بررسی ومقایسه عملکرد الگوریتم ژنتیک جی ای والگوریتم اجتماع ذرات پی اس او در مساله کاهش تلفات باخازن گذاری بهینه درسیستمهای قدرت
Authors: Sajjad Galvani سجاد گلوانی Hadi Hosseinian هادی حسینیان
Organization: دانشگاه زنجان Zanjan University
Keywords: الگوریتم اجتماع ذرات الگوریتم ژنتیک خازن گذاری تلفات هزینه

PSC 2007
22nd International Power System Conference - 19-21 November, 2007
Tehran - Iran
Technical Sessions: Power Distribution System


نام نویسندگان: سجاد گلوانی - هادی حسینیان
تاریخ ارسال: 12 فروردين ماه ، 1388
دریافت: 322
دسترسی: تمامی بازدیدکنندگان
شاخه: كنفرانسهاي بين المللي برق (قدرت) -> بيست و دومين كنفرانس ( تهران - 2007)
 بررسي تاثير خطاي پنهان حفاظت ديستانس بر گسترش خاموشي در سيستم‌هاي قدرت و ارائه روشي براي كاهش ريسك خاموشي  معروفترین
شرح:
Impact of Distance Protection Hidden Failure on
Power System Blackout and a New Method to Decrease
Blackout Risk

M. Aghamohammadi; M. Zare; A. Maghami

ABSTRACT
Protective system failures are a contributing factor in power system blackouts. The most troublesome
protection system failures are hidden failures, which remain dormant during normal system conditions,
and are exposed during system disturbances. It has been observed that distance relay hidden failure
resonate cascading failures and blackouts. In this paper at first, we have described generic scenario of a
cascading blackout and then have modeled all major elements in New England 39-bus system. Simulation
on this study case shows that we can recognize distance relay hidden failures in any operation point and
make suitable preventive operation, such as distance relay zone 3 blocking, to prevent power system
blackout.

KEYWORDS

BLACKOUT, CASCADING FAILURE, HIDDEN FAILURE, DISTANCE PROTECTION .


نام نویسندگان: محمدرضا آقامحمدي ، ميثم زارع ، علی مقامی
تاریخ ارسال: 12 فروردين ماه ، 1388
دریافت: 319
دسترسی: تمامی بازدیدکنندگان
شاخه: کنفرانس حفاظت و کنترل سیستمهای قدرت -> دومين كنفرانس ( دانشگاه امير كبير 1386 )
 معرفی تکنیک آکوستیک امیشن جهت شناسایی نشت مخازن صنایع نیروگاهی  معروفترین
شرح:
معرفی تکنیک آکوستیک امیشن جهت شناسایی نشت مخازن صنایع نیروگاهی
Mehdi Ahmadi Jirdehi مهدی احمدی جیردهی Mohammad Javad MAhmoodi محمدجواد محمودی

PSC 2007
22nd International Power System Conference - 19-21 November, 2007
Tehran – Iran
Technical Sessions: Chemistry and Metallurgy


نام نویسندگان: مهدی احمدی جیردهی - محمدجواد محمودی
تاریخ ارسال: 12 فروردين ماه ، 1388
دریافت: 315
دسترسی: تمامی بازدیدکنندگان
شاخه: كنفرانسهاي بين المللي برق (قدرت) -> بيست و دومين كنفرانس ( تهران - 2007)
 مدلسازی سیگنال کوچک ژنراتور القایی از نوع تغذیه دوبل - دی اف آی جی- و کاهش نوسانات توان به کمک فیدبک  معروفترین
شرح:
Title: مدلسازی سیگنال کوچک ژنراتور القایی از نوع تغذیه دوبل - دی اف آی جی- و کاهش نوسانات توان به کمک فیدبک حالت
Authors: Hossein Kazemi Kargar حسین کاظمی کارگر Mehdi Jabbari مهدی جباری Majid Bigonah Mikal مجید بیگناه میکال
Organization: دانشگاه زنجان Zanjan University
Keywords:ژنراتور القایی از نوع تغذیه دوبل تحلیل سیگنال كوچك فیدبك حالت روش آكرمن

PSC 2007
22nd International Power System Conference - 19-21 November, 2007
Tehran - Iran
Technical Sessions: Electric Machines


نام نویسندگان: حسین کاظمی کارگر - مهدی جباری - مجید بیگناه میکال
تاریخ ارسال: 12 فروردين ماه ، 1388
دریافت: 315
دسترسی: تمامی بازدیدکنندگان
شاخه: كنفرانسهاي بين المللي برق (قدرت) -> بيست و دومين كنفرانس ( تهران - 2007)
 نيازمندي‌هسته ترانسفور‌ماتور‌هاي جريان تغذيه کننده رله‌هاي حفاظتي و معرفي بسته نرم‌افزاري طراحي اين نوع ترانسفورماتورها  معروفترین
شرح:
Current Transformer requirement for protective relays
and introduce CT design software package

H.Eisazadeh, H.Javadi, K.Abbasi, G.Ziegler

ABSTRACT
Malfunction of system protection often contributes to outages in HV-grids. Appropriate CT adoption
has sharp influence on the performance of protection system. The techniques of choosing CTs and CT
core requirement assessment will become so significant in this regard. Due to almost large size of HV
grids in addition to CTs and relays variety, manual calculation of CT core requirement is very
complicated and time consuming and, utilizing proper software is inevitable. Moreover, such calculations
require relatively huge input data which should be handled by users and may eventually lead to mistakes
in entering the data. To minimize these errors, the Siemens-provided database in Excel forms, has been
reviewed and analyzed by software in three separated stages. A special Macro inherently in Excel data
sheets is also designed to carry out the tasks and store the results in report sheets.


نام نویسندگان: حمزه عيسی‌زاده ، حميد جوادی ، کریم عباسی ، گرهارد زیگلر
تاریخ ارسال: 12 فروردين ماه ، 1388
دریافت: 313
دسترسی: تمامی بازدیدکنندگان
شاخه: کنفرانس حفاظت و کنترل سیستمهای قدرت -> دومين كنفرانس ( دانشگاه امير كبير 1386 )
 A New Method For 3-Phase Direct Converters  معروفترین
شرح:
Title: A New Method For 3-Phase Direct Converters
Authors: Seyyed Hossein Hosseini سیدحسین حسینی Mehran Sabahi مهران صباحی Ebrahim Babaee ابراهیم بابایی
Organization: دانشگاه تبریز Tabriz University
Keywords: مبدل ماتریسی Matrix Converter کلیدهای دوطرفه Bidirectional Switches اتصال Scott Scott Connection اتصال Le Blanc Le Blanc Connection

PSC 2007
22nd International Power System Conference - 19-21 November, 2007
Tehran - Iran
Technical Sessions: Power Quality


نام نویسندگان: سیدحسین حسینی - مهران صباحی - ابراهیم بابایی
تاریخ ارسال: 12 فروردين ماه ، 1388
دریافت: 313
دسترسی: تمامی بازدیدکنندگان
شاخه: كنفرانسهاي بين المللي برق (قدرت) -> بيست و دومين كنفرانس ( تهران - 2007)
 پخش باربهینه توسط روش الگوریتم اچ پی اس او درسیستمهای قدرت تجدید ساختارشده شامل یو پی اف سی  معروفترین
شرح:
Title: پخش باربهینه توسط روش الگوریتم اچ پی اس او درسیستمهای قدرت تجدید ساختارشده شامل یو پی اف سی
Authors: Seyyed Mohammad Hadi Tabe'i سیدمحمدهادی تابعی Seyyed Abbas Taher سیدعباس طاهر
Organization: شرکت برق منطقه ای کرمان Kerman Regional Electric Company
Keywords: پخش بار بهینه OPF کنترل کننده یکپارچه پخش توان UPFC الگوریتم HPSO

PSC 2007
22nd International Power System Conference - 19-21 November, 2007
Tehran - Iran
Technical Sessions: Planning and System Studies


نام نویسندگان: سیدمحمدهادی تابعی - سیدعباس طاهر
تاریخ ارسال: 12 فروردين ماه ، 1388
دریافت: 313
دسترسی: تمامی بازدیدکنندگان
شاخه: كنفرانسهاي بين المللي برق (قدرت) -> بيست و دومين كنفرانس ( تهران - 2007)
 ارزیابی نقش یو پی اف سی جهت مدیریت پرشدگی خطوط انتقال و بهبود پرفیل ولتاژ درسیستم های قدرت تجدید ...  معروفترین
شرح:
Title: ارزیابی نقش یو پی اف سی جهت مدیریت پرشدگی خطوط انتقال و بهبود پرفیل ولتاژ درسیستم های قدرت تجدید ساختارشده بامدل بازار اشتراکی
Authors: Mehdi Ehsan مهدی احسان Abbas Fattahi- Meyabadi عباس فتاحی می آبادی Hassan Barati حسن براتی Mahmoud Fotoohi Firooz Abad محمود فتوحی فیروزآباد
Organization: دانشگاه آزاد اسلامی ایران
Keywords: تجدید ساختار UPFC مدیریت پرشدگی AC-OPF بازار اشتراکی

PSC 2007
22nd International Power System Conference - 19-21 November, 2007
Tehran - Iran
Technical Sessions: Planning and System Studies


نام نویسندگان: مهدی احسان - عباس فتاحی - حسن براتی - محمود فتوحی
تاریخ ارسال: 12 فروردين ماه ، 1388
دریافت: 310
دسترسی: تمامی بازدیدکنندگان
شاخه: كنفرانسهاي بين المللي برق (قدرت) -> بيست و دومين كنفرانس ( تهران - 2007)
 تشخیص عیوب ابتدایی ترانسفورماتورهای قدرت با استفاده از سیستم هوشمند  معروفترین
شرح:
علیرضا خواجه، ابراهیم فرجاه ، علیرضا سیفی
دانشگاه شيراز


نام نویسندگان: علیرضا خواجه، ابراهیم فرجاه ، علیرضا سیفی
تاریخ ارسال: 12 فروردين ماه ، 1388
دریافت: 309
دسترسی: تمامی بازدیدکنندگان
شاخه: کنفرانس حفاظت و کنترل سیستمهای قدرت -> اولین کنفرانس ( دانشگاه امیرکبیر 1385)
 كاربردهاي ترانسفورماتور زيگزاگ در شبكه توزيع جهت اصلاح كيفيت توان  معروفترین
شرح: از مجموعه مقالات برگزيده دهمین كنفرانس سراسري شبكه هاي توزيع برق - تبریز 1383 - بخش کيفيت توان

نام نویسندگان:
تاریخ ارسال: 12 فروردين ماه ، 1388
دریافت: 306
دسترسی: تمامی بازدیدکنندگان
شاخه: كنفرانسهاي شبكه هاي توزيع برق -> دهمين كنفرانس (1384 تبريز)
 Islanding Detection of Distributed Generation Resources Using Negative Sequence Component of Voltage  معروفترین
شرح:
:Abstract
Distributed generation (DG) provides many potential benefits, such as peak shaving, improved power quality and reliability, increased efficiency, and improved environmental performance. Along with the development of
distributed generation, especially renewable energy resources which have been increasingly considered because of environmental concerns and oil crisis, research projects dependent on these resources are being followed with more attention and sensitivity. Among these researches antiislanding protection of distributed generation units whose duty is preventing of the operation of these resources during network disconnection is one of the most important projects related to distributed resources. In this paper a new method for anti-islanding protection of synchronous generator using negative sequence component of voltage and its damping pattern is presented. The proposed method is simulated and test in various operation conditions. The test results showed that the method correctly detects the islanding operation and does not mal-operate in the other situations.


نام نویسندگان: O. Alizadeh Musavi, A. Helmzadeh, J. Sadeh
تاریخ ارسال: 12 فروردين ماه ، 1388
دریافت: 302
دسترسی: تمامی بازدیدکنندگان
شاخه: کنفرانس حفاظت و کنترل سیستمهای قدرت -> اولین کنفرانس ( دانشگاه امیرکبیر 1385)
 کمینه سازی هزینه خرید برق از بازار برق با اعمال یک الگوریتم کاربردی به پیش بینی نیاز مصرف  معروفترین
شرح: از مجموعه مقالات برگزيده دهمین كنفرانس سراسري شبكه هاي توزيع برق - مازندران 1385

نام نویسندگان:
تاریخ ارسال: 12 فروردين ماه ، 1388
دریافت: 301
دسترسی: تمامی بازدیدکنندگان
شاخه: كنفرانسهاي شبكه هاي توزيع برق -> یازدهمین کنفرانس (1385 مازندران)
 كاربرد سيستم هاي خبره در زمينه تشخيص و ارزيابي خطا در شبكه هاي قدرت  معروفترین
شرح: از مجموعه مقالات برگزيده چهارمین كنفرانس سراسري شبكه هاي توزيع برق - بندر عباس 1373

نام نویسندگان:
تاریخ ارسال: 12 فروردين ماه ، 1388
دریافت: 298
دسترسی: تمامی بازدیدکنندگان
شاخه: كنفرانسهاي شبكه هاي توزيع برق -> چهارمين كنفرانس (1373 بندر عباس)
 تکنیک حفاظت برمبنای امواج سیار جهت تشخیص سریع وقوع خطای اتصال کوتاه درخطوط انتقال فشارقوی بااستفاده  معروفترین
شرح:
Title: تکنیک حفاظت برمبنای امواج سیار جهت تشخیص سریع وقوع خطای اتصال کوتاه درخطوط انتقال فشارقوی بااستفاده از تبدیل موجک
Authors: Majid Sanaye Pasand مجید صنایع پسند Peyman Ja'fariyan پیمان جعفریان
Organization: دانشگاه تهران-دانشکده برق Tehran University-Electric Engineering Department
Keywords: امواج سیار تبدیل موجک خطوط انتقال EHV/UHV تابع همبستگی

PSC 2007
22nd International Power System Conference - 19-21 November, 2007
Tehran - Iran
Technical Sessions: Control and Protection


نام نویسندگان: مجید صنایع پسند - پیمان جعفریان
تاریخ ارسال: 12 فروردين ماه ، 1388
دریافت: 287
دسترسی: تمامی بازدیدکنندگان
شاخه: كنفرانسهاي بين المللي برق (قدرت) -> بيست و دومين كنفرانس ( تهران - 2007)
 Distance Relays Characteristic Improvement on TCSC Integrated Transmission Lines  معروفترین
شرح:
ABSTRACT
The paper presents a voltage compensation method to enhance impedance Characteristic of distance
relays used in Thyristor Controlled Series Capacitor (TCSC) integrated lines. At first changes on the reach
of first and second zones of distance relays and probable mal-operation of relays caused by TCSC are
shown, then the voltage compensation method is formulated and used to improve the characteristics of
relays. A four buses system is used for simulation and results show the efficiency of proposed method.


نام نویسندگان: Iraj Ahmadi ، Ali Yazdian Varjani
تاریخ ارسال: 12 فروردين ماه ، 1388
دریافت: 282
دسترسی: تمامی بازدیدکنندگان
شاخه: کنفرانس حفاظت و کنترل سیستمهای قدرت -> دومين كنفرانس ( دانشگاه امير كبير 1386 )
 روش جدید اندازه گیري فلش هادیهاي خطوط هوایی با کمک سیستم مکان یابی جهانی GPS  معروفترین
شرح: چکیده:
امروزه صنعت برق، نه تنها با فراهم کردن منابع جهت برآورده سازي انرژي مورد تقاضا صنایع مواجه هستند، بلکه از طرفی حداقل سازي و کاهش اثراتی که بشر بر روي محیط در ارتباط با تولید این انرژي دارد نیز یکی دیگر از موارد مورد توجه راه حلی براي این چالش است که سود و بازدهی بسیار زیادي دارد. براي سمت مصرف کننده Smart Grid می باشد و بدین معنی است که آنها می توانند بروي مصرف خود مدیریت هوشمندانه انجام دهند تا در ساعات پیک که Smart Grid قیمت انرژي گران می باشد، هزینه کمتري بپردازند و براي کارشناسان محیط زیست، این شبکه بمعنی استفاده از تکنولوژي جهت کمک به حل تغییرات مضر آب و هوایی و اجتناب از تولید گازهاي کربن بیش از اندازه می باشد و براي همکاران صنعت برق پیک سایی و تصمیم گیري هوشمندانه و ارائه اطلاعات دقیق از وضعیت شبکه است. در این مقاله با بررسی هزینه هاي بررسی آن در یک منطقه نمونه، موثر و کارا بودن آن ننتیجه گیري می Smart Grid مربوط به استفاده از شبکه هاي توزیع شود.


نام نویسندگان: سیدهادي حسینی - هادي یوسفی - سید محمد باقر ساداتی - محمد رضا خواجه سماکوش
تاریخ ارسال: 12 فروردين ماه ، 1388
دریافت: 279
دسترسی: تمامی بازدیدکنندگان
شاخه: كنفرانسهاي شبكه هاي توزيع برق -> چهاردهمین کنفرانس (1388 کرمان)
 نقش UPFC در کاهش تلفات خطوط انتقال  معروفترین
شرح: نقش UPFC به عنوان یکی از موثرترین ادوات FACTS در کاهش تلفات خطوط انتقال از مجموعه مقالات برگزیده شده در نهمین کنفرانس دانشجویی مهندسی برق ایران-دانشگاه تهران - شهریور 1385
Papers of 9th Iranian Student Conference on Electrical Engineering - 2006 - Tehran

نام نویسندگان:
تاریخ ارسال: 12 فروردين ماه ، 1388
دریافت: 278
دسترسی: تمامی بازدیدکنندگان
شاخه: کنفرانسهای دانشجویی برق ایران
 روشهاي نوين براي وصول مطالبات وصول مطالبات با توجه به ارزش زماني پول  معروفترین
شرح: از مجموعه مقالات برگزيده ششمین كنفرانس سراسري شبكه هاي توزيع برق - مازندران 1375

نام نویسندگان:
تاریخ ارسال: 12 فروردين ماه ، 1388
دریافت: 277
دسترسی: تمامی بازدیدکنندگان
شاخه: كنفرانسهاي شبكه هاي توزيع برق -> ششمين كنفرانس ( 1375 مازندران)
 فيوز قدرت الكتدونيكي و كاربرد آن در حفاظت شبكه توزيع  معروفترین
شرح: از مجموعه مقالات برگزيده هفتمین كنفرانس سراسري شبكه هاي توزيع برق - تهران 1381

نام نویسندگان:
تاریخ ارسال: 12 فروردين ماه ، 1388
دریافت: 277
دسترسی: تمامی بازدیدکنندگان
شاخه: كنفرانسهاي شبكه هاي توزيع برق -> هفتمين كنفرانس (1381 تهران)
 بهینه سازی تحریک لایه مرزی با الگوریتم ژنتیک و کاربرد آن درخنک کاری پره های توربین  معروفترین
شرح:
Title: بهینه سازی تحریک لایه مرزی با الگوریتم ژنتیک و کاربرد آن درخنک کاری پره های توربین
Authors: Mohsen Kahrom محسن کهرم Mojtaba Borjali مجتبی برجعلی Seyyed Mohammad Javadi سیدمحمد جوادی Payam Haghparast پیام حق پرست
Organization: شرکت مدیریت تولید برق مشهد
Keywords: تحریک لایه مرزی Boundary Layer Exitation انتقال حرارت Heat Transfer پره توربین Turbine Blade الگوریتم ژنتیک Genetic Algorithm بهینه سازی Optimization

PSC 2007
22nd International Power System Conference - 19-21 November, 2007
Tehran - Iran
Technical Sessions: Electric Power Generation


نام نویسندگان: محسن کهرم - مجتبی برجعلی - سیدمحمد جوادی - پیام حق پرست
تاریخ ارسال: 12 فروردين ماه ، 1388
دریافت: 276
دسترسی: تمامی بازدیدکنندگان
شاخه: كنفرانسهاي بين المللي برق (قدرت) -> بيست و دومين كنفرانس ( تهران - 2007)
 Application Of Genetic Algorithm With A Self Tuning Adaptive Controller For Design Of Power System..  معروفترین
شرح:
Title: Application Of Genetic Algorithm With A Self Tuning Adaptive Controller For Design Of Power System Stabilizer
Authors: Mehrdad Tarafdar Hagh مهرداد طرفدارحق Behrooz Toosi بهروز طوسی Rahim Ahabi Farshbaf رحیم عجبی فرشباف
Organization: دانشگاه تبریز Tabriz University
Keywords:کنترل کننده تطبیقی خود Self Tuning Adaptive Controller تنظیم Power System Stabilizer Genetic Algorithm پایدارساز سیستم قدرت Electromechanical Oscillations الگوریتم ژنتیک نوسانات الکترومکانیکی

PSC 2007
22nd International Power System Conference - 19-21 November, 2007
Tehran - Iran
Technical Sessions: Planning and System Studies


نام نویسندگان: Mehrdad Tarafdar Hagh - Behrooz Toosi - Rahim Ahabi Farshbaf
تاریخ ارسال: 12 فروردين ماه ، 1388
دریافت: 276
دسترسی: تمامی بازدیدکنندگان
شاخه: كنفرانسهاي بين المللي برق (قدرت) -> بيست و دومين كنفرانس ( تهران - 2007)
 مطالعه حالتهاي گذراي روش شکسته شدن شين براي محدود کردن جريان اتصال کوتاه در پست 230/400 کيلوولت فيروزبهرام  معروفترین
شرح:
TRANSIENT STUDIES OF BUS SPLITTING METHOD TO LIMIT SHORT
CIRCUIT CURRENT IN 230/400 KV FIROUZBAHRAM SUBSTATION

Javadi.H . Akhlaghi.M

ABSTRACT
Because of the increase in fault currents,the application of current-limiting method is increasing in power systems world-wide.One of methods of fault current limitation is bus-splitting method that has advantages of minimum cost and minimum modification in substation and therefore fesibility of implementation methods and low cost of implementation reduction methods..This method can be implemented in at least in 15 configuration in one of iran transmission substation 400/230 kV Firuzbahram-that has critical short circuit level. In this paper the 2 best configurations which affect the maximum fault current limiting and minimum effects on load flow condition have been discussed and compared in point of view of switching transient overvoltages. Those two methods are “opening the bus section and bus coupler near the fault” and “using 4 series reactor in bus section and bus coupler before opening the line breaker”.result of this investigation shows that implementation of two best methods not only lead to reduction of fault current (approximately 75% in best state and 35% at worst state) but also limitation is safe in the point of view of transient recovery voltage (TRV) and implemenation of peak and R.R.R.V reduction methods is not imperative.


نام نویسندگان: ميد جوادي ، محمد اخلاقی
تاریخ ارسال: 12 فروردين ماه ، 1388
دریافت: 275
دسترسی: تمامی بازدیدکنندگان
شاخه: کنفرانس حفاظت و کنترل سیستمهای قدرت -> دومين كنفرانس ( دانشگاه امير كبير 1386 )
 الگوریتم دیكدینگ كروی با پیچیدگی كم برای دیكدینگ كدهای فركانس فضا در سیستم MIMO-OFDM  معروفترین
شرح: از مجموعه مقالات سيزدهمين کنفرانس مهندسی برق ايران، دانشگاه زنجان, ارديبهشت 1384
Papers of 13th Conference on Electrical Engineering - Zanjan University - ICEE 2005
نویسندگان: پگاه حاجیانی- حمید رضا شفیعی

نام نویسندگان:
تاریخ ارسال: 12 فروردين ماه ، 1388
دریافت: 273
دسترسی: تمامی بازدیدکنندگان
شاخه: کنفرانسهای مهندسی برق ایران -> سیزدهمین کنفرانس (زنجان 1384)
 کنترل هماهنگ ترانس مجهز به تپ-چنجر وجبرانگر استاتیکی توان راکتیو بااستفاده از تئوری کنترل نظارتی ...  معروفترین
شرح:
کنترل هماهنگ ترانس مجهز به تپ-چنجر وجبرانگر استاتیکی توان راکتیو بااستفاده از تئوری کنترل نظارتی سیستم های گسسته پیشامد
علی اکبر افضلیان Seyyed Mohammad Noorbakhsh Rezaei سیدمحمد نوربخش رضایی

PSC 2007
22nd International Power System Conference - 19-21 November, 2007
Tehran – Iran
Technical Sessions: Automation and Control and Instrumentation


نام نویسندگان: علی اکبر افضلیان - سیدمحمد نوربخش رضایی
تاریخ ارسال: 12 فروردين ماه ، 1388
دریافت: 273
دسترسی: تمامی بازدیدکنندگان
شاخه: كنفرانسهاي بين المللي برق (قدرت) -> بيست و دومين كنفرانس ( تهران - 2007)
 ارائه يک طرح جديد بازبست مجدد اتوماتيک تک‌فاز تطبيقي براي خطوط انتقال فشارقوي  معروفترین
شرح:
A New Adaptive Single Phase Autoreclosure Scheme
for HV Transmission Lines

M. Jannati; B.Vahidi; SH. Hosseinian and H.R. Baghaee

ABSTRACT
Nearly, 80% of faults in High Voltage (HV) transmission lines are transient in nature. In order to clear
the fault, opening of transmission line is necessary. This results in development of protection equipment.
In the other hand, need for continues supply of loads leads to improve in single phase autoreclosing
equipments. In this paper, a novel and efficient approach is presented to reduce dead time of transmission
line and to have better performance in single phase autoreclosing system in the case that a permanent fault
is happened. The proposed yardstick can decide properly about type of fault (transient or permanent).
Results for the performed simulation in EMTP software applied to a 400kV transmission system
demonstrate authentic of proposed method.نام نویسندگان: محسن جنتی ، بهروز وحيدی ، سید حسین حسینیان ، حمیدرضا بقایی
تاریخ ارسال: 12 فروردين ماه ، 1388
دریافت: 272
دسترسی: تمامی بازدیدکنندگان
شاخه: کنفرانس حفاظت و کنترل سیستمهای قدرت -> دومين كنفرانس ( دانشگاه امير كبير 1386 )
 تدوین یک مدل بهینه جهت محاسبه میزان تابش خورشید درایران  معروفترین
شرح:
Title: تدوین یک مدل بهینه جهت محاسبه میزان تابش خورشید درایران
Authors: Hamid Reza Lari حمیدرضا لاری Arash Haghparast Kashani آرش حق پرست کاشانی Pejman Saleh Izadkhast پژمان صالح ایزدخواست Meisam Mehravaran میثم مهرآوران Hamed Pishdast حامد پیش دست
Organization: پژوهشگاه نیرو Niroo Research institue
Keywords: انرژی خورشید Solar Energy مدلهای تابش سنجی Solar Radiation Models آنالیز خطا Error Analysis

PSC 2007
22nd International Power System Conference - 19-21 November, 2007
Tehran - Iran
Technical Sessions: Renewable Energies


نام نویسندگان: حمیدرضا لاری - آرش حق پرست - پژمان صالح - میثم مهرآوران...
تاریخ ارسال: 12 فروردين ماه ، 1388
دریافت: 272
دسترسی: تمامی بازدیدکنندگان
شاخه: كنفرانسهاي بين المللي برق (قدرت) -> بيست و دومين كنفرانس ( تهران - 2007)
 جهش به سوی نسل آینده شبکه های مخابراتی (NGN)  معروفترین
شرح: جهش به سوی نسل آینده شبکه های مخابراتی (NGN) از مجموعه مقالات برگزیده شده در نهمین کنفرانس دانشجویی مهندسی برق ایران-دانشگاه تهران - شهریور 1385
Papers of 9th Iranian Student Conference on Electrical Engineering - 2006 - Tehran

نام نویسندگان:
تاریخ ارسال: 12 فروردين ماه ، 1388
دریافت: 271
دسترسی: تمامی بازدیدکنندگان
شاخه: کنفرانسهای دانشجویی برق ایران
 A New Soft Switched Three Phase Four Wire Shunt Active Power Filter  معروفترین
شرح:
Title: A New Soft Switched Three Phase Four Wire Shunt Active Power Filter
Authors: Majid Moradloo مجید مرادلو Majid Pakdel مجید پاکدل
Organization: دانشگاه صنعتی اصفهان Isfahan -Industrial University
Keywords: فیلتر اکتیو APF کلید زنی نرم Soft Switching نامتعادلی Unbalance هارمونیک Harmonic PSIM

PSC 2007
22nd International Power System Conference - 19-21 November, 2007
Tehran - Iran
Technical Sessions: Power Quality


نام نویسندگان: Majid Moradloo - Majid Pakdel
تاریخ ارسال: 12 فروردين ماه ، 1388
دریافت: 269
دسترسی: تمامی بازدیدکنندگان
شاخه: كنفرانسهاي بين المللي برق (قدرت) -> بيست و دومين كنفرانس ( تهران - 2007)
 متعادل سازي بار در شبكه هاي توزيع نامتعادل با استفاده از فيلترهاي اكتيو  معروفترین
شرح: از مجموعه مقالات برگزيده نهمین كنفرانس سراسري شبكه هاي توزيع برق - زنجان 1383

نام نویسندگان:
تاریخ ارسال: 12 فروردين ماه ، 1388
دریافت: 266
دسترسی: تمامی بازدیدکنندگان
شاخه: كنفرانسهاي شبكه هاي توزيع برق -> نهمين كنفرانس (1383 زنجان)
 پیش بینی بارکوتاه مدت شبکه برق ایران بادرنظرگرفتن شرایط خاص نظیر روزهای قبل و بعد و بین تعطیلی و ...  معروفترین
شرح:
Title: پیش بینی بارکوتاه مدت شبکه برق ایران بادرنظرگرفتن شرایط خاص نظیر روزهای قبل و بعد و بین تعطیلی و سالهای کبیسه و تهیه قوانین خبره فازی
Authors: Saeedeh Barghinia سعیده برقی نیا Sima Kamankesh سیما کمانکش Azad Ghaffari آزاد غفاری
Organization: پژوهشگاه نیرو Niroo Research institue
Keywords: سیستم قدرت Power System بازار برق Power Market پیش بینی بار کوتاه مدت Short Term Load Forecasting شبکه عصبی Fuzzy Expert System-FES سیستم خبره فازی Artificial Neural Network-ANN

PSC 2007
22nd International Power System Conference - 19-21 November, 2007
Tehran - Iran
Technical Sessions: Planning and System Studies


نام نویسندگان: سعیده برقی نیا - سیما کمانکش - آزاد غفاری
تاریخ ارسال: 12 فروردين ماه ، 1388
دریافت: 265
دسترسی: تمامی بازدیدکنندگان
شاخه: كنفرانسهاي بين المللي برق (قدرت) -> بيست و دومين كنفرانس ( تهران - 2007)
 دسته‌بندي خطا در خطوط انتقال دومداره توسط الگوريتم درخت تصميم  معروفترین
شرح:
Fault Classification in Double-Circuit
Transmission Lines Using Decision Tree
Algorithm

A. Jamehbozorg, S. M. Shahrtash
Center of Excellence for Power System Automation and Operation
Iran University of Science & Technology

ABSTRACT
In this paper a novel and accurate method is proposed for fault classification in doublecircuit
transmission lines. The method is based on decision tree and gets the 50 up to 950 Hz
phasors of currents from one end of the line, as the inputs. The method is applied to a 400kV
double-circuit transmission line, and the results showed the highest possible accuracy within
one quarter of a cycle after fault inception.


نام نویسندگان: آرش جامه‌بزرگ ، سيد محمد شهرتاش
تاریخ ارسال: 12 فروردين ماه ، 1388
دریافت: 264
دسترسی: تمامی بازدیدکنندگان
شاخه: کنفرانس حفاظت و کنترل سیستمهای قدرت -> دومين كنفرانس ( دانشگاه امير كبير 1386 )
 رادار  معروفترین
شرح: رادار از مجموعه مقالات برگزیده در هشتمین کنفرانس دانشجویی مهندسی برق ایران - کرمان - شهریور 1384
Papers of 8th Iranian Student Conference on Electrical Engineering - 2005 - Kerman
محقق: محمد مهدي قايمي

نام نویسندگان:
تاریخ ارسال: 12 فروردين ماه ، 1388
دریافت: 263
دسترسی: تمامی بازدیدکنندگان
شاخه: کنفرانسهای دانشجویی برق ایران -> هشتمین کنفرانس
 تخمین سرعت در كنترل برداری موتور القایی بدون حسگر سرعت با استفاده از شبكه های عصبی  معروفترین
شرح: از مجموعه مقالات سيزدهمين کنفرانس مهندسی برق ايران، دانشگاه زنجان, ارديبهشت 1384
Papers of 13th Conference on Electrical Engineering - Zanjan University - ICEE 2005
نویسندگان: علی نقدی نژاد- علی دستفان- مصطفی محمدیان

نام نویسندگان:
تاریخ ارسال: 12 فروردين ماه ، 1388
دریافت: 263
دسترسی: تمامی بازدیدکنندگان
شاخه: کنفرانسهای مهندسی برق ایران -> سیزدهمین کنفرانس (زنجان 1384)
 تجدید پیکربندی سیستم های توزیع برمبنای شاخص های قابلیت اطمینان  معروفترین
شرح:
Title: تجدید پیکربندی سیستم های توزیع برمبنای شاخص های قابلیت اطمینان
Authors: Sadegh Jamali صادق جمالی Leila Zafari لیلا ظفری
Organization: پژوهشگاه نیرو Niroo Research institue
Keywords: شبکه های توزیع Distribution Networks قابلیت اطمینان Reliability تجدید پیکربندی Reconfiguration اتوماسیون توزیع Distribution Automation

PSC 2007
22nd International Power System Conference - 19-21 November, 2007
Tehran - Iran
Technical Sessions: Power Distribution System


نام نویسندگان: صادق جمالی - لیلا ظفری
تاریخ ارسال: 12 فروردين ماه ، 1388
دریافت: 263
دسترسی: تمامی بازدیدکنندگان
شاخه: كنفرانسهاي بين المللي برق (قدرت) -> بيست و دومين كنفرانس ( تهران - 2007)
 مقايسه ترانسفورماتورهاي نوع خشك و روغني  معروفترین
شرح: از مجموعه مقالات برگزيده نهمین كنفرانس سراسري شبكه هاي توزيع برق - زنجان 1383

نام نویسندگان:
تاریخ ارسال: 12 فروردين ماه ، 1388
دریافت: 261
دسترسی: تمامی بازدیدکنندگان
شاخه: كنفرانسهاي شبكه هاي توزيع برق -> نهمين كنفرانس (1383 زنجان)
 ارائه الگوریتمی کارآ برای حذف انواع نویز ازسیگنالهای تخلیه جزیی برای استفاده در اندازه گیریهای...  معروفترین
شرح:
Title: ارائه الگوریتمی کارآ برای حذف انواع نویز ازسیگنالهای تخلیه جزیی برای استفاده در اندازه گیریهای آن لاین
Authors: Asghar Akbari Azirani اصغر اکبری ازیرانی Hadi Tayebifar هادی طیبی فر
Organization: دانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی Khadjeh Nasir Aldin Tossi University
Keywords: تخلیه جزیی حذف نویز تبدیل موجک

PSC 2007
22nd International Power System Conference - 19-21 November, 2007
Tehran - Iran
Technical Sessions: Transformers


نام نویسندگان: اصغر اکبری ازیرانی - هادی طیبی فر
تاریخ ارسال: 12 فروردين ماه ، 1388
دریافت: 261
دسترسی: تمامی بازدیدکنندگان
شاخه: كنفرانسهاي بين المللي برق (قدرت) -> بيست و دومين كنفرانس ( تهران - 2007)
 بهینه سازي پخش توان در سیستم هاي فشار ضعیف به کمک الگوریتم پیشرفته و استفاده از آن در طراحی ها به کمک نرم افزار طراحی تاسیسات الکتریکی جدید  معروفترین
شرح: چکیده:
به علت کمبود نرم افزار هاي مناسب براي طراحی اصولی تابلوهاي برق و محاسبات پخش توان برروي سه فاز، این طراحی ها بدون رعایت کردن استانداردهاي مناسب و یا با صرف زمان زیاد و همراه با خطا صورت می گیرد. در این مقاله سعی بر این است تا با به کارگیري قوانین رایج و معتبر در طراحی و با صرف کمترین زمان ممکن بتوان طراحی مناسب تابلو برق را انجام داد. به این منظور نرم افزار جدیدي ارایه شده که با به کارگیري یک الگوریتم بهینه براي پخش توان، علاوه بر کاهش عدم تعادل بار، محاسبات مناسب را با توجه به استانداردهاي موجود ارایه می دهد. این نرم افزار در صورت استفاده درسیستمهاي توزیع می تواند با کمینه نمودن عدم تعادل، نقش بسیار بزرگی در بهینه سازي سیستمهاي توزیع ارایه کند.


نام نویسندگان: محمد پرهام فر
تاریخ ارسال: 12 فروردين ماه ، 1388
دریافت: 256
دسترسی: تمامی بازدیدکنندگان
شاخه: كنفرانسهاي شبكه هاي توزيع برق -> چهاردهمین کنفرانس (1388 کرمان)
 بررسي تطبيقي روش‌هاي جايابي بهينه واحدهاي اندازه‌گيري فازور با هدف رويت‌پذيري کامل شبکه  معروفترین
شرح:

نام نویسندگان: حامد مسگرنژاد ، سيد محمّد شهرتاش
تاریخ ارسال: 12 فروردين ماه ، 1388
دریافت: 255
دسترسی: تمامی بازدیدکنندگان
شاخه: کنفرانس حفاظت و کنترل سیستمهای قدرت -> دومين كنفرانس ( دانشگاه امير كبير 1386 )
 بررسي عملكرد پستهاي با عايق گازي GIS در شبكه برق ايران  معروفترین
شرح: از مجموعه مقالات برگزيده سومین كنفرانس سراسري شبكه هاي توزيع برق - فارس 1372

نام نویسندگان:
تاریخ ارسال: 12 فروردين ماه ، 1388
دریافت: 255
دسترسی: تمامی بازدیدکنندگان
شاخه: كنفرانسهاي شبكه هاي توزيع برق -> سومين كنفرانس (1372 فارس)
 كليدهاي دو وضعيتي و اتوماسيون بالانس بار ترانسفورماتورهاي توزيع  معروفترین
شرح: از مجموعه مقالات برگزيده نهمین كنفرانس سراسري شبكه هاي توزيع برق - زنجان 1383

نام نویسندگان:
تاریخ ارسال: 12 فروردين ماه ، 1388
دریافت: 255
دسترسی: تمامی بازدیدکنندگان
شاخه: كنفرانسهاي شبكه هاي توزيع برق -> نهمين كنفرانس (1383 زنجان)
 امکان سنجی فنی واقتصادی نصب توربین انبساطی درنیروگاه های حرارتی-مطالعه موردی نیروگاه شازند اراک  معروفترین
شرح:
Title: امکان سنجی فنی واقتصادی نصب توربین انبساطی درنیروگاه های حرارتی-مطالعه موردی نیروگاه شازند اراک
Authors: Mohammad Hassan Panjeh Shahi محمدحسن پنجه شاهی Morteza Khalaji Asadi مرتضی خلجی اسدی Abtin Ataee آبتین عطایی Asghar Hakimi اصغر حکیمی
Organization: دانشگاه آزاد اسلامی ایران
Keywords: نیروگاه حرارتی توربین انبساطی بازیافت حرارت و آنالیز اکسرژی

PSC 2007
22nd International Power System Conference - 19-21 November, 2007
Tehran - Iran
Technical Sessions: Electric Power Generation


نام نویسندگان: محمدحسن پنجه شاهی - مرتضی خلجی اسدی - آبتین عطایی
تاریخ ارسال: 12 فروردين ماه ، 1388
دریافت: 255
دسترسی: تمامی بازدیدکنندگان
شاخه: كنفرانسهاي بين المللي برق (قدرت) -> بيست و دومين كنفرانس ( تهران - 2007)
 روش جديد براي هماهنگي رله‌هاي جريان زياد با در نظر گرفتن حالت گذرا  معروفترین
شرح:

M. Mohammad Taheri; H.Askarian; F.Razavi; R. mohamadi

ABSTRACT
Over current relays are extensively used for protection of the radial and interconnected transmission systems and
also the distribution systems. Coordination of these relays has some problems. The challenge is that relays are
coordinated with sinusoidal short circuit current while short circuit currents are not pure sinusoidal. So coordination
of relays do not individually give the reliability of correct operation. Because of natural complication in the power
system, short circuit currents are not sinusoidal with constant amplitude. It means that relay do not see a sinusoidal
current with constant amplitude. In this case relays are involved in different operation. So it is necessary to model
transient state of present relays and after coordination of relays, used in network and relays operation are
investigated with consideration of actual current.


نام نویسندگان: ميثم محمد طاهري ، عسکريان ابيانه ، فرزاد رضوی ، رضا محمدی ، روحانی
تاریخ ارسال: 12 فروردين ماه ، 1388
دریافت: 254
دسترسی: تمامی بازدیدکنندگان
شاخه: کنفرانس حفاظت و کنترل سیستمهای قدرت -> دومين كنفرانس ( دانشگاه امير كبير 1386 )
 مدل جامع محاسبه ارزش تلفات درشبکه های توزیع  معروفترین
شرح:
Title: مدل جامع محاسبه ارزش تلفات درشبکه های توزیع
Authors: Hamideh Ghadiri حمیده قدیری Ali Arefi علی عارفی Akbar Yavar Talab اکبر یاورطلب Javad Olamaee جواد علمایی Mohammad Hossein Amrollahi محمدحسین امراللهی
Organization: شرکت توانیر Tavanir Organizatin
Keywords: ارزش تلفات توان و انرژی دیماند ویژگیهای هزینه برق ضرایب تناظر ضرایب تعدیل

PSC 2007
22nd International Power System Conference - 19-21 November, 2007
Tehran - Iran
Technical Sessions: Power Distribution System


نام نویسندگان: حمیده قدیری - علی عارفی - اکبر یاورطلب - جواد علمایی
تاریخ ارسال: 12 فروردين ماه ، 1388
دریافت: 254
دسترسی: تمامی بازدیدکنندگان
شاخه: كنفرانسهاي بين المللي برق (قدرت) -> بيست و دومين كنفرانس ( تهران - 2007)
 استفاده از انرژی خورشیدی- سیستم فتوولتائیک- در تامین برق چاههای آب کشاورزی  معروفترین
شرح: از مجموعه مقالات برگزيده دهمین كنفرانس سراسري شبكه هاي توزيع برق - مازندران 1385

نام نویسندگان:
تاریخ ارسال: 12 فروردين ماه ، 1388
دریافت: 252
دسترسی: تمامی بازدیدکنندگان
شاخه: كنفرانسهاي شبكه هاي توزيع برق -> یازدهمین کنفرانس (1385 مازندران)
 تعيين محل خطا در شبكه هاي انتقال با استفاده از حداقل واحدهاي اندازه گير فاز  معروفترین
شرح:
Fault Location Observability in Transmission
Networks Using Minimum Number of PMUs

S. S. Geramian, H. Askarian Abyaneh, S. H. H. Sadeghi, K. Mazlumi
Amirkabir University of Technology

ABSTRACT
This paper presents a concept of fault location observability and a new fault-location scheme for
transmission networks based on synchronized PMUs. Considering the high cost of phasor measurement
units, minimizing the number of PMUs is very significant. In this paper a new algorithm is introduced to
find an optimization problem for determining the place and minimum number of phasor measurement
units in order to find accurate place of any fault among power systems. PMUs are placed on the buses by
the so-called “one-bus spaced placement strategy,” which means that every two PMUs are spaced by one
bus as possible as that the minimal PMUs are achieved and the proposed fault-location scheme can work.
The accuracy of suggested algorithm is independent from the type of faults and the fault resistance. The
optimization problem is solved by "branch – and – bound" method. 41-bus Tehran Transmission Regional
Electric Network is used as a real case study.


نام نویسندگان: سيد سياوش گراميان ، حسين عسكريان ابيانه ، سید حسام الدین صادقی ، کاظم مظلومی
تاریخ ارسال: 12 فروردين ماه ، 1388
دریافت: 250
دسترسی: تمامی بازدیدکنندگان
شاخه: کنفرانس حفاظت و کنترل سیستمهای قدرت -> دومين كنفرانس ( دانشگاه امير كبير 1386 )
 بررسي تاثير هماهنگي ادوات حفاظتي بر مشخصة کاهش ولتاژ شبکة توزيع برق  معروفترین
شرح:
Effects of Protection Devices Coordination on Voltage
Sag Characteristic of Distribution Networks

Hanif Sedigh Nezhad , Alireza Jalilian

ABSTRACT
In this paper by using ATP software (a powerful tool for simulating transient in power systems)
performance of distribution network is investigated when a fault happens. This work includes modeling of
a distribution network and considering the random nature of fault. The fault parameters are producing
using Monte Carlo procedure in order to investigate its effects on consumers.
This paper three strategies for protective devices are introduced and their effects on voltage sag
characteristic of distribution network are analyzed by comparing the results with ITIC curves. Simulation
results show that coordination of protection devices has a significant effect on voltage sag characteristic
of the modeled system.


نام نویسندگان: حنيف صديق نژاد ، عليرضا جليليان
تاریخ ارسال: 12 فروردين ماه ، 1388
دریافت: 247
دسترسی: تمامی بازدیدکنندگان
شاخه: کنفرانس حفاظت و کنترل سیستمهای قدرت -> دومين كنفرانس ( دانشگاه امير كبير 1386 )
 Application of Wavelet and PSO To Price Forecasting in a Deregulated Market  معروفترین
شرح:
Title: Application of Wavelet and PSO To Price Forecasting in a Deregulated Market
Authors: Seyyed Hossein Hosseinian سیدحسین حسینیان Ali Jahanbani Ardakani علی جهانبانی اردکانی Ali Kashefi Kaviani علی کاشفی کاویانی Fatemeh Fattahi Ardakani فاطمه فتاحی اردکانی Seyyed Ehsan Safavieyh سیداحسان صفویه Fatemeh Jahanbani Ardakani فاطمه جهانبانی اردکان
Organization:
Keywords: Price Forecasting Wavelet Network PSO Method Electricity Market Load Forecasting

PSC 2007
22nd International Power System Conference - 19-21 November, 2007
Tehran - Iran
Technical Sessions: Planning and System Studies


نام نویسندگان: Hosseinian - Jahanbani - Kashefi - Fattahi - Safavieyh -...
تاریخ ارسال: 12 فروردين ماه ، 1388
دریافت: 247
دسترسی: تمامی بازدیدکنندگان
شاخه: كنفرانسهاي بين المللي برق (قدرت) -> بيست و دومين كنفرانس ( تهران - 2007)
 پياده‌سازي محاسبات الکتريکي ترانسفورمرهاي جريان فشار قوي به صورت مكانيزه  معروفترین
شرح:
دكتر مهدي وكيليان، بامداد فلاحتي
دانشگاه صنعتي شريف


نام نویسندگان: دكتر مهدي وكيليان ، بامداد فلاحتي
تاریخ ارسال: 12 فروردين ماه ، 1388
دریافت: 246
دسترسی: تمامی بازدیدکنندگان
شاخه: کنفرانس حفاظت و کنترل سیستمهای قدرت -> اولین کنفرانس ( دانشگاه امیرکبیر 1385)
 روشی جدید برای تشخیص و کلاسه بندی خطا در شبکه های انتقال با استفاده از منطق فازی  معروفترین
شرح:
محمد افراشته، داود عرب خابوری، سید محمد شهرتاش
دانشگاه علم و صنعت، قطب علمی اتوماسیون و بهره برداری سیستمهای قدر


نام نویسندگان: محمد افراشته ، داود عرب خابوری ، سید محمد شهرتاش
تاریخ ارسال: 12 فروردين ماه ، 1388
دریافت: 243
دسترسی: تمامی بازدیدکنندگان
شاخه: کنفرانس حفاظت و کنترل سیستمهای قدرت -> اولین کنفرانس ( دانشگاه امیرکبیر 1385)
 آشنايي با نقشه طراحي يك نانو سنسور  معروفترین
شرح: آشنايي با نقشه طراحي يك نانو سنسور از مجموعه مقالات پوستري برگزیده شده در هشتمین کنفرانس دانشجویی مهندسی برق ایران - کرمان - شهریور 1384
Papers of 8th Iranian Student Conference on Electrical Engineering - 2005 - Kerman
محقق: حامد عقيلي

نام نویسندگان:
تاریخ ارسال: 12 فروردين ماه ، 1388
دریافت: 243
دسترسی: تمامی بازدیدکنندگان
شاخه: کنفرانسهای دانشجویی برق ایران -> هشتمین کنفرانس
 مکان یابی پایدارساز سیستم قدرت براساس روش تحقق بالانس  معروفترین
شرح:
Title: مکان یابی پایدارساز سیستم قدرت براساس روش تحقق بالانس
Authors: Eslam Keshavarz اسلام کشاورز Alireza Seifi علیرضا سیفی Paknoosh Karim Aghaee پاکنوش کریم آقایی
Organization: دانشگاه شیراز Shiraz University
Keywords: پایدارساز سیستم قدرت Power System Stabilizer ماتریس های گرامیان Gramin Matrix کنترل پذیری Controllability رویت پذیری Observability ضرایب مشارکت Participation Factors

PSC 2007
22nd International Power System Conference - 19-21 November, 2007
Tehran - Iran
Technical Sessions: Planning and System Studies


نام نویسندگان: اسلام کشاورز - علیرضا سیفی - پاکنوش کریم آقایی
تاریخ ارسال: 12 فروردين ماه ، 1388
دریافت: 241
دسترسی: تمامی بازدیدکنندگان
شاخه: كنفرانسهاي بين المللي برق (قدرت) -> بيست و دومين كنفرانس ( تهران - 2007)
 اختصاص میزان تشویقی بهینه صنایع حاضر در برنامه پاسخگویی بار با استفاده از ارزیابی اقتصادي در ایران  معروفترین
شرح: چکیده:
تقریبا یک سوم برق تولیدي کشور در بخش صنعتی مصرف میگردد. در بسیاري از صنایع امکان تغییر در چرخه تولید یا شیفت زمانی در استفاده از برخی از تجهیزات میسر میباشد. از سوي دیگر تمامی کارخانجات و مراکز صنعتی نیاز دارند که دوره اي از سال خطوط تولید خود را به نوبت از مدار خارج نموده و به تعمیر و بازبینی دستگاه ها و تجهیزات خود بپردازند. به همین سبب بخش صنعتی پتانسیل بالایی براي اجراي برنامه هاي پاسخگویی بار دارد. در این مقاله با استفاده از مدل اقتصادي بار رفتار مشترکین صنعتی مدل شده است و با در نظر گرفتن ضریب مشارکت این بارها، در سناریوهاي مختلفی با اختصاص میزان تشویقی متفاوت تغییر در منحنی بار کشور شبیهسازي می گردد. در ادامه براي هر یک از سناریوها، ارزیابی اقتصادي صورت گرفته و در نهایت با مقایسه سود و هزینه، میزان تشویقی بهینه مشخص میشود.


نام نویسندگان: ابراهیم شایسته - سیدجلال کاظمپور - پیام تیمورزاده بابلی - حبیب اله اعلمی - مهدي بهرنگراد - محسن پارسا مقدم
تاریخ ارسال: 12 فروردين ماه ، 1388
دریافت: 240
دسترسی: تمامی بازدیدکنندگان
شاخه: كنفرانسهاي شبكه هاي توزيع برق -> چهاردهمین کنفرانس (1388 کرمان)
 تعیین بهینه پارامترهای الگوریتم کلونی مورچه ها برای حل مسئل درمدارقرارگرفتن نیروگاه ها  معروفترین
شرح:
Title: تعیین بهینه پارامترهای الگوریتم کلونی مورچه ها برای حل مسئل درمدارقرارگرفتن نیروگاه ها
Authors: Mehrdad Tarafdar Hagh مهرداد طرفدارحق Hamed Letafat حامد لطافت
Organization: دانشگاه تبریز Tabriz University
Keywords: درمدارقرارگرفتن نیروگاه ها Unit Commitment تولید بهینه واحدها Optimal Generation الگوریتم کلونی مورچه ها Ant Colony Search Algorithm لیست اولویت Priority List قیود Constraints

PSC 2007
22nd International Power System Conference - 19-21 November, 2007
Tehran - Iran
Technical Sessions: Planning and System Studies


نام نویسندگان: مهرداد طرفدارحق - حامد لطافت
تاریخ ارسال: 12 فروردين ماه ، 1388
دریافت: 238
دسترسی: تمامی بازدیدکنندگان
شاخه: كنفرانسهاي بين المللي برق (قدرت) -> بيست و دومين كنفرانس ( تهران - 2007)
 بهره برداری بهینه از یک فیلتر اکتیو موازی بامحدودیت جریاندهی درشرایط ولتاژ غیرسینوسی  معروفترین
شرح:
Title: بهره برداری بهینه از یک فیلتر اکتیو موازی بامحدودیت جریاندهی درشرایط ولتاژ غیرسینوسی
Authors: Majid Oloomi Bayegi مجید علومی بایگی Seyyed-Reza Rafi'ee سیدمحمدرضا رفیعی Reza Asadi رضا اسدی
Organization: دانشگاه صنعتی شاهرود
Keywords: فیلتر اکتیو موازی کیفیت توان استراتژی کنترل بهینه جبرانسازی محدود جبران هارمونیک ها ولتاژ غیرسینوسی

PSC 2007
22nd International Power System Conference - 19-21 November, 2007
Tehran - Iran
Technical Sessions: Power Quality


نام نویسندگان: مجید علومی بایگی - سیدمحمدرضا رفیعی - رضا اسدی
تاریخ ارسال: 12 فروردين ماه ، 1388
دریافت: 237
دسترسی: تمامی بازدیدکنندگان
شاخه: كنفرانسهاي بين المللي برق (قدرت) -> بيست و دومين كنفرانس ( تهران - 2007)
 تمايز صحيح بين خطا و نوسان توان به کمک مولفهdc ميراشونده جريان خطاجهت بهبود عملکرد رله‌هاي ديستانس  معروفترین
شرح:
رضا دولت آبادي ، جواد ساده 
دانشگاه فردوسي مشهد


نام نویسندگان: رضا دولت آبادي ، جواد ساده
تاریخ ارسال: 12 فروردين ماه ، 1388
دریافت: 229
دسترسی: تمامی بازدیدکنندگان
شاخه: کنفرانس حفاظت و کنترل سیستمهای قدرت -> اولین کنفرانس ( دانشگاه امیرکبیر 1385)
جمعه 9 آبان ماه 1393

تبلیغات